Pomoce duszpasterskie do katechezy inicjacyjnej w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-17 skupiony jest na 1050. rocznicy chrztu Polski. Przygotowując się do tego wydarzenia, chcemy pogłębić rozumienie i przeżywanie sakramentu chrztu świętego i jego konsekwencje dla życia. Konkretnym zadaniem w realizacji tego celu jest odnowa katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka. „Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga…” (Grzegorz z Nazjanzu), „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego (…) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów (KKK 1213).

Wydaje się ważnym zadaniem dla wszystkich duszpasterzy, aby ukazywać znaczenie sakramentu chrztu, by wierni pogłębiali swoją wiarę w rzeczywiste działanie Jezusa w sakramencie, a nadto znali przepisy dotyczące sprawowania chrztu dzieci i byli przygotowani do udziału w liturgii oraz do wychowania dzieci w wierze. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy w wierze swoich dzieci zobowiązani są do odpowiedniego przygotowania do chrztu oraz wypełnienia zobowiązań przyjętych podczas chrztu dziecka. Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuje ich do odpowiedniego przygotowania do chrztu: „ Rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. Proboszcz winien osobiście lub przez innych zatroszczyć się, ażeby rodziców właściwie przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną modlitwą, zbierając razem po kilka rodzin oraz, gdy to możliwe, składając im wizytę” (KPK, kan. 851 § 2). Także w Katechizmie w szczególny sposób podkreśla się odpowiedzialność rodziców i chrzestnych za rozwój łaski chrztu: „Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną (KKK 1255).

W praktyce przygotowanie do chrztu św. często ogranicza się do jednego spotkania z rodzicami w kancelarii parafialnej i krótkiego pouczenia o liturgii i teologii chrztu. Dlatego pilną potrzebą jest wypracowanie nowego programu przygotowania do chrztu św. Bp Wilhelm Pluta nauczał: „O ile nie podejmiemy z całą świadomością odnowy udzielania sakramentów św., grozi z jednej strony dalsze rozszerzanie i utrwalanie rytualizmu, formalizmu sakramentalnego na pograniczu magii (…), a czego skutkiem będzie, iż życie sakramentalne naszych wiernych nie będzie osobistym spotkaniem z Chrystusem (…). Na dalszym zaś etapie skutkiem tego będzie wyraźne osłabienie religijności”.

Niniejszy Program „Chrzest sakramentem wiary” oparty został na wskazaniach duszpasterskich sługi Bożego Bpa Wilhelma Pluty oraz na dokumentach katechetyczno-pastoralnych Kościoła katolickiego w Polsce. Ma on pomóc duszpasterzom w posłudze związanej z przygotowaniem i udzieleniem chrztu św., „aby chrzest nie stał się tylko zwyczajem i obyczajem z przeszłości odziedziczonym, ale by był wyrazem świadomej wiary tych, którzy go przyjmują i tych, którzy dają dzieci ochrzcić”.

więcej