Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński

Ur. się 17 VI 1936 r. w Łętowni k. Przemyśla. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Przemyślu. Następnie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu uzyskując maturę w 1953 r.  W latach 1953-1959 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Następnie wstąpił do Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego (Salezjańskie). Nowicjat odbył w Kopcu k. Częstochowy. Święcenia kapłańskie przyjął 16 VI 1962 r. w Krakowie. W latach 1961-62 był katechetą w Kielcach (parafia św. Krzyża), następnie w latach 1962-66 katechizował w Poznaniu (dzielnica Górczyn) i w latach 1967-72 w Lublinie (dzielnica Kalinowszczyzna).
W latach 1967-1970 studiował psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień magistra uzyskał 27 VI 1970 r. W latach 1970-74 odbył studia doktoranckie na KUL. Stopień doktora uzyskał 25 VI 1974 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Przeżycie postawy pokutnej u młodzieży licealnej ze szczególnym uwzględnieniem jej stanu niepokoju. Studium z psychologii wychowawczej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Kunowskiego. Kolokwium habilitacyjne odbył 12 XII 1989 r. na podstawie rozprawy Katechetyczna dydaktyka modlitwy. Stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL otrzymał 18 V 1996 r. Tytuł profesora nauk teologicznych uzyskał 23 V 2003 r. na podstawie książki Symbole w odbiorze katechizowanych dzieci.
W latach 1970-1998 wykładał w Salezjańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Prowadził tam wykłady z psychologii empirycznej i pedagogiki oraz ćwiczenia z katechezy dzieci; katechezy młodzieży; katechezy grup specjalnych (głównie głusi i niewidomi) oraz ćwiczenia ze środkami audiowizualnymi.
W latach 1976-2008 pracował na KUL przechodząc wszystkiego stanowiska od asystenta do kierownika katedry i kierownika specjalizacji. W latach 1989-2008 kierownik Katedry Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej. W latach 1999-2004 kurator Katedry Katechetki Integralnej. Prowadził następujące wykłady: Psychologia rozwