Nominacja profesorska ks. Pawła Mąkosa

Paweł Mąkosa ukończył IV LO. im. T. Chałubińskiego w Radomiu. Studia filozoficzno-teologiczne w Radomiu ukończył obroną pracy magisterskiej w KUL napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Antoniego Troniny. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bp. Edwarda Materskiego w 1996 r. Bezpośrednio po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. bł. Annuarity w Radomiu. Od 1997 r. na polecenie ks. bpa E. Materskiego rozpoczął studia specjalistyczne z katechetyki w KUL. W październiku 2000 r. podjął pracę w Kurii Diecezji Radomskiej jako diecezjalny wizytator katechizacji. Jednocześnie kontynuował studia doktoranckie w KUL uwieńczone 18 stycznia 2001 r. obroną pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Kulpaczyńskiego. W roku akademickim 2001/2002 został skierowany przez bpa Jana Chrapka na roczne stypendium do Mediolanu, w czasie którego pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. św. Pawła w Brugherio oraz uczęszczał na zajęcia z pedagogiki na Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore w Mediolanie. Po powrocie do diecezji ponownie objął funkcję wizytatora katechizacji oraz wykładowcy i prowadzącego ćwiczenia na Wydziale Teologicznym UKSW w Radomiu.

Od 1 października 2003 r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej KUL a od 1 stycznia 2005 został adiunktem w tej katedrze. Był także wykładowcą w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu oraz WSD Księży Marianów w Lublinie.

8 czerwca 2010 r. ks. Mąkosa uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej. Od 1 października 2010 roku ks. dr hab. Paweł Mąkosa został kierownikiem Katedry Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej. W katedrze tej prowadzone były badania z zakresu psychopedagogicznych uwarunkowań katechezy, wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu religii, katechezy młodzieży, aspektów prawnych nauczania religii w polskim systemie oświaty, a także koncepcji edukacji religijnej w Europie i Ameryce Północnej. Po reorganizacji katedr pracuje w Katedrze Katechetyki Integralnej.

W 2010 roku ks. Paweł Mąkosa przebywał na stażu naukowym w Uniwersytecie w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii a w roku 2015 w Institute of Education, University of London w Wielkiej Brytanii. W roku 2019 odbył staż w Uniwersytecie w Lugano (Szwajcaria). Współpracuje także z Uniwersytetem na Malcie, Uniwerystetem Sacro Cuore w Mediolanie (Włochy), Uniwersytetem w Splicie (Chorwacja) oraz Instytutem Teologicznym we Lwowie (Ukraina).

W latach 2016-2020 był kierownikiem projektu badawczego poświęconego edukacji religijnej polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Jest członkiem wielu organizacji naukowych tj. Religious Education Association (USA), Rzymskokatolickie Towarzystwo Teologiczne na Ukrainie (Ukraina),  Stowarzyszenie Katechetyków Polskich (od 2015 wiceprzewodniczący), Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”. Od 2006 r. pełni funkcję eksperta ds. programów i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski.

Jest także redaktorem podręczników do nauczania religii wydanych przez wydawnictwo „Gaudium” oraz autorem wielu praktycznych pomocy do formacji religijnej dzieci i młodzieży o nachyleniu ewangelizacyjnym.

14 stycznia 2021 prezydent RP Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk teologicznych.