prof. dr hab. Helena Słotwińska

  • Słotwińska dowód
    Słotwińska dowód

 

 

 

 

 

Kierownik Katedry Katechetyki Integralnej

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Wydział Teologii

 


 

 

 

 

Wykaz publikacji naukowych


1. Prace monograficzne

Słotwińska H. Ewangelizacyjna działalność Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Leżajsku (1400-2000). Leżajsk 2000 ss. 257.

Słotwińska H. Kształtowanie postaw religijnych na katechezie. Lublin 2004 ss. 545.

Słotwińska H. Błogosławieństwa osób w katechezie. Lublin 2007. Wydawnictwo KUL ss. 520.

Słotwińska H. Wychowawcza wartość wzorów osobowych. Lublin 2008. Wydawnictwo Gaudium ss. 755.

Słotwińska H. Pedagogika religii w relacjach z dyscyplinami teologicznymi. Lublin 2016. Wydawnictwo KUL ss. 242.

Słotwińska H. Pedagogiczny wymiar życia sakramentalnego. Lublin 2019. Wydawnictwo KUL ss. 316.

Słotwińska H. Wychowanie chrześcijańskie szansą integralnego rozwoju człowieka. Kraków 2019. Wydawnictwo Impuls ss. 626.

 

2. Prace współautorskie

Słotwińska H. Głowa W. Przepowiadanie o sakramentach w katechezie i w homilii. Lublin - Przemyśl 2001 ss. 384.

Słotwińska H. Głowa W. Dialog Boga z człowiekem. Lublin: Wyd. KUL 2012 ss. 428

 

3. Prace redakcyjne

Słotwińska H. (red.) Nova et vetera leżajskiej Fary. Zeszyty historyczno-teologiczne Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Leżajsku. 1/2003.


Słotwińska H. (red.) W służbie Bogu i ludziom. Lublin: Polihymnia 2005 ss. 354.


Słotwińska H. (red.) W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Lublin: KUL 2006 ss. 328.


Słotwińska H. (red.) Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Lublin: Gaudium 2007 ss. 346.


Słotwińska H. (red.) Obecność Biblii w katechezie. Lublin: Gaudium 2008 ss. 278.

 

4. Prace współredakcyjne

Kościół w życiu publicznym. Wykłady i wprowadzenia do dyskusji grupowych. Red. K. Góźdź, K. Klauza, Cz. Rychlicki, H. Słotwińska, P. Szczur. Tom I. Lublin: KUL 2004.


Kościół w życiu publicznym. Materiały spotkań sekcyjnych. Red. K. Góźdź, K. Klauza, Cz. Rychlicki, H. Słotwińska, P. Szczur. Tom II. Lublin: KUL 2004.


Kościół w życiu publicznym. Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe. Red. K. Góźdź, K. Klauza, Cz. Rychlicki, H. Słotwińska, P. Szczur. Tom III. Lublin: KUL 2005.

 

Omnia transeunt - Caritas manet. Księga Jubileuszowa poświęcona Ks. Prof. dr hab. Władysławowi Głowie. Red. H. Słotwińska; L. Pintal; M. Wyrostkiewicz. Lublin 2012 ss. 944.

 


5. Artykuły naukowe


1997

 

Słotwińska H. Propozycje katechizowanych dotyczące doskonalenia katechezy. W: Aktywizowanie katechizowanych. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 1997 s. 235-245.


1998


Słotwińska H. Różne oblicza dialogu. W: Dialog w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 1998 s.133-147.
Słotwińska H. Idealny i aktualny obraz katechety. „Katecheta” 1998 nr 9 s. 69-73.


1999


Słotwińska H. Katechizacja w Polsce w okresie przemian społeczno-politycznych (1990-1997). Wybrane aspekty. Roczniki Teologiczne 46:1999 z.6 s. 379-391.
Słotwińska H. Prawdy religijne zawarte w katechizmie Ks. Biskupa J. K. Szembeka. W: Księga Pamiątkowa poświęcona Ks. Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi. Kielce 1999 s. 505-511.
Słotwińska H. Katechizm Kościoła Katolickiego o celebracjach. W: Celebracje w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Kraków 1999 s.171-191.


2000


Słotwińska H. Katechezy Ojców Kościoła w Godzinie Czytań Liturgii Godzin. Roczniki Teologiczne. T. XLVII 2000 s. 223-236.
Słotwińska H. Katechizacja w szkole w opinii młodzieży, po dziesięciu latach nauczania. W: Katechizacja dzisiaj-problemy prawne i teologiczne. Red. W. Janiga, A. Mezglewski. Krosno-Sandomierz 2000 s. 33-42.
Słotwińska H. Ewangelizacja na progu trzeciego tysiąclecia. W: Materiały i kazania Roku Jubileuszowego 2000. Red. A. Chmura, F. Rząsa. Jarosław 2000 s. 169-176.


2001

 

Słotwińska H; Głowa W. Przepowiadanie o sakramentach w katechezie i w homilii. Lublin-Przemyśl 2001 ss. 384.
Słotwińska H. Eklezjalno-wspólnotowy charakter formacji katechetów. W: Materiały i kazania Biblii. Rok „C” 3. Red. A. Chmura, F. Rząsa. Jarosław 2001 s. 122-137.
Słotwińska H. Bierzmowanie w diecezji przemyskiej w połowie XVIII wieku. RT 2001 z. 6 s. 249-261.
Słotwińska H. Nauczanie i wychowanie do dialogu. W: Słowo Boże na ambonie. Red. A. Chmura, F. Rząsa. Jarosław 2001 s. 115-127.


2002

 

Słotwińska H. Chrystoformizacja w katechezie. W: Homo novus. Red. A. J. Nowak, T. Paszkowska. Lublin 2002 s. 345-355.
Słotwińska H. Przejawy dojrzałości chrześcijańskiej. RT 2002 z 6. s. 182-203.
Słotwińska H. Modlitwa uwielbienia w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W: Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2002 s. 315-331.
Słotwińska H. Zagrożenia jakie niesie ze sobą współczesna muzyka młodzieżowa. W: Słowo Boże na ambonie. Red. A. Chmura, F. Rząsa. Jarosław 2002 s.153-164.
Słotwińska H. Katechizm Kościoła Katolickiego jedną z dróg prowadzących do Boga. W: Droga jako przestrzeń ludzka. Red. A. Drożdż, G. Witaszek. Lublin 2002 s.123-136.
Słotwińska H. Błogosławieństwa w Starym Testamencie. W: Słowo Boże na ambonie. Materiały i kazania. Red. A. Chmura i in. Przemyśl 2002 nr 1 s. 92-113.


2003


Słotwińska H. Ewangelizacja a edukacja. Roczniki Teologiczne 2003 z. 6. s. 139-152.
Słotwińska H. Błogosławieństwa w Nowym Testamencie W: Słowo Boże na ambonie. Materiały i kazania. Red. A. Chmura i in. Przemyśl 2003 nr 2 s. 110-124.
Słotwińska H. Program nauczania religii a błogosławieństwa osób. W: Słowo Boże na ambonie. Materiały i kazania. Red. A. Chmura i in. Przemyśl 2003 nr 3 s. 117-132.
Słotwińska H. Agresja i przemoc wśród młodzieży. W: Katecheza młodzieży. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2003 s. 307-333.
Słotwińska H. Katechizacja i pozostała działalność ewangelizacyjna leżajskiej Fary. W: Nova et vetera leżajskiej Fary. Zeszyty historyczno-teologiczne Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Leżajsku. 1/2003 s. 65-77.
Słotwińska H. Kościół i parafia Leżajska – dzieje i współczesność. W: Dzieje Leżajska. Red. J. Półćwiartek. Leżajsk 2003 s. 577-614.


2004


Słotwińska H. Rozwój postaw religijnych. Roczniki Teologiczne 51:2004 z. 6 s.175-193.
Słotwińska H. Psychologiczna interpretacja doświadczenia religijnego. Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 2004 nr 4 s. 390-400.


2005

 

Słotwińska H. Różne formy pobożności ludowej w katechezie. Roczniki Teologiczne 52:2005 z. 6 s. 95-107.
Słotwińska H. Rola aktywności własnej w kształtowaniu postaw. W: Lumen Chrystii tantum in Ecclesia. Red. T. Paszkowska. Lublin 2005 Wydawnictwo KUL s. 407-430.
Słotwińska H. Biblijne podstawy przepowiadania o męczennikach i o męczeństwie. W: W służbie Bogu i ludziom. Red. H. Słotwińska. Lublin 2005 Wydawnictwo Polihymnia s. 275-283.
Słotwińska H. Katecheza w szkole publicznej. W: Miejsca katechezy – rodzina, parafia, szkoła. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2005 s. 37-59.
Słotwińska H. Potrzeba wzorów osobowych w katechezie. W: Kościół w życiu publicznym. Materiały z VII Kongresu Teologów Polskich. Red. K. Góźdź, K. Klauza, Cz. Rychlicki, H. Słotwińska, P. Szczur. Lublin 2005 Wydawnictwo KUL T. III s. 469-500.


2006

 

Słotwińska H. Kult świętych w katechezie. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 8 s. 95-108.
Słotwińska H. Katecheza i katechizowany partnerami dialogu. W: Katecheza w Kościele i dla Kościoła. Red. R. Czekalski. Płock 2006 s. 379-394.
Słotwińska H. Dziecko wobec znaków i symboli obecnych we Mszy świętej. W: Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cz. II. Wychowanie religijne i katecheza. Red. J. Stala. Tarnów 2006 s. 135-158.
Słotwińska H. Metoda anamnezy w katechezie. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słotwińska. Lublin 2006 s. 135-152.
Słotwińska H. Katecheza o ojczyźnie według nauczania Jana Pawła II. „Studia Pastoralne” 2006 nr 2 s. 104-119.
Słotwińska H. Wychowanie do patriotyzmu przez katechezę. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 83-97.
Słotwińska H. Wychowanie do liturgii w podręcznikach do religii dla liceum i technikum. „Liturgia sacra” 12 (2006) nr 2 s. 289-298.


2007


Słotwińska H. Sprawowanie Eucharystii w odbiorze świeckich uczestników liturgii. „Roczniki Teologiczne” 2007 z. 8 s. 103-117.
Słotwińska H. Formacja postawy pokutnej jako przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. W: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Red. J. Stala. Kielce 2007 s. 145-160.
Słotwińska H. Odkrywanie chrześcijańskiego powołania na katechezie. W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa  poświęcona Ks. prof. M. Ruseckiemu. Red. I. Ledwoń i in. Lublin 2007 s. 973-983.
Słotwińska H. Przejście przez Morze Czerwone wezwaniem do wielkopostnej refleksji nad sakramentem chrztu świętego. W: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słowińska. Lublin 2007 s. 187-211.
Słotwińska H. Związki katechetyki z liturgiką. W: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red. A. Kiciński. Poznań 2007 s. 86-101.
Słotwińska H. Wychowanie do pokuty. „Studia Pastoralne” 2007 nr 3 s. 19-35.
Słotwińska H. Mistagogia sakramentu chrztu. „Studia Sandomierskie” 14:2007 z. 2-4 s. 293-311.
Słotwińska H. Samowychowanie i samokształcenie elementami autoformacji. „Pedagogika Chrystiana” 1(19)/2007 s. 65-81.


2008

 

Słotwińska H. Świadectwo Biblii o godności kobiety. „Roczniki Teologiczne” 2008 z. 6 s. 163-183.
Słotwińska H. Symbolika biblijna w praktyce katechetycznej. „Roczniki Teologiczne” 2008 z. 8 s. 83-99.
Słotwińska H. Duch Święty w „Programie Nauczania Religii”.  „Studia Pastoralne” 2008 nr 4 s. 105-121.
Słotwińska H. Rola Słowa Bożego w kształtowaniu postaw religijnych na katechezie. W: Obecność biblii w katechezie. Red. H. Słotwińska. Lublin 2008 s. 97-122.
Słotwińska H. Wykorzystanie tekstów biblijnych Godziny czytań w katechezie. W: Obecność biblii w katechezie. Red. H. Słotwińska. Lublin 2008 s. 123-150.


2009

 

Słotwińska H. Katechumenat rodzinny jako miejsce formacji do wiary dojrzałej w ujęciu Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. W: Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego. Red. R. Buchta. Księgarnia św. Jacka. Katowice 2009 s.190-202.
Słotwińska H. Przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych do właściwego rozumienia istoty Mszy św. W: Katecheza dzieci. Red. M. Zając. Polihymnia. Lublin 2009 s. 111-131.
Słotwińska H. Komunikacja niewerbalna w nauczaniu katechetycznym. W: In Persona Christi. Księga na 80-lecie Ks. prof. Czesława Bartnika. Red. K. Góźdź. Wydawnictwo KUL. Lublin 2009 s. 1083-1093.
Słotwińska H. Katecheza miejscem wychowania do liturgii. W: Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Red. S. Janeczek; W. Bajor; M. Maciołek. Wydawnictwo KUL. Lublin 2009 s. 363-374.
Słotwińska H. Celebracje liturgiczne w katechezie parafialnej. „Roczniki Liturgiczne” 2009 z. 8 s. 397-417.


2010

 

Słotwińska H. Modlitwy prośby w celebracji Eucharystii. Homo Orans. Red. J. Popławski; J. Misiurek, J. Miczyński. Wydawnictwo KUL. Lublin 2010 s. 132-147.
Słotwińska H. Ewangelizacyjna działalność parafii. W: Ewangelizacja i katecheza. Red. P. Mąkosa. Lublin 2010 s. 201-218.
Słotwińska H. Katecheta szafarzem błogosławieństw. W: Katecheza w szkole współczesnej. Red M. Zając. Lublin 2010 s. 135-150.

Słotwińska H. Biblijne wzory osobowe w katechezie. "Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne" 2 (57) 2010 z. 8 s. 241-256.

2011

 

Słotwińska H. Troska o katechezę w statutach Synodu Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000. W: Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy. Red. W. Depo i in. Lublin: KUL 2011 s. 287-297.

Słotwińska H. Postawy katechetów w świetle kazania św. Augustyna "O pasterzach". W: Fructus Spirytus est Caritas. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Ks. Prof. Franciszka Drączkowskiego. Red. M. Wysocki. Lublin: KUL 2011 s. 335-351.

Słotwińska H. Problem agresji w wychowaniu religijno-moralnym. "Roczniki Pastoralno-Katechetyczne" 3(58) 2011 z. 6. s. 193-214.

Słotwińska H. Lekcje wychowawcze w oparciu o wzory osobowe. W: Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną. Red. A. Kiciński. Lublin 2011 s. 27-53.

Słotwińska H. Znaki czasu pomocniczym źródłem katechezy. W: Wychowanie a wyzwania ponowoczesności. Red. E. Osewska. Warszawa 2011 s. 161-192.

Słotwińska H. Znaczenie kultury w wychowaniu chrześcijańskim. "Paedagogia Christiana" 1/27 2011 s. 69-87.

Słotwińska H.Celebracja Liturgii Godzin w życiu i posłudze kapłana. "Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne" 2 (58) 2011 z. 8 s. 117-130.

 

2012

 

Słotwińska H. Podstawy dla katechezy o Bożym Miłosierdziu w Piśnie Świętym Starego Testamentu. "Roczniki Pastoralno - Katechetyczne" 2012 z. 6 s. 163-180.

Słotwińska H. Podstawy dla katechezy o Bożym Miłosierdziu w Piśmie Świętym Nowego Testamentu. W: Omnia transeunt - Caritas manet. Księga Jubileuszowa poświęcona Ks. Prof. dr hab. Władysławowi Głowie. Red. H. Słotwińska; L. Pintal; M. Wyrostkiewicz. Lublin 2012 s. 123-143.

Słotwińska H. Kształtowanie właściwej postawy wobec śmierci. "Studia Katechetyczne" 2012 t. 8 s. 403-418.

Słotwińska H. Celebracja wiary we Mszy Świętej. W: Catechetica porta fidei. Red. A. Kiciński; P. Goliszek. Lublin 2012 s. 91-114.

 

2013

 

Słotwińska H. Miłość Jezusa Chrystusa wezwaniem do podjęcia ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja w nowej katechezie. Red. P. Mąkosa. Rzeszów 2013 s. 97-113.

Słotwińska H. Dialogiczny wymiar pedagogiki religii. W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga dedykowana Ks. Prof. R. Kamińskiemu. Red. W. Śmigiel; M. Fiałkowski. Lublin 2013 s. 355-369.

 

2014

 

Słotwińska H. Źródła teologiczne w pedagogice religii. W: Kościół komunia i dialog. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Bp. Kazimierzowi Ryczanowi. Red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec. Kielce 2014 s. 477-492.

Słotwińska H. Edukacja procesem odnowy życia według pedagogiki religii. W: Universitati servens. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Prof. Stanisławowi Wilkowi. Red. J. Walkusz, M. Krupa. Lublin 2014 s. 229-237.

Słotwińska H. Wychowanie seksualne - podstawy i zagrożenia. W: Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Edukacja seksualna w katechezie. Red. P. Mąkosa. Lublin 2014 s. 39-55.

Słotwińska H. Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich nauczaniem o Bożym miłosierdziu. W: Sakramenty w Misterium Kościoła. Księga  dedykowana Ks. Prof. Cz. Krakowiakowi. Red. B.  Migut; Z. Głowacki; W. Pałęcki. Lublin 2014 s. 283-297.

Słotwińska H. Pedagogika religii wobec pluralizmu religijnego. "Roczniki Pastoralno - Katechetyczne" 2014 z. 6 s.5-23.

 

2015

 

Słotwińska H. Via pulchritudinis Katechezy Kościoła. W: Katecheza Kościoła współczesnego. Refleksja poświęcona katechezie w świetle adhortacji Papieża Franciszka Evangelii gaudium. Red. P. Sroczyński. Legnica 2015 s. 15-42.

Słotwińska H. Katecheza na różnych etapach rozwoju. W: W nurcie przepowiadania katechetycznego. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w środowisku szkolnym. Red. J. Kowalczyk. Legnica 2015 s. 197-221.

Słotwińska H. Idealny katecheta na współczesne czasy. W: XXV lat katechezy we współczesnej szkole. Red. M. Zając. Lublin 2015 s. 125-138.

Słotwińska Helena. Znaczenie edukacji religijnej w budowaniu tożsamości chrześcijańskiej. "Roczniki Pastoralno - Katechetyczne" 2015 z. 11 s.19-35; "Przegląd religioznawczy" 2015 nr 2 (256) s. 263-280.

 

2016

 

Słotwińska H. Miejsce antropologii religijnej w pedagogice religii. W: Veritas in caritate. Księga dedykowana Ks. prof. A Szostkowi. Red. M. Tkaczyk; M. Krupa; K. Jaworski. Lublin 2016 s.417-425.

Słotwińska H. Wielokulturowość a tożsamość. "Roczniki Pastoralno - Katechetyczne" 2016 z. 11 s. 5-27.

 

2017

 

Słotwińska H. Idea proegzystencji elementem łączącym społeczeństwa religijnie zróżnicowane. "Teologia Praktyczna" 2017 t.18 s. 57-72.

Słotwińska H. Proegzystencja wyzwaniem dla człowieka czasów współczesnych. "Roczniki Pastoralno - Katechetyczne" 2017 z. 11 s. 87-104.

Słotwińska H. Idea proegzystencji wartością zasadniczą w życiu wychowawcy. "Paedagogia Christiana" 2/40 (2017) s. 133-156.

