Scenariusze katechez Jan Paweł II

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w zamieszczonych poniżej plikach znajdziecie Państwo propozycję dwóch katechez poświęconych

lubelskim akcentom w życiu

ks. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II

 

 

  • pierwsza z katechez dotyczy czasu jego wieloletniej pracy na KUL-u (1954-1978),
  • druga zaś jednodniowej wizyty w Lublinie w dniu 9 czerwca1987 r. w ramach III Pielgrzymki do Ojczyzny.

 

W każdej z tych katechez zaproponowano kilka wariantów metodycznych, dlatego też mogą być one wykorzystane na różnych poziomach katechizowania:

  • w klasach I-III szkoły podstawowej;
  • w klasach IV-VI szkoły podstawowej;
  • w gimnazjum;
  • w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

 

Przeprowadzenie katechez na tych różnych poziomach nauczania wymaga:

  • dostosowania treści zawartych w scenariuszu do grupy uczestników. Treści w scenariuszu jest dość dużo, więc może być konieczne ich skrócenie i uproszczenie.
  • wyboru metody aktywizującej. Przy każdej katechezie zaproponowano kilka metod aktywizujących ze wskazaniem sugerowanego poziomu nauczania. Możliwe jest zastosowanie danej metody na poziomach innych niż sugerowane. Decyzja w tej sprawie należy do katechety. Metody są uporządkowane według narastającej skali trudności w wykonaniu zadania przez małe grupy. Może być tak, że z jedną klasą z danego poziomu katecheta wykorzysta metodę aktywizującą „trudniejszą”, z inna wykorzysta metodę „łatwiejszą”. Może też być tak, że wykorzysta metodę wskazaną na wyższy poziom nauczania, bo uzna, że jego klasa jest w stanie takie zadanie wykonać. Może też być i tak, że zostanie wykorzystana metoda wskazana na niższy poziom nauczania. Kryterium wyboru wariantu metodycznego winna być tu ocena katechety – z jakim stopniem trudności analizy tekstu jest w stanie poradzić sobie grupa.

 

 

Aby ułatwić wybór odpowiedniej metody:
- w scenariuszu katechezy zamieszczono tylko nazwy metod i skrótowe ich opisy, a opisy rozbudowane przeniesiono do załącznika;
- nazwy metod wraz ze skrótowym opisem oraz wskazaniem sugerowanego poziomu nauczania umieszczono w tabeli.
Kluczowym elementem w proponowanych scenariuszach są teksty źródłowe, nad którymi małe grupy będą aktywnie pracować (sposób pracy nad tekstami określi wybrana przez katechetę metoda aktywizująca). Przy pierwszej katechezie są to fragmenty wspomnień ludzi, którzy znali ks. Karola Wojtyłę w czasach jego pracy na KUL-u, przy drugiej są to fragmenty mów Jana Pawła II wygłoszonych w Lublinie 9 czerwca 1987 r. Teksty te są zamieszczone w załącznikach zaraz po scenariuszu katechezy. W zależności od potrzeb jest możliwe skrócenie tych tekstów przez katechetę lub wybór z zaproponowanej listy fragmentów.
Katecheza o lubelskich latach ks. Karola Wojtyły została przygotowana w oparciu
o następujące publikacje:
1.    „Obecność”, red. M. Filipiak, ks. A. Szostek, Lublin 1987.
2.    A. Bujak, M. Rożek, „Wojtyła”, Wrocław 1997, s. 79-87.
3.    G. Weigel, „Świadek nadziei”, Kraków 2000, s. 172-183.
4.    B. Lecomte, „Pasterz”, Kraków 2006, s. 155-161.

 

Teksty wspomnień o ks. Karolu Wojtyle zaczerpnięto z książek „Obecność” i „Świadek nadziei”.

 

Katecheza o wizycie Jana Pawła II w Lublinie 9 czerwca 1987 r. została przygotowana w oparciu o następujące źródła:
1.    Teksty przemówień Jana Pawła II http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/ [dostęp 19.03.11]
2.    Omówienie wizyty w Lublinie
http://lajt.onet.pl/encyklopedia/130314,126692,haslo_detal.html [dostęp 19.03.11]

Konstrukcja katechez jest oparta o model „aktywizujący” opisany dokładnie w pozycji „Vademecum katechety. Metody aktywizujące” (red. Z. Barciński, Kraków-Lublin 2006). Model ten opisany jest także w szeregu artykułów w miesięczniku „Katecheta” oraz książkach Sekcji Katechetycznej PSPIA KLANZA, która w r. 2007 przekształciła się w samodzielną organizację – Stowarzyszenie Pedagogów NATAN.

MOŻLIWOŚCI DODATKOWE
Poza dwoma zaproponowanymi katechezami nauczyciele religii, informatyki oraz zajmujący się szkolnymi gazetkami mogą poszerzyć zakres pracy z uczniami, aby przybliżyć im lubelskie akcenty w życiu Jana Pawła II. Możliwe działania dodatkowe to:
1.    Utworzenie w szkole internetowej interaktywnej mapy wizyty Jana Pawła II w Lublinie
9 czerwca 1987 r. zawierającej oznaczenie miejsc, zdjęcia, fragmenty tekstów, omówień
i komentarzy;
2.    Utworzenie w szkole internetowej interaktywnej mapy miejsc w Lublinie, w których bywał Karol Wojtyła: KUL, sala wykładowa nr 33, Klasztor Dominikanów, Klasztor Sióstr Urszulanek, Dworzec kolejowy. Można w takiej mapie zamieścić zdjęcia tych  oraz ich historię.
3.    Wywiady uczniów (dziennikarzy szkolnej gazetki) z osobami, które spotykały się z ks. Karolem Wojtyłą w jego czasach lubelskich (m.in. s. prof. Z. Zdybicka, ks. prof. A. Szostek). Wywiady można nagrać i umieścić na stronie internetowej szkoły.
4.    Odwiedzanie stron internetowych poświęconych związkom Jana Pawła II z Lublinem:
20-lecie wizyty Jana Pawła II w Lublinie http://www.kul.pl/oldbukul/wystawy/pamietnik_wystaw/pielgrzymki_jp2_do_polski/jan_pawel_2_w_lublinie_1987.htm
fotografie z miejsc, które odwiedził Jana Paweł II http://www.niecodziennik.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=113&Itemid=286

Zbigniew Barciński
Małgorzata i Jerzy Piaseccy

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
www.natan.pl

 

(informacje z Centrum JP2 w Lublinie, baner z www.kul.pl)