Uregulowano sposób wpisywania ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki

  • MEN logo
    MEN logo

 

 

Uregulowano sposób wpisywania ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki. Proponowane rozwiązanie zakłada trzy możliwości.

Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się:
poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę,

ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,

dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia zarówno z etyki, jak i religii.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem zapisów dotyczących religii i etyki, które będą obowiązywać od 1 września 2016 r.

 

Nowy druk zaświadczenia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, określenie informacji o ocenie opisowej i możliwość zmiany przez dyrektora imienia i nazwiska ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania na podstawie odpisu aktu urodzenia – to niektóre ze zmian wynikające z nowych przepisów w zakresie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych.

W ramach rozporządzenia wprowadzono także nowy odrębny wzór legitymacji dla uczniów szkół policealnych oraz słuchaczy szkól dla dorosłych, aby skreślony z listy uczeń lub słuchacz nie mógł korzystać z ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego. Zmiana we wzorze dotyczy zwiększenia liczby pól przeznaczonych na umieszczenie daty ważności legitymacji i pieczęci urzędowej szkoły.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono zasady umieszczania na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w której jest nauczany język mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub język regionalny nazw zajęć edukacyjnych z języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego oraz z własnej historii i kultury mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

Uregulowano również sposób wpisywania ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki. Proponowane rozwiązanie zakłada trzy możliwości.

Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się:
– poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę,

– ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,

– dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia zarówno z etyki, jak i religii.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem zapisów dotyczących religii i etyki, które będą obowiązywać od 1 września 2016 r.

źródło