 

2018

 

Słotwińska H. Starość wkraczaniem w ostatni etap dojrzewania do eschatologii. "Roczniki Pastoralno - Katechetyczne" 2018 z. 11 s. 205 – 226.

Słotwińska H. Wychowanie patriotyczne istotnym elementem życia społecznego. W: Quia fecie mihi magna. Red. M. Głowacki, A. Meggier. Lublin 2018 s. 285-301.

 

2021

Słotwińska H. Wzór osobowy nauczyciela gwarancją sukcesu edukacyjnego ucznia. W: Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej. Red. A. Karpińska, M. Zińczuk, K. Kowalczuk. Wydawnictwo UwB. Białystok 2021 s. 97-120.

 

 

 

6. Artykuły popularno-naukowe


1.    Sprawozdanie z wyjazdu integracyjnego Sekcji Katechetyki. „Metodyk katechetyczny?”. Przegląd Uniwersytecki VIII:1996 nr 6 s. 31.
2.    Postawa Pana Jezusa wobec pracy i modlitwy (bibliodrama – materiały praktyczne). „Katecheta” 1997 nr 1 s. 31-32.
3.    Kościół troszczy się o dobre przygotowanie do małżeństwa (socjodrama – materiały praktyczne). „Katecheta” 1997 nr 2 s.103-107.
4.    Księga Jubileuszowa dla Ks. prof. Mieczysława Majewskiego. Przegląd Uniwersytecki. 10:1998 nr 4 s. 16.
5.    Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum na temat „Aktywizowanie katechizowanych”. Przegląd Uniwersytecki. 10:1998 nr 1 s. 21.
6.    Kronika poświęcona działalności Instytutu Teologii Pastoralnej w roku 1996/97 i 1997/98. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 6 s. 430-457.
7.    Dwa komunikaty z: Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego oraz z Wyjazdu Integracyjnego Sekcji Katechetyki: „Wyjazd integracyjny Sekcji Katechetyki KUL”; „Dialog w katechezie”. Przegląd Uniwersytecki 11:1999 nr 1.
8.    Kościoły Świętej Trójcy. „Biuletyn Miejski”. Pismo Rady i Zarządu Miasta Leżajska. Rok IX. Marzec 2000. Nr 3 (80) s. 16.
9.    Kościoły farne dziś. „Biuletyn Miejski”. Pismo Rady i Zarządu Miasta Leżajska. Rok IX. Kwiecień 2000. Nr 4 (81) s. 18-19.
10.    Ołtarze w kaplicach. „Biuletyn Miejski”. Pismo Rady i Zarządu Miasta Leżajska. Rok IX. Grudzień 2000. Nr 12 (89) s. 16-17.
11.    Celebracje w katechezie. Komunikat z: Ogólnopolskiego Sympozjum  Katechetycznego. „Przegląd Uniwersytecki” 12:2000 nr 1.
12.    Katecheza. „Zwycięstwo Niepokalanej” Cz. I.2/2001 (17) s. 20.
13.    Katecheza. „Zwycięstwo Niepokalanej” Cz. II. 3/2001 (18) s. 9.
14.    Katecheta. . „Zwycięstwo Niepokalanej” 4/2001 (19) s. 8-9.
15.    W wieku XX. „Biuletyn Miejski”. Pismo Rady i Zarządu Miasta Leżajska. Rok X. Styczeń-luty 2001. Nr 1 (90/91) s. 22-23.
16.    Działalność dydaktyczno-naukowa ks. prof. dra hab. M. Rusieckiego. W: Ocena w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2001 s. 101-111.
17.    Wykaz publikacji ks. prof. dr hab. M. Rusieckiego. W: Ocena w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2001 s. 113-130.
18.    Katecheci i rodzice. „Zwycięstwo Niepokalanej” 1/2002 (20) s. 8.
19.    Życie i działalność naukowo-dydaktyczna Ks. prof. dr hab. Władysława Głowy. Roczniki Teologiczne 53:2006 z. 8 s. 9-20.
20.    Dorobek naukowy Ks. prof. dr hab. Władysława Głowy. Roczniki Teologiczne 53:2006 z. 8 s. 21-45.


7. Hasła w encyklopediach i leksykonach

1.    Hasło „Symbole religijne”. Leksykon Pastoralny. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 819-822.
2.    Hasło „Postawa” (w ogólności). W: Leksykon Pedagogiki Religii. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 588-590.
3.    Hasło „Postawa – jej rozwój kształtowanie oraz zmiana”. W: Leksykon Pedagogiki Religii”. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 590-593.
4.    Hasło „Postawa religijna”. W: Leksykon Pedagogiki Religii. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 593-596.
5.    Hasło „Postawa religijna – jej kształtowanie przez aktywność własną. W: Leksykon Pedagogiki Religii”. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 596-597.
6.    Hasło „Postawa religijna – jej kształtowanie przez nauczanie i wychowanie”. W: Leksykon Pedagogiki Religii. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 597-604.
7.    Hasło „Religia i religijność”. W: Leksykon Pedagogiki Religii. Red. C. Rogowski. Warszawa 2007 s. 670-671.

8. Hasło "Symbol - III. Symbol w liturgii". W: Encyklopedia Katolicka. Lublin 2013. T. 18 k. 1293-1294.

9. Hasło "Symbolika". W: Encyklopedia Katolicka. Lublin 2013 T. 18 k. 1300-1301.

10. Hasło "Twórczość liturgiczna". W: Encyklopedia Katolicka. Lublin 2013. T. 19 k. 1192-1193.

11. Hasło "Tydzień biały". W: Encyklopedia Katolicka. Lublin 2013. T. 19 k. 1206-1207.

12. Hasło "Wielki Post". W: Encyklopedia Katolicka. Lublin 2014. T. 20 k. 510-512.

13. Hasło "Wypominki". W: Encyklopedia Katolicka. Lublin 2014. T. 20 k. 1073.

14. Hasło "Wywyższenie". W: Encyklopedia Katolicka. Lublin 2014. T. 20 k. 1100-1101.

15. Hasło "Zielone Święta". W: Encyklopedia Katolicka. Lublin 2014. T. 20 k. 1383-1384.

16. Hasło "Zmartwychwstanie Pańskie". W: Encyklopedia Katolicka. Lublin 2014. T. 20 k. 1456-1457.

17. Hasło "Bóg jako wychowawca człowieka" W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas; A. Maj. Radom 2016 s. 138-143.


8. Recenzje monografii

1.    Recenzja książki F. Drączkowskiego „Metoda wykresograficzna w katechezie”. Katecheta 7-8:2002 s. 134-136; Roczniki Teologiczne 2003 z. 6. s. 330-332.
2.    Recenzja książki ks. F. Drączkowskiego „Przyjaźń z Bogiem źródłem szczęścia”. Roczniki Teologiczne 52:2005 z. 6 s. 336-337.
3.    Recenzja książki ks. I. Werbińskiego „Problemy i zagadnienia współczesnej hagiologii”. Roczniki Teologiczne 53:2006 z. 6 s. 218-220.
4.    Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej ks. Z. Jańca „Komunikacyjny wymiar liturgii”. Zeszyty Naukowe KUL. Lublin  49:2006 nr 3 (195) s. 132-136.
5.    Recenzja Leksykonu pedagogiki religii. Zeszyty Naukowe  KUL 50:2007  nr 2 (198) s. 127-129.
6.    Recenzja książki Ks. G. Kaliszewskiego „Słowa jak gromy mówiące”  Ateneum Kapłańskie 597: 2008 t. 151 s. 400-403; Studia Sandomierskie 16 (2009) z.1-2 s. 261-264.
7.  Recenzja książki Ks. Prof. Jerzego Bagrowicza. "Czy wiemy co sprawujemy? Wtajemniczenie w liturgię Mszy Świętej". Roczniki liturgiczno - homiletyczne 59:2012 z. 3 s. 251-252.

8. Recenzja książki Ks. Prof. Cz. Krakowiaka. "Msze święte z udziałem dzieci" Roczniki liturgiczno - homiletyczne 60:2013 z. 4 s. 173-175.

9. Recenzja książk Ks. Prof. Janusza Mariańskiego. "Godność Ludzka - wartość ocalona? Studium socjopedagogiczne". "Pedagogia Chrystiana" 2/40 (2017) s. 269-279.

10. Recenzja wydawnicza książki ks. Jana Guzowskiego. "Święci katechizowani przez Papieża Pawła VI". Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2017.

11. Recenzja wydawnicza książki ks. Rafała Kowalskiego. Kaznodzieja jako uczeń. TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Wrocław 2017.

 


9. Organizacja i współorganizacja sympozjum

1.    Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne na temat: Aktywizowanie Katechizowanych.  28-29 listopad 1997. Lublin KUL.
2.    Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne na temat: Dialog w katechezie. 13-14 listopad 1999. Lublin KUL.
3.    Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne na temat: Celebracje w Katechezie. 26-27 listopad 1999. Lublin KUL.
4.    Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne na temat: Jezus Chrystus centrum katechizacji. Listopad 2000. Lublin KUL.
5.    Sympozjum Studentów KUL i UKSW, poświęcone śp. Ks. Prof. dr hab. Mieczysławowi Majewskiemu. 10 maja 1999. Lublin KUL.
6.    Współorganizowanie Sympozjum naukowego na temat: Ewangelizacyjna działalność parafii pw. Świętej Trójcy w Leżajsku (1400-2000). Leżajsk 16.05.2000. Ponadto wygłosiłam na nim referat pt. Katechizacja i pozostała działalność ewangelizacyjna Leżajskiej Fary (1400-2000).
7.    Sympozjum Studentów KUL i UKSW na temat: Katecheza osób niepełnosprawnych. Kwiecień  2001.
8.    Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne na temat: Ocena w Katechezie. 16-17 listopad 2001. Lublin KUL.
9.    Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne na temat: Modlitwa w Katechezie. 15-16 listopad 2002. Lublin KUL.
10.    Sympozjum Studentów KUL i UKSW na temat: Symbole w katechezie. Kwiecień 2003.
11.    Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne na temat: Katecheza młodzieży. 14-15 listopad 2003. Lublin KUL.
12.    Sympozjum Studentów KUL i UKSW na temat: Katecheza młodzieży. 21 kwietnia 2004.
13.    Środki audiowizualne w katechezie. Lublin 12-13 XI 2004.
14.    Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Miejsca katechezy – rodzina, szkoła, parafia. Lublin 18-19 XI 2005.
15.    Formacja katechetów. Lublin 26 IV 2006.
16.    Jan Paweł II – świadek i nauczyciel patriotyzmu. Lublin 18 V 2006.
17.    Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Lublin KUL 17-18 XI 2006.
18.    Internet i młode pokolenie. Wyzwania – zagrożenia – nadzieje. Konferencja dla nauczycieli. Lublin KUL 18 stycznia 2007 roku.
19.    Konferencja naukowa na temat: Młodzi w cyberprzestrzeni. Wyzwania pedagogiki i psychologii szkolnej. Lublin KUL 16 X 2007
20.    Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Lublin KUL 16-17 XI 2007.
21.     Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Obecność Biblii w katechezie. Lublin KUL 21-22 XI 2008.

 

 

10. Promotorstwo prac dyplomowych

 

Prace doktorskie

 

1. Ks. Kazimierz Pacyniak. Recepcja przepowiadania o godności i powołaniu kobiety. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie nadań wśród studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. Lublin 2006.


2. Ks. Aleksander Burdzy. Sakrament chrztu w katechezie. Studium katechetyczno-liturgiczne w świetle rytuału Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Lublin 2007.


3. Ks.  Jan Szeląg. Rodzina miejscem katechezy dzieci autystycznych. Lublin 2009.


4. Ks. Robert Strus. Wychowanie patriotyczne w katechezie. Studium w oparciu o wybrane podręczniki do nauczania religii w klasach gimnazjalnych. Lublin 2009.

 

5. Ks. Arkadiusz Dekański. Katechizacja w diecezji elbląskiej w latach 1992-2007. Studium w świetle dokumentów Kurii Diecezjalnej w Elblągu. Lublin 2012.

 

6. P. Anna Rutkowska. Wychowanie religijne dziecka w rodzinie. Studium katechetyczne w świetle nauczania Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny. Lublin 2013.

 

7. P. Alicja Kubiszyn. Agresja i przemoc wśród młodzieży jako problem wychowawczy w świetle statystyk policyjnych w latach 2004-2014. Lublin 2015.

 

8. Ks. Grzegorz Grabarczyk. Nauczanie Kościoła o kulcie Świętych w polskim przepowiadaniu posoborowym. Lublin 2015.

 

9. Ks. Sauć Paweł. Osoba i myśl świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w formacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży. Lublin 2018.

 


Prace magisterskie

 

1. Małgorzata Łasocka. Katecheta jako sługa słowa w świetle Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji. 10.06.2002.
2. Bożena Stępień. Zasady i metody wychowania dzieci w okresie przedszkolnym według podręcznika metodycznego Jezus Chrystus z Nami. 09.06.2003.
3. Edyta Buczaj. Metody realizacji katechezy w gimnazjum na podstawie podręczników z serii W drodze do Emaus. 31.05.2004.
4. Ewa Pielaszkiewicz. Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w Eucharystii w świetle podręcznika Przyjdź Panie Jezu. 31.05.2004.
5. Anna Meksuła. Rola  znaków i symboli w celebrowaniu liturgii według Katechizmu Kościoła Katolickiego. 24.06.2008.
6. Wioletta Król. Rola rodziny w wychowaniu dzieci w posoborowej nauce Kościoła. 24.06.2008.
7. Joanna Kazimierska. Rola katechizacji w przygotowaniu do przyjęcia sakramentów świętych. 26.03.2009.
8. Marzena Pukas. Różne formy pokuty i nawrócenia według Katechizmu Kościoła Katolickiego. 15.06.2009.
9. Agata Skraińska. Wychowanie dziecka w rodzinie do odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu. Studium pastoralno-katechetyczne na podstawie wybranej literatury. 15.06.2009.
10. Edyta Puchacz. Metody realizacji katechezy na podstawie materiałów katechetycznych dla szkoły średniej pod redakcją Ryszarda Lisa. 15.06.2009.
11. Sylwia Szpinda. Chrześcijanin wobec choroby i cierpienia według Katechizmu Kościoła Katolickiego. 15.06.2009.
12. Andrzej Wrona. Środki informatyczne w katechezie. 15.06.2009.
13. Maria Kanadys. Katecheza ewangelizacyjna w posoborowej literaturze katechetycznej. 15.06.2009.
14. Agata Kozioł. Metody pracy z tekstami Pisma świętego na podstawie materiałów katechetycznych do szkoły podstawowej pod redakcją ks. Ryszarda Lisa. 23.06.2010.

15. Ewa Tor. Rodzina jako pierwsze miejsce katechezy w wybranej literaturze katechetycznej. 23.06.2010.

16. Dagmara Sikora. Wychowanie moralne w katechezie na podstawie posoborowej literatury teologiczno - katechetycznej. 20.09.2011.

17. Alona Zahurska. Duszpastersko - katechetyczna działalność O. Hilarego Marcina Wilka w latach 1946-1998. 02.07.2012.
11. Recenzje prac dyplomowych

 

Ocena dorobku naukowego i recenzje rozpraw do tytułu profesora


2014

1. Ks. dr hab. prof. UKSW. Ryszard Czekalski. Rozwój myśli katechetycznej w dokumentach Stolicy Apostolskiej po Vaticanum II. 2014.

2. Ks. dr hab. prof. KUL. Marian Zając. Ewaluacja w nauczaniu religii. 2014.

 

Ocena dorobku naukowego i recenzje rozpraw habilitacyjnych


2007


1. Ks. dr Piotr Duksa. Strategie skuteczności szkolnego nauczania religii w Polsce. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym. 2007.
2. Ks. dr Ryszard Podpora. E-learning w katechetyce formalnej. 2007.


2008


3. S. dr Halina Wrońska. Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. 2008.
4. Dr Anna Zellma. Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. 2008.


2009


5. Dr Barbara Rozen. Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną. 2009.
6. Ks. dr Piotr Sroczyński. Środki dydaktyczne i warunki ich skutecznego stosowania w katechezie szkolnej. 2009.

 

2011

 

7.  Ks. Kazimierz Skoczylas. Wartości młodych katolików regionu konińskiego. 2011.

 

2014

 

8. O. Ignacy Kosmana. Rola wzoru osobowego w kształtowaniu chrześcijańskiego życia. 2014.

 

 

Recenzje prac doktorskich


2005


1. Ks. Bogusław Jaworowski. Recepcja nauczania Soboru Watykańskiego II o rodzinie w kaznodziejstwie polskim. Studium homiletyczne. Lublin 2005.
2. Ks. Marek Wilczewski. Homilijna posługa prezbitera wobec wyzwań nowej ewangelizacji. Studium homiletyczne. Lublin 2005.
3. Ks. Jarosław Czerkawski. Formacja liturgiczna katechetów. Lublin 2005.
4. Ks. Mirosław Makowski. Dialog zbawienia w przepowiadaniu homilijnym Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979-2002. Studium homiletyczne. Lublin 2005.


2006


5. O. Vladymir Sabo. Prasowa recepcja encyklik Jana Pawła II na przykładzie tygodnika „Katolickie Nowiny”. Lublin 2006.
6. Ks. Ireneusz Folcik. Recepcja nauczania Kościoła o źródłach przepowiadania w kaznodziejstwie biskupa Karola Józefa Fischera (1847-1931). Lublin 2006.
7. Ks. Kazimierza Hara. Recepcja nauczania Kościoła o źródłach przepowiadania w homiliach Ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego w latach 1992-2002. Lublin 2006.
8. Ks. Wojciech Turowski. Przepowiadanie o Maryi w tajemnicach Chrystusa w świetle Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. Studium homiletyczno-liturgiczne. Lublin 2006.
9. Ks. Grzegorz Kaliszewski. Przepowiadanie Ks. Biskupa Romana Andrzejewskiego (1938-2003) jako odpowiedź na wyzwania czasów współczesnych. Lublin 2006.
10. Ks. Józef Grochala. Recepcja nauczania Kościoła o źródłach przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej ks. Juliana Michalca w latach 1962-1988. Lublin 2006.
11. Maria Kondzior. Znajomość określeń biblijnych u katechizowanych maturzystów z wybranych liceów ogólnokształcących w Białymstoku. Lublin 2006.
12. Ks. Stanisław Solilak. Problematyka liturgiczna na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego” 1911-1939. Lublin 2006.


2007

 

13.  Ks. Ireneusz Blank. Przemienienie Pańskie (Mt 17, 1-9; Mk 9,2-10; Łk 9,28-36) w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium biblijno – homiletyczne. Lublin 2007.


2008

 

14. Ks. Jerzy Rojek. Źródła przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej Biskupa Stefana Moskwy w latach 1984-2004. Lublin 2008.


2009

 

15. Ks. Rafał Kowalski. Przepowiadanie Księdza Aleksandra Zienkiewicza jako odpowiedź na wyzwania i potrzeby młodzieży akademickiej. Lublin 2009.

16. Ks. Dariusz Woźniczka. Nauczanie Kościoła o Eucharystii w przepowiadaniu posoborowym. Studium z homiletyki w świetle wybranych polskich czasopism homiletycznych (1972-2006). Lublin 2009.

17. Ks. Piotr Wiśniewski. Wkład Księdza Profesora Piotra Poręby w rozwój katechetyki w Polsce. Olsztyn 2009.

18. Ks. Mieczysław Wolanin. Pozaliturgiczna działalność ewangelizacyjna w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, w latach 1985-2007. Lublin 2009.


2010

 

19. Joanna Płońska. Rodzina miejscem kształtowania dojrzałej osobowości na podstawie «Wychowawcy» (1993-2004).  Lublin 2010.

 

2011

 

20. Ks. Radosław Maziarz. Nauczanie Kościoła o pokucie w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium z homiletyki w świetle wybranych polskich czasopism homiletycznych. Lublin 2011.

21.  Ks. Sławomir Kielczyk. Wychowanie patriotyczne w katechezie młodzieży w wieku szkolnym po roku 1989. Warszawa 2011.

 

2012

22. Marzanna Dubińska. Nauczanie religii na etapie szkoły podstawowej w Archidiecezji Warszawskiej w latach 1990 - 2010. Warszawa 2012.

23. Ks. Kryspin Dubiel. Formacja do uczestnictwa we Mszy św. Studium w świetle wypowiedzi młodzieży szkół średnich z Mińska. Lublin 2012.

24. Ks. Krzysztof Gałan. Założenia i realizacja awansu zawodowego nauczycieli w opinii nauczycieli religii wybranych diecezji polskich. Lublin 2012.

 

2014

25. Ks. Tomasz Olszewski. Nowa ewangelizacja w ujęciu Ks. Franciszka Woronowskiego (1914-2002). Warszawa 2014.

26. Ks. Jacek Pajewski. Katechizacja w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w latach 1945-2010. Lublin 2014.

 

2016

27. Ks. Paweł Hodorek. Znaczenie olimpiad i konkursów religijnych w katechizacji dzieci i młodzieży. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników olimpiad i konkursów religijnych. Lublin 2016.

 

2017

28. Ks. Grzegorz Śniadach.Rola parafialnych stron internetowych w duszpasterstwie diecezji łomżyńskiej. Warszawa 2017.

 

2018

29. Marta Joanna Lik. Szkolne lekcje religii w opini uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych Olsztyna. Olsztyn 2018.

 

2019

 

30. Sylwia Mikołajczak. Uczestnictwo we Mszy świętej w opinii studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn 2019.

31. Edward Ozimek. Młodzież z Ruchu Światło - Życie jako wspólnota wiary i ewangelizacji na przykladzie współczesnej literatury przedmiotowej. Wrocław 2019.

 

2020

32. Janusz Ruciński. Zainteresiwania i sposób spędzania czasu wolnego a religijność uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn 2020.

33. Ewelina Wesołek. Znaczenie przekonań magicznych w międzypokoleniowym przekazie dziedzictwa kulturowego. Toruń 2020.

 

Recenzje prac magisterskich


Recenzje 2000

 

1.    „Metody realizacji katechezy na podstawie materiałów katechetycznych dla pierwszej klasy gimnazjum” – Ks. Andrzej Góral – 24.03.2000.
2.    „Wiadomości religijno – moralne młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym w ośrodkach religijnych oraz świeckich” – Mariusz Chmielewski – 4.05.2000.
3.    „Poglądy katechizowanych maturzystów z wybranych szkół Nowej Dęby, dotyczące sakramentu pokuty i pojednania” – Jerzy Skimina – 11.05.2000.
4.    „Modlitwa katechizowanej młodzieży z wybranych klas I i IV Zespołu Szkół Gastronomicznych w Przemyślu” – s. Agata Bodziak – 30.05.2000.
5.    „Przygotowanie do chrześcijańskiego przeżywania niedzieli w podręcznikach metodycznych Katechizmu Religii Katolickiej” – Amalia Romantowska – 30.05.2000.
6.    „Nauka o małżeństwie i rodzinie w Katechizmie Religii Katolickiej” – Bogusław Zych – 30.05. 2000.
7.    „Przygotowanie do chrześcijańskiego przeżywania niedzieli w podręcznikach metodycznych -Bóg z nami” – Małgorzata Lekan Poliszuk – 30.05.2000.
8.    „Cmentarz Parafii Leżajsk jako miejsce kultu chrześcijańskiego” – Stanisław Konior – 12.06.2000.
9.    „Problematyka świeckich w podręcznikach katechetycznych dla młodzieży szkół średnich” – Tomasz Pitucha – 19.06.2000.
10.    „Świadomość katechetyczna młodzieży na przykładzie II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej” – Judyta Dobryńczuk – 19.06.2000.
11.    „Sumienie w opinii katechizowanej młodzieży z klas III i IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie” – Monika Kraszewska – 19.06.2000.
12.    „Liturgia Mszy Świętej Kościoła Grecko-Katolickiego w opinii młodzieży z klas 7-11 w Dobrosynie (Lwów) – s. Lubow Baśuk – 21.12.2000.
13.    „Katechizacja w parafii św. Piotra i Pawła w Nowojaworiwsku (Ukraina) w latach 1990-1999. – s. Myrosława Maćko – 21.12.2000.
14.    „Działalność katechetyczna ks. Juliana Dzerowycza” – Natalia Procajło – 21.12.2000.
15.    „Recepcja treści programu cyklu eucharystycznego katechizowanych klas IV szkół podstawowych na przykładzie parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach” – Gabriela Swoboda – 21.12.2000.
16.    „Modlitwa katechizowanej młodzieży z klas X-XI szkół we Lwowie” - s. Bernardeta Hałyna Jarosławcewa – 21.12.2000.
17.    „Wybrane metody katechetyczne” – Łarysa Łewycka – 21.12.2000.


Recenzje 2001

 

18.    „Cmentarz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku jako miejsce kultu chrześcijańskiego” – s. Krystyna Olender – 22.01.2001.
19.    „Ocena w katechezie w opinii katechizowanych z wybranych szkół średnich w Siedlcach” – ks. Marek Skwierczyński – 23.01.2001.
20.    „Postawy chrześcijańskie młodzieży klas siódmych i ósmych w świetle przeprowadzonych badań” – Izabela Krakowczyk – 22.02.2001.
21.    „Nienaruszalna wartość życia ludzkiego w świetle encykliki Jana Pawła II  - Evangelum Vitae” – Jolanta Tatury – 22.02.2201.
22.    „Przejawy agresywności u dzieci szkolnych na katechezie i przyczyny ich powstawania w świetle literatury katechetyczno-psychologicznej”- Jolanta Cioch-Gabryś – 22.03.2001.
23.    „Rola rodziny w wychowaniu dzieci w świetle nauki Jana Pawła II”- Danuta Różanka - 22.03.2001.
24.    „Działalność duszpastersko-katechetyczna w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w  Nadwornej w latach 1991-2000”. – Roman Grygorasz – 9.04.2001.
26.    „Postawy religijne młodzieży społecznie przystosowanej i nieprzystosowanej” – DS – 23.04.2001.
27.    „Wartość seksualna w miłości w świetle polskiej literatury teologiczno-psychologicznej po Vaticanum II” – Joanna Napiórkowska – 23.04.2001.
28.    „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Chłopice” – Bronisław Jaworski – 10.05.2001.
29.    „Formacja katechetów świeckich i duchownych w świetle polskich synodów diecezjalnych po II Soborze Watykańskim” –  Mariusz Wielgocki - 7.05.2001.
30.    „Rodzina chrześcijańska wobec nowych zagrożeń życia ludzkiego w nauczaniu Jana Pawła II” – Małgorzata Michalik – 17.05.2001.
31.    „Skłonności agresywne i kult siły u chłopców społecznie nieprzystosowanych w wieku 14-15 lat” – Joanna Mielewczyk-Pytka – 18.05.2001.
32.    „Nauczanie o rodzinie w podręcznikach katechetycznych dla młodzieży” – Aneta Głębocka – Wysok - 31.05.2001.
33.    „Współczesny katecheta w stylu księdza Bosko” – Katarzyna Zalewska – 31.05.2001.
34.    „Śpiew religijny w katechezie w klasach 0-IV według podręczników metodycznych „Bóg z nami” - Małgorzata Feliksa Sakowicz – 31.05.2001.
35.    „Cielesny wymiar obrazu i podobieństwa człowieka do Boga” – Dorota Mieleszko – 4.06.2001.
36.    „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Iwaniska” – ks. Mariusz Bajak – 11.06.2001.
37.    „Zasady i metody wychowania dzieci w okresie rozwojowym od 3 – 7 lat według systemu     wychowawczego Janusza Korczaka” - Bożena Gräser – 15.06.2001.
38.    „Wychowanie do miłości w rodzinie chrześcijańskiej w przemówieniach Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonych w czasie pielgrzymek do ojczyzny”. - Krystyna Wandrasz – 15.06.2001.
39.    „Rok liturgiczny w katechezach dla szkół podstawowych i gimnazjów”. – Ewelina Stepuch – 18.06.2001.
40.    „Modlitwa katechizowanej młodzieży klas I i II z Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku”.- Marzena Goc – 18.06. 2001.
41.    „Rozumienie wybranych symboli przez katechizowanych z klas II i III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Andersa w Lesku”. Katarzyna Stawiarska 18.06.2001.
42.    „Wzory osobowe licealistów z Sieniawy”.- Agnieszka Dubel - 18.06. 2001.
43.    „Obraz młodzieży i jej katechezy w opinii uczniów z klas I-IV, z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.- Anita Pawelec -18.06. 2001.
44.    „Sala katechetyczna w przekazywaniu orędzia zbawienia”. - ks. Tadeusz Szeszko - 18.06. 2001.
45.    „Metody katechizacji w klasach I-IV na podstawie podręczników „Bóg z nami”. Małgorzata Warda -18.06. 2001.
46.    „Postawy religijne dziewcząt i chłopców z katolickich i świeckich domów dziecka”. Magdalena Aszyk -22.06. 2001.
47.    „Świadomość religijno-moralna młodzieży licealnej na przykładzie dekanatu woźnickiego w diecezji gliwickiej” – Damian Gorol – 12.10 2001.

 

Recenzje 2002

 

48.    „Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w wypowiedziach młodzieży na przykładzie parafii pod wezwaniem N.S.P.J. w Rybniku Nieboczycach” – Marzena Zając – 21.02.2002.
49.    „Pismo święte w programie nauczania religii na poziomie gimnazjum w oparciu o serię podręczników - W drodze do Emaus” – Katarzyna Michalska - 21.02.2002.
50.    „Współczesna muzyka młodzieżowa a wartości chrześcijańskie w świetle literatury posoborowej” – Donata Solik - 21.02.2002.
51.    „Organizacja i działalność Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Katowicach w latach 1990-2000” – Maria Strokol - 21.02.2002.
52.    „Pismo święte w podręcznikach katechetycznych serii – Żyć prawdą – w klasach I-IV szkoły średniej” – Tomasz Kłosok - 21.02.2002.
53.    „Negatywny wpływ pracoholizmu na jedność rodziny na podstawie dobranej literatury teologiczno-pedagogicznej” – Katarzyna Leśniak - 21.02.2002.
54.    „Problematyka regionalna Górnego Śląska w katechezie dzieci w średnim wieku szkolnym” – Edyta Tomas -  18.04.2002.
55.    „Działalność duszpastersko – katechetyczna w Parafii św. Anny w Barze, w latach 1990-2000” – Volodymir Zarichny – 11.03.2002.
56.    „Sytuacja formalno – prawna katechizacji w Polsce od 1990 roku w świetle dokumentów kościelnych i państwowych” – Agnieszka Jakubowska - 18.04.2002.
57.    „Wykorzystanie form plastycznych w katechezie w klasach I-III” – Joanna Ogrocka - 18.04.2002.
58.    „Poziom wiadomości religijnych w zależności od wieku katechizowanej młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym” – Tomasz Wiśniewski – 8.05.2002.
59.    „Wiadomości religijno - moralne dzieci klas piątych w środowisku wiejskim i miejskim” – Piotr Kudzia – 8.05.2002.
60.    „Życie liturgiczne w parafii Bieliny w latach 1865-1917” – ks. Jan Mromliński – 13.05 2002.
61.    „Wychowanie młodzieży do odpowiedzialności za pokój w orędziach Jana Pawła II na światowy dzień pokoju” – Lucyna Gruner - 20.06. 2002.
62.    „Proces wychowawczy a profilaktyka narkomanii wśród młodzieży na podstawie dobranej literatury teologiczno – pedagogicznej” – Joanna Wyrwoł - 20.06. 2002.
63.    „Rodzina wspólnotą życia i miłości w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris Consortio” – Dorota Czaja – 4.06.2002.
64.    „Charakterystyka podręczników do gimnazjum GLI UOMINI E LA FEDE” – Teresa Makarczak – 17.06.2002.
65.    „Współczesna młodzież i jej katecheza w opinii studentów (I i II) teologii KUL” – s. Maria Pogwizd – 17.06.2002.
66.    „Metody biblijne w wybranych podręcznikach do katechizacji w gimnazjum” – Bogdan Białek – 17.06.2002.
67.    „Katecheta jako sługa słowa w świetle Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji” – Małgorzata Łasocka – 10.06.2002.
68.    „Metody realizacji katechezy na podstawie materiałów katechetycznych dla gimnazjum” – Joanna Grad – 17.06.2002.
69.    „ Dekalog w Katechizmie Kościoła Katolickiego” -  Jolanta Kuźniar – 17.06.2002.
70.    „Katecheta jako nauczyciel, wychowawca i świadek modlitwy” – Mariola Gałkowska - 17.06.2002.
71.    „Wychowanie do miłości w rodzinie chrześcijańskiej w nauczaniu Ojca św. Jana Pawła II z okazji Roku Rodziny” – Mariola Żołowicz – 4.11.2002.
72.    „Realizacja celu wychowawczego w ramach katechezy rodzinnej na podstawie wybranych dokumentów Kościoła” – Renata Kijanka- 14.11.2002.
73.    „Obraz katechety w wypowiedziach młodzieży z klas III i IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Zamoyskiego w Lublinie” – Teresa Mikos – 29.11.2002.
74.    „Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie II klas gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej” – Małgorzata Gajowiak - – 29.11.2002.
75.    „Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie gimnazjum w Wojciechowie” –Jadwiga Kwiatkowska – 29.11.2002.
76.    „Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku” –Katarzyna Kisiel – 29.11.2002.
77.    „Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej” – Renata Gozdołek - 13.12.2002.
78.    „Ewangeliczny duch pokory w opinii młodzieży klas maturalnych, w świetle przeprowadzonych badań” – Krystyna Kosek – 16.12.2002.

 

Recenzje 2003

 

79.    „Wychowanie do pokuty w katechezie inicjacyjnej na przykładzie parafii pw. Św. Michała Archanioła w Suchej Górze” – Zofia Malok – 24.01.2003.
80.    „Formacja religijno – moralna dzieci pierwszokomunijnych w opinii rodziców na przykładzie parafii w Kaletach” – Urszula Rapczyńska – 24.01.2003.
81.    „Działalność duszpastersko – katechetyczna w Parafii Trójcy Świętej, w Rosi (Białoruś) w latach 1991-2001” – Viktar Mysliuk – 24.01.2003.
82.    „Zwyczaje obrzędy i wierzenia okresu adwenty i Bożego Narodzenia w Parafii Krzywcza” – Grzegorz Sobota – 24.02.2003.
83.    „Zwyczaje obrzędy i wierzenia okresu adwenty i Bożego Narodzenia w Parafii Gniewczyna” – Marek Ryfa – 24.02.2003.
84.    „Zwyczaje obrzędy i wierzenia związane z przeżywaniem Wielkiego Postu i Wielkanocy w Parafii Ostrów koło Radymna” – Paweł Storek – 24.02.2003.
85.    „Wyposażenie i wystrój prezbiterium w nowych kościołach dekanatu Radymno I w świetle zasad odnowy liturgicznej” – Jerzy Krempowicz - 24.02.2003.
86.    „Cmentarz parafii Dydnia jako symbol wiary i miejsce kultu chrześcijańskiego” – Piotr Krzysik - 24.02.2003.
87.    „Eucharystia jako serce niedzieli chrześcijanina” – 19.05.2003.
88.    „Zasady i metody wychowania dzieci w okresie przedszkolnym według podręcznika metodycznego Jezus Chrystus z Nami” – Bożena Stępień - 09.06.2003.
89.    „Przepowiadanie o sakramentach święceń w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego” – s. Dorota Rząd – 09.06.2003.
90.    „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Cisna” – Arkadiusz Śliwiński – 17.11.2003.


Recenzje 2004


91.    „Celebracja Misterium Paschy Chrystusowej w Wielkim Tygodniu najważniejszym wydarzeniem roku liturgicznego w Kościele Bizantyjsko – Ukraińskim” – Olech Truszko – 24.02.2004.
92.    „Cmentarz parafii Zręcin jako miejsce kultu chrześcijańskiego” – Grzegorz Rucyk - 24.02.2004.
93.    „Akceptacja niektórych norm moralnych” – Urszula Dudziak – 06.04.2004.
94.    „Metody realizacji katechezy w gimnazjum na podstawie podręczników z serii W drodze do Emaus” – Edyta Buczaj - 31.05.2004.
95.    „Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w Eucharystii w świetle podręcznika Przyjdź Panie Jezu” – Ewa Pielaszkiewicz - 31.05.2004.
96.    „Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie uczniów klas III Gimnazjum nr 2 w Łęcznej” – Wioleta Chołast – 08.06.2004.
97.    „Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie uczniów klas pierwszych i drugich Gimnazjum w Żyrzynie” – Małgorzata Osiak - 08.06.2004.
98.    „Obraz katechety w opinii młodzieży klas I i III Publicznego Gimnazjum w Terpentynie” – Agnieszka Sałata - 08.06.2004.
99.    „Obraz katechety w opinii młodzieży klas II i III Gimnazjum w Rejowcu” – Barbara Kwiatkowska - 08.06.2004.
100.    „Wymagania programowe w Gimnazjum w oparciu o serię podręczników W drodze do Emaus” – Katarzyna Rostek – Tokarska – 17.06.2004.
101.    „Problematyka katechezy rodzinnej w katechetycznych dokumentach Kościoła” – Andrzej Brzozowski – 17.06.2004.
102.    „Wychowanie eucharystyczne dzieci przedszkolnych w opinii rodziców na przykładzie Parafii Trójcy Przenajświętszej W Chełmie Śląskim” – s. Ewa Golasz – 17.06.2004.
103.    „Model wychowania młodzieży w oparciu o materiały formacyjne w Ruchu Światło – Życie” – Katarzyna Kowalska – 17.06.2004.
104.    „Wychowanie religijno-moralne dzieci pierwszokomunijnych w opinii rodziców na przykładzie Parafii Świętego Stanisława Kostki w Lubińcu” – Beata Bogaj – 17.06.2004.
105.    „Mały Gość Niedzielny jako pomoc dydaktyczna w katechezie klas gimnazjalnych” – Aleksandra Kangner – 17.06.2004.
106.    „Wykorzystywanie form muzycznych w katechezie inicjacyjnej w klasach I-III szkoły podstawowej, na podstawie podręczników W drodze do Wieczernika” – Ewa Hasler – 17.06.2004.
107.    „Poglądy katechizowanych z wybranych klas szóstych i drugich gimnazjalnych na temat aniołów i szatanów” – Grażyna Deruś – 17.06.2004.
108.    „„Poglądy katechizowanych z wybranych klas pierwszych i czwartych Liceum Ogólnokształcącego w Poniatowej na temat aniołów i szatanów” – Jerzy Świst – 17.06.2004.
109.    „Symbole w odbiorze młodzieży z wybranych klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim” – Renata Jaskóła – 17.06.2004.
110.    „Młodzież wobec problemów alkoholowych rówieśników, w wypowiedziach katechizowanych maturzystów z zespołu szkół chemicznych w Lublinie” – Anna Klocek – 17.06.2004.
111.    „Angeologia w opinii katechizowanych z wybranych klas I i IV Liceum Ogólnokształcącego im. HM. Janka Bytnara w Kolbuszowej” – Dorota Żyła – 17.06.2004.
112.    „Rodzina jako pierwsze miejsce katechezy w nauczaniu Jana Pawła II” – Małgorzata Razmus – 17.06.2004.
113.    „Modlitwa katechizowanej młodzieży z klas II i V Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Opocznie” – Agnieszka Jach – 17.06.2004.
114.    „Działalność katechetyczno – ewangelizacyjna Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea” – Agata Legieć – 17.06.2004.
115.    „Poglądy katechizowanych z wybranych klas szóstych i trzecich gimnazjalnych na temat aniołów i szatanów” – Bogusława Wójcik - – 17.06.2004.
116.    „Główne idee wychowawcze w kieleckim programie katechetycznym w klasach IV-VI w świetle dokumentów Kościoła” – Alina Smuła – 21.06.2004.
117.    „Przedmiot i podmiot katechezy Ruchu Kościoła Domowego” – Monika Sędek – 21.06.2004.
118.    „Rodzina w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II w świetle przemówień wygłoszonych podczas podróży apostolskich do Ojczyzny” – Halina Suliga – 21.06.2004.
119.    „Problematyka eschatologiczna w programie katechetycznym W drodze do miłości Ojca w świetle nauczania Kościoła i literatury przedmiotu” – Wojciech Boroń – 21.06.2004.
120.    „Treści ewangelizacji i katechizacji w posoborowych dokumentach katechetycznych Kościoła” – Dorota Milczarczyk – 21.06.2004.
121.    „Rola rodziców w przygotowaniu dzieci klas pierwszokomunijnych do życia eucharystycznego w świetle dokumentów Kościoła i wybranych pomocy katechetycznych” – Małgorzata Czyż – 21.06.2004.
122.    „Problematyka grzechu, pokuty i nawrócenia w czasopiśmie Miłujcie się i w świetle nauczania Kościoła” – Barbara Klimek – 21.06.2004.
123.    „Wielki post i wielki tydzień w liturgii Kościoła i katechezie dzieci szkół podstawowych” - Agnieszka Górna - 4.10.2004.
124.    „Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie uczniów gimnazjum im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Baranowie” – Bożena Stelęga – 12.10.2004.
125.    „Metody aktywizujące na katechezie w szkole podstawowej i gimnazjum w ramach Kieleckiego Programu Katechetycznego” – Teresa Rak – 23.11.2004.
126.    „Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w świetle środowych katechez Jana Pawła II” – Małgorzata Rachańska – 16.11.2004.
127.    „Wychowanie dziecka w młodszym wieku szkolnym w rodzinie patologicznej na podstawie literatury pedagogiczno-psychologicznej” – Dorota Pawlak - 14.12.2004.
128.    „Wychowanie dzieci w wieku szkolnym do odpowiedniego korzystania ze środków społecznego przekazu na podstawie wybranej literatury” – Beata Trójca – 14.12.2004.

 

Recenzje 2005

 

129.    „Cmentarz komunalny w Sanoku jako miejsce kultu chrześcijańskiego” – Tomasz Smoter – 1.02.2005.
130.    „Cmentarz parafii Manasterz jako miejsce kultu chrześcijańskiego” – Karol Ciurko - 1.02.2005.
131.    „Cmentarz parafii Majdan Sieniawski jako źródło dla przepowiadania o rzeczach ostatecznych” – Krzysztof Zwoliński - 1.02.2005.
132.    „Cmentarz  parafii Walawa jako źródło dla przepowiadania o rzeczach ostatecznych” – Stanisław Sygnarowski - 1.02.2005.
133.    „Cmentarz  parafii Jedlicze jako miejsce kultu chrześcijańskiego” –  Marcin Janocha - 1.02.2005.
134.    „Oaza Dzieci Bożych jako Liturgiczna Służba Ołtarza” – Leszek Gocek - 1.02.2005.
135.    „Sakrament chrztu w przepowiadaniu. Studium liturgiczno – homiletyczne w świetle homilii opublikowanych w w latach 1981-2000” – Jacek Magoń - 1.02.2005.
136.    „Wychowanie religijne w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej” – Paweł Kaszuba - 1.02.2005.
137.    „Rola homilii w liturgii eucharystycznej drugiej niedzieli wielkanocnej – cykl A,B,C. Na przykładzie homilii zaczerpniętych z polskich posoborowych opracowań duszpasterskich” – Rafał Śliwa - 1.02.2005.
138.    „Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej we współczesnym ukraińskim Grecko – Katolickim Kościele (obrządku bizantyjskiego) – Irynej Bogdan Valiavka - 1.02.2005.
139.    „Ikonografia w kaplicy Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu inspiracją do przepowiadania” – Piotr Lasota - 1.02.2005.
140.    „Kult Matki Bożej Szkaplerznej w parafii Łańcut – Fara w ostatnim trzydziestoleciu” – Krzysztof Szczepański -1.02.2005.
141.    „Wyposażenie i wystrój prezbiterium w nowych kościołach dekanatu Przeworsk I w świetle zasad odnowy liturgicznej” – Paweł Dziob - 1.02.2005.
142.    „Przepowiadanie o Eucharystii w świetle encykliki Ecclesia de Eucharystia Ojca Świętego Jana Pawła II” – Uladymir Rusak – 15.02.2005.
143.    „Wychowanie do podejmowania stałych decyzji w wieku młodzieńczym na podstawie literatury psychologiczno – teologicznej” – Dariusz Perzyński – 5.04.2005.
144.    „Koncepcje wychowania w rodzinie śląskiej w okresie transformacji systemowej na przykładzie parafii pod wezwaniem Świętego Szczepana w Katowicach – Bogucicach” – Justyna Żyrek – 19.04.2005.
145.    „Krzyże, kapliczki i figury przydrożne w parafii Korczyna jako obiekt kultu” – ks. Józef Florek – 9.05.2005.
146.    „Wychowanie religijno-moralne dzieci wczesnokomunijnych w opinii ich rodziców na przykładzie parafii w Rybniku Boguszowicach w Archidiecezji Katowickiej” – Joanna Kopiczko – 17.06.2005.
147.    „Rola rodziny w procesie kształtowania obrazu Boga u dzieci w wieku wczesnoszkolnym” –Grażyna Choma – 20.06.2005.
148.    „Tradycje adwentowe nośnikiem wartości chrześcijańskich na ziemi Rybnicho – Wodzisławskiej” – Krystyna Gumułka – 22.06.2005.
149.    „Eklezjalny aspekt życia w rodzinie na podstawie literatury teologiczno-pedagogicznej” – Agnieszka Mikieta – 26.09.2005.
150.    „Wpływ modlitwy na rozwój dziecka od urodzenia do szóstego roku życia na podstawie literatury teologiczno-pedagogicznej” – Maria Lasek – 26.09.2005.
151.    „Przejawy agresywności u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie literatury teologiczno-pedagogicznej” – Bogusława Janosz – 26.09.2005.
152.    „Religijność mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Gorzycach” – Karolina Smyczek – 26.09.2005.

 

Recenzje 2006

 

153.    „Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie uczniów prywatnego liceum ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek w Warszawie” – Renata Janeczko – 28.02.2006.
154.    „Cmentarze parafii Głębokie jako źródło dla przepowiadania o rzeczach ostatecznych” – Marek Bolanowski –28.02.2006.
155.    „Wyposażenie i wystrój prezbiterium w nowych kościołach dekanatu Przeworsk II w świetle zasad odnowy liturgicznej” – Tomasz Dziob –28.02.2006.
156.    „Wychowanie moralne w programie nauczania religii na poziomie gimnazjum w oparciu o serię podręczników „W drodze do Emaus” – Maria Jędrysik – 28.02.2006.
157.    „ Wychowanie ku wartościom poprzez katechezę w oparciu o serię podręczników do gimnazjum diecezji warszawsko – praskiej”– 28.02.2006.
158.    „Katecheza dorosłych w świetle Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego w Polsce” – Paweł Wójcik – 16.02.2006.
159.    „Wychowanie dziecka w rodzinie katolickiej do odpowiedzialnego korzystania z telewizji na podstawie literatury z lat 1978-1998” – Janusz Nadybał – 28.03.2006.
160.    „Wpływ rodziny na religijność dorastającej młodzieży na przykładzie parafii p.w. św. Michała Archanioła w Michałkowicach” – Aleksandra Synowiec – 09.05.2006.
161.    „Cmentarz parafii Połaniec jako źródło dla przepowiadania o rzeczach ostatecznych” – ks. Paweł Maćkiewicz – 22.05.2006.
162.    „Kształtowanie postawy pojednania z Bogiem, ze sobą i drugim człowiekiem w ramach katechezy młodzieży” – s. Krystyna Bednarek – 06.06.2006.
163.    „Rola i znaczenie ojca w rodzinie” – Magdalena Iwanicka – 08.06.2006.
164.    „Wpływ karcenia fizycznego na wychowanie dziecka” – Anna Bielak – 16.06.2006.
165.    „Cmentarz parafii Zręcin jako źródło dla przepowiadania o rzeczach ostatecznych” – Piotr Przetacznik – 13.06.2006.
166.    „Podstawowe środowiska katechetyczne w dokumentach Kościoła” – Anna Pudłowska – 14.06.2006.
167.    „Wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie jako problem katechetyczny” – Violetta Topyła – 19.06.2006.
168.    „Pastoralno – liturgiczne zasady przygotowania i celebracji pierwszej komunii św. w parafii na podstawie dokumentów” – Rastislav Polak – 26.06.2006.
169.    „Ks. Th Dr Stefan Hlawač (23.12.1903-11.02.1983) duszpasterz i działacz społeczny” – ks. Allan Tomaš – 26.06.2006.
170.    „Wnętrze Kościoła po soborowej reformie liturgii” – Ján Urban – 26.06.2006.


Recenzje 2007


171.    „Cmentarz parafii Blizne jako źródło dla przepowiadania o rzeczach ostatecznych” – Bogusław Krok - 20.02.2007.
172.    „Eucharystia w świadomości i życiu młodzieży maturalnej. Studium z homiletyki na podstawie badań młodzieży maturalnej Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku”- Zbigniew Szymański – 20.02.2007.
173.    „Listy pasterskie św. Józefa Sebastiana Pelczara jako wyraz posługi kaznodziejskiej” – ks. Kazimierz Jarema – 13.03.2007.
174.    „Kult matki Bożej w Zagórzu” – ks. Jan Czaja - 13.03.2007.
175.    „ Miejsce i rola poezji w przepowiadaniu słowa Bożego”  - s. Katarzyna Odziemkowska – 18.06.2007.
176.    „Cmentarz w parafii Krościenko Wyżne jako źródło dla przepowiadania o rzeczach ostatecznych” – Rafał Glazar – 25.06.2007.
177.    „Śpiew religijny w katechezie na podstawie wybranych podręczników dla szkoły podstawowej” – Michał Jankowski – 25.09.2007.
178.    „Cmentarz w parafii Jedlicze jako źródło dla przepowiadania o rzeczach ostatecznych” –Grzegorz Cudo – 25.09.2007.


Recenzje 2008


179.    „Stosunki interpersonalne w małżeństwie i rodzinie” – Marek Zioło – 18.02.2008.
180.    „Cmentarz w parafii Nowa Sarzyna jako źródło dla przepowiadania o rzeczach ostatecznych” – Krzysztof Bis – 26.02.2008.
181.    „Cmentarz żydowski w Sieniawie jako źródło dla przepowiadania o rzeczach ostatecznych” – Witold Capłap – 26.02.2008.
182.    „Liturgia w pracy formacyjnej Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie” – Damian Napieracz - 26.02.2008.
183.    „Wyposażenie i wystrój prezbiterium w nowych kościołach dekanatów Brzozów, Domaradz w świetle zasad odnowy liturgicznej” – Mariusz Niemiec - 26.02.2008.
184.    „Pielgrzymki z parafii Sarzyna do Kalwarii Pacławskiej  jako przejaw kultu Matki Bożej” – Marcin Padowski - 26.02.2008.
185.    „Rola  znaków i symboli w celebrowaniu liturgii według Katechizmu Kościoła Katolickiego” – Anna Meksuła – 24.06.2008.
186.    „Rola rodziny w wychowaniu dzieci w posoborowej nauce Kościoła” – Wioletta Król – 24.06.2008.
187.    „Wyposażenie i wystrój prezbiterium w nowych kościołach dekanatu Radymno II w świetle zasad odnowionej liturgii” – Piotr Kokocki – 23.09.2008.
188.    „Formacja lektora w ujęciu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego” – Sławomir Jakubiec - 23.09.2008.


Recenzje 2009


189.    „Troska o nauczanie i wychowanie dzieci głębiej i głęboko upośledzonych umysłowo wyzwaniem dla Kościoła i polskiego systemu oświaty na przykładzie placówek edukacyjnych Caritas Diecezji Sandomierskiej” – Tomasz Zdyb – 18.02.2009.
190.    „Cmentarz w parafii Olszanica jako źródło dla przepowiadania o rzeczach ostatecznych” – ks. Kazimierz Tomasik – 26.03.2009.
191.    „Rola katechizacji w przygotowaniu do przyjęcia sakramentów świętych” – Joanna Kazimierska – 26.03.2009.
192.    „Różne formy pokuty i nawrócenia według Katechizmu Kościoła Katolickiego” – Marzena Pukas – 15.06.2009.
193.    „Wychowanie dziecka w rodzinie do odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu. Studium pastoralno – katechetyczne na podstawie wybranej literatury” – Agata Skraińska – 15.06.2009.
194.    „Metody realizacji katechezy na podstawie materiałów katechetycznych dla szkoły średniej pod redakcją Ryszarda Lisa” – Edyta Puchach – 15.06.2009.
195.    „Chrześcijanin wobec choroby i cierpienia według Katechizmu Kościoła Katolickiego” – Sylwia Szpinda – 15.06.2009.
196.    „Środki informatyczne w katechezie” – Andrzej Wrona – 15.06.2009.
197.    „Katecheza ewangelizacyjna w posoborowej literaturze katechetycznej” – Maria Kanadys  – 15.06.2009.
198.    „Wielki Post przygotowaniem wiernych do Wielkanocy w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego” – ks. Jan Ligęza – 28.09.2009.


Recenzje 2010


199.    „Wychowanie personalistyczne dzieci i młodzieży na podstawie publikacji ks. Marka Dziewieckiego” – Dawid Jasiński – 20.05.2010.
200.    „Przeżywanie duchowości przez kobiety i mężczyzn” – Marek Krawczyk - 20.05.2010.
201.    „Pomoc duszpasterska w wychowaniu osób dotkniętych epilepsją” – Łukasz Słaby – 20.05.2010

202. „Cmentarz w parafii Golcowa jako symbol wiary i miejsce kultu chrześcijańskiego” – A dam Zając – 14.06.2010
203.    „Metody pracy z tekstami Pisma świętego na podstawie materiałów katechetycznych do szkoły podstawowej pod redakcją ks. Ryszarda Lisa” – Agata Kozioł – 23.06.2010.

204. „Rodzina jako pierwsze miejsce katechezy w wybranej literaturze katechetycznej” – Ewa Tor – 23.06.2010.

 

Recenzje 2011

 

205. Mateusz Bajak. Telewizja i komputer jako zagrożenie dla rozwoju integralnego osoby ludzkiej. Studium teologiczno-pastoralne. Lublin 10.06.2011 r.
206. Tomasz Kopeć. Uzależnienie od komputera i Internetu jako problem moralno-pastoralny. Lublin 10.06.2011.

207. Łukasz Filip. Celebracje Oazy Nowego Życia. I - stopnia. 29.06.2011.

208. Dagmara Sikora. Wychowanie moralne w katechezie na podstawie posoborowej literatury teologiczno - katechetycznej. 20.09.2011.

 

Recenzje 2012


209. Alona Zahurska. Duszpastersko - katechetyczna działalność O. Hilarego Marcina Wilka w latach 1946-1998. 02.07.2012.

 

12. Nagrody

 

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przyznał prof. dr hab. H. Słotwińskiej nagrodę indywidualną III stopnia za całokształt pracy naukowo-dydaktycznej. Lublin 2005.

 

 

 

 

Helena Słotwińska – urodziła się 22.03.1969 roku w Jarosławiu, jako córka Katarzyny i Stanisława Słotwińskich. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1984, podjęła dalszą naukę w Liceum Ekonomicznym w Leżajsku, które zakończyła egzaminem maturalnym w roku 1988. W latach 1988-1993 studiowała na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jednocześnie w roku akademickim 1992/1993 uzyskała Dyplom Studium Pedagogicznego w tym Uniwersytecie. Studia teologiczne ukończyła z tytułem magistra teologii z zakresu katechetyki. Następnie kontynuowała studia specjalistyczne z katechetyki na kursie doktoranckim. W tym samym czasie trzykrotnie wyjeżdżała na stypendia zagraniczne. W roku 1996 podjęła pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku asystenta na Sekcji Katechetyki przy Katedrze Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej w Instytucie Teologii Pastoralnej, a w latach 1998-1999 także jako asystent przy Katedrze Psychologii Życia Wewnętrznego w Instytucie Teologii Duchowości. W roku 1998 uzyskała tytuł doktora teologii na podstawie pracy: Katechizacja w szkole w opinii katechizowanych ósmoklasistów i maturzystów. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań przeprowadzonych w Leżajsku. Po zdaniu egzaminu z języka obcego i przedłożeniu dorobku naukowego Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dniem 01.01.2000 roku awansował ją na stanowisko adiunkta. Od roku 2001 prowadziła również wykłady zarówno na Sekcji Liturgicznej jak i Homiletycznej. 11 maja 2004 podczas kolokwium habilitacyjnego obroniła pracę habilitacyjną na temat: Kształtowanie postaw religijnych na katechezie. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zatwierdziła w dniu 25 października 2004 uchwałę Rady Wydziału Teologii o nadaniu jej stopnia naukowego doktora habilitowanego. W tym samym roku została kierownikiem Katedry Katechetyki Integralnej. 1 października 2005 Senat KUL na wniosek Rady Wydziału Teologii powołał ją na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Na podstawie bogatego dorobku naukowego oraz opublikowaniu książki pt. Błogosławieństwa osób w katechezie. Studium katechetyczno-liturgiczne w świetle rytuału: Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów pozytywnie zatwierdziła wniosek Rady Wydziału Teologii KUL o nadanie Helenie Słotwińskiej, tytułu naukowego profesora nauk teologicznych. Nominację tę na podstawie postanowienia z dn. 13 stycznia 2009 odebrała z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego. Środki społecznego przekazu w licznych publikacjach odnotowały to wydarzenie, podkreślając jednocześnie, że Pani Prof. dr hab. Helena Słotwińska jest pierwszą kobietą (osobą świecką) w Polsce posiadającą tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Z dniem 1 marca 2010 roku Rektor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II mianował ją na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Katechetyki Integralnej na Wydziale Teologii tegoż Uniwersytetu. W latach 2006-2011 Prof. dr hab. Helena Słotwińska pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Katechetycznych na Wydziale Teologii KUL. W roku 2018 rozpoczęła drugą procedurę habilitacyjną, zwieńczoną 17 września 2019 roku. W tym dniu Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Pani Prof. dr hab. Helenie Słotwińskiej.