święty Karol Wojtyła w KUL

Karol Wojtyła - najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup, kardynał - kierował Katedrą Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez prawie ćwierć wieku. O tym, kim był dla swoich uczniów i przyjaciół z lubelskiej uczelni świadczy tytuł jednej z książek wydanych nakładem Towarzystwa Naukowego KUL, przygotowanej w tutejszym Instytucie Jana Pawła II. Brzmi on Obecność.

Ks. Karol Wojtyła rozpoczął pracę w KUL w październiku 1954 r. wykładami zleconymi z etyki. W 1956 r. był już kierownikiem Zakładu i Katedry Etyki na Wydziale Filozofii. Prowadził zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów. Pracę naukowo-dydaktyczną godził z pracą kapłańską i nie rezygnował z niej  pomimo przybywających mu obowiązków. Miał na KUL-u spore grono oddanych przyjaciół i uczniów, którzy w czasie wspólnych wakacyjnych wypraw nazywali go Wujkiem.

Pracował na uczelni aż do pamiętnego konklawe w październiku 1978 r. więcej

 

 

9 X 1954 - Prof. dr J. Kalinowski, dziekan Wydziału Filozoficznego, przedstawił na posiedzeniu Senatu Akademickiego KUL wniosek Rady tegoż Wydziału o powierzenie zajęć zleconych w zakresie etyki filozoficznej ks. drowi hab. Karolowi Wojtyle.


12 X 1954 - Prorektor KUL ks. prof. S. Płodzień powierza ks. dr. hab. Karolowi Wojtyle wykłady zlecone na Wydziale Filozoficznym w roku akademickim 1954/1955, a mianowicie: 1 godz. tyg. - „Historia doktryn etycznych”, 2 godz. tyg. - proseminarium.


19 VIII 1955 - Prorektor KUL ks. prof. S. Płodzień poszerza zakres zajęć zleconych ks. dr. hab. Karola Wojtyły. W roku akademickim 1955/1956 prowadzi: 2 godz. tyg. wykład - „Historia doktryn etycznych” oraz 2 godz. tyg. - seminarium dla studentów III i IV roku specjalizacji praktycznej.


31 III 1956 - Prorektor KUL ks. prof. S. Płodzień powierza ks. dr. hab. Karolowi Wojtyle konwersatorium etyczne na Wydziale Filozoficznym - 1 godz. tyg.


29 X 1956 - Kolejna zmiana zajęć ks. dr. hab. Karola Wojtyły w roku akademickim 1956/1957: 2 godz. tyg. wykładu oraz 2 godz. tyg. ćwiczeń z filozofii moralnej dla studentów I i II roku specjalizacji teoretycznej i praktycznej, 2 godz. tyg. wykładu „z wybranych zagadnień z filozofii moralnej” oraz 2 godz. tyg. „seminarium z filozofii moralnej” dla studentów III i IV roku specjalizacji praktycznej.


16 XI 1956 - Wniosek Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Rady Wydziału Filozoficznego o mianowanie ks. dra hab. Karola Wojtyły zastępcą profesora w Katedrze Etyki, przedstawiony przez dziekana prof. J. Kalinowskiego na posiedzeniu Senatu Akademickiego KUL.


27 XI 1956 - „Senat Akademicki na posiedzeniu w dniu 27 XI 1956 r. uchwalił jednomyślnie wniosek Rady Wydziału”. Podpisany ks. prof. S. Płodzień.


1 XII 1956 - Od tego dnia ks. dr hab. Karol Wojtyła jest oficjalnie zastępcą profesora i etatowym pracownikiem KUL-u. Oprócz dotychczasowych zajęć prowadzi też seminarium aspiranckie - 1 godz. tyg.


15 XI 1957 - Pismo Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki informujące, że podanie Senatu Akademickiego KUL w sprawie zatwierdzenia ks. dra hab. Karola Wojtyły jako docenta zostało rozpatrzone pozytywnie.


Rok akad. 1960/1961 - Ks. bp doc. dr hab. Karol Wojtyła zostaje zatrudniony na pół etatu; prowadzi 1 godz. tyg. wykładu monograficznego „z wybranych zagadnień z etyki” dla studentów III i IV roku specjalizacji teoretycznej i IV i V roku specjalizacji praktycznej oraz 2 godz. tyg. seminarium z etyki.


11 XI 1976 - Wniosek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej o nadanie ks. kard. doc. drowi hab. Karolowi Wojtyle tytułu - przewidzianego statutem KUL - profesora honorowego KUL.


10 XII 1976 - Uchwała Senatu Akademickiego KUL w sprawie nadania ks. kard. Karolowi Wojtyle tytułu profesora honorowego KUL.


31 III 1977 - List rektora KUL prof. dra hab. M. A. Krąpca OP do Departamentu Studiów i Badań Uniwersyteckich i Pedagogicznych Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w Warszawie z prośbą o zatwierdzenie uchwały Senatu KUL z 10 XII 1976 r. w sprawie nadania Karolowi Kardynałowi Wojtyle tytułu profesora honorowego KUL. Odpowiedzi Ministerstwa brak. źródło

 

 

Prace dyplomowe o Karolu Wyjtyle/Janie Pawle II

Wydział Teologii

PRACE DOKTORSKIE

1987

Czamara Władysław ks., Idea przemiany moralnej człowieka i jej uwarunkowania w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1987, ss. [XXIV] 234, prom. ks. Seweryn Rosik, sygn. T. d. 526.  Publikacja: Ks. Władysław Czamara, Przemiana religijno-moralna człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, Poznań 1997, Księgarnia Św. Wojciecha, ss. 163 [1].

1988

Zabielski Józef ks., Personalistyczna koncepcja chrześcijańskiego miłosierdzia w ujęciu papieża Jana Pawła II, Lublin 1988, ss. [XLIII] 335, prom. ks. Seweryn Rosik, sygn. T. d. 547.

1989

Smolka Bonawentura Zygfryd OFM, Soteriologia Jana Pawła II w świetle jego dokumentów papieskich, Lublin 1989, ss. [XXXV] 235, prom. ks. Czesław Bartnik, sygn. T. d. 565.

1990

Lazaro Bustince Sola MAfr., Tajemnica Krzyża w życiu chrześcijańskim według Św. Jana od Krzyża i Jana Pawła II, Lublin 1990, ss. [XV] 414, prom. ks. Walerian Słomka, sygn. T d. 591.

1991

Bałabuch Adam ks., Nauka Jana Pawła II o cierpieniu i jej recepcja w kaznodziejstwie polskim, Lublin 1991, ss. 340, prom. ks. Mieczysław Brzozowski, sygn. T. d. 627.
Buczek Jerzy ks., Pneumatologia eklezjologiczna w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1991, ss. [LII] 410, prom. ks. Czesław Bartnik, sygn. T. d. 601.
Kowalczyk Marian SAC, Pneumahagijny charakter laikatu w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1991, ss. [XXXIX] 247, prom. ks. Czesław Bartnik, sygn. T. d. 600.
Sakowicz Eugeniusz, Teologiczne podstawy dialogu Kościoła z religiami pozachrześcijańskimi w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1991, ss. [LVI] 287, prom. ks. Marian Rusecki, sygn. T. d. 619.

 

więcej

 

 

Bibliografia prac naukowych Karola Wojtyły

 

1948. Doctrina de fide apud S. Ioannem a Cruce, Diss. Ad Laureaum Pont. Univ. S. Thomae Aquinatis, Romae 1948


1949. Apostoł [O Janie Tyranowskim], „Tygodnik Powszechny” 5 (1949) nr 5.
Mission de France, „Tygodnik Powszechny” 5 (1949) nr 9.


1950. Questio de fide apud s. Joannem a Cruce, „Collectanea Theologica” 21 (1950) s. 418-468.
Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, „Ateneum Kapłańskie” 42 (1950) t. 52, s. 24-42, 103-114.


1951. O humanizmie św. Jana od Krzyża, „Znak” 1951, nr 1 (27), s. 6-20.
Tajemnica i człowiek, „Tygodnik Powszechny” 7 (1951), nr 51-52.


1952. Instynkt, miłość, małżeństwo, „Tygodnik Powszechny” 8 (1952) nr 42.
Katechumenat XX wieku, „Znak” 1952 nr 4 (34), s. 287-296.


1953. Religijne przeżywanie czystości, „Tygodnik Powszechny” 9 (1953) nr 6.


1953-1954. System etyczny M. Schelera jako środek do opracowania etyki chrześcijańskiej, „Polonia Sacra” 6 (1953-54) s. 143-161.


1955-57. Problem oderwania przeżycia od aktu w etyce na tle poglądów Kanta i Schelera (Studium), " Roczniki Filozoficzne KUL" 5 (1955-57), z. 3, s. 113-140.
Celem artykułu jest wynotowanie zasadniczych punktów, istotnych dla zrozumienia różnicy między dawnym a nowym sposobem traktowania zagadnień moralnych. Drogą do osiągnięcia tego celu jest porównanie ujęcia przeżycia etycznego u różnych filozofów. Po krótkim przypomnieniu zasadniczego stanowiska Arystotelesa i św . Tomasza, szczegółowo omówione są poglądy I. Kanta i M. Schelera. Obaj ci filozofowie oderwali przeżycie etyczne od aktu, skutkiem czego dane doświadczenia etycznego uległy rozszczepieniu i znie­kształceniu, a etyka stała się zlepkiem logiki i psychologii. Należy więc powrócić do całościowego ujęcia aktu i przeżycia etycznego, odwołując się do koncepcji Arystotelesa i św. Tomasza.
W poszukiwaniu podstaw perfekcjoryzmu w etyce, "Roczniki Filozoficzne KUL" 5 (1955-57) z. 4, s. 303-317.
Artykuł ten zamieszczony jest w specjalnym zeszycie "Roczników Filozoficznych", wydanym z okazji l0-lecia istnienia Wydziału Filozoficznego KUL. Zasadnicza teza artykułu brzmi: "Aspekt perfekcjorystyczny w etyce występuje adekwatnie tylko przy założeniu filozofii bytu". Zanika natomiast w systemie filozoficznym wychodzącym z analiz samej świadomości. Tezę tę uzasadnia Autor analizując z jednej strony poglądy Arystotelesa i św. Tomasza jako przedstawicieli filozofii bytu, z drugiej zaś - poglądy I. Kanta i M. Schelera.
Zagadnienie woli w analizie aktu etycznego, "Roczniki Filozoficzne KUL" 5 (1955-57) z. 1, s. 111-135.
Autor krótko omawia - na podstawie poglądów Acha, Lindworsky'ego, Dybowskiego, Reutta i innych - współczesne kierunki badania woli w psychologii eksperymentalnej oraz przedstawia sposób ujęcia aktu etycznego w ramach tej psychologii. Analizy te z jednej strony ujawniają daleko idącą zgodność wyników badań psychologicznych z arystotelesowsko-tomistyczną interpretacją moralności, z drugiej jednak pokazują niewystarczalność psychologii eksperymentalnej jako podstawy etyki normatywnej.
W zakończeniu Autor szkicuje zasadnicze rysy adekwatnej interpretacji problematyki woli i sprawczości osoby ludzkiej, odwołując się do myśli św. Tomasza z Akwinu.

 

 

Wszytkie teksty i zdjęcia źródło: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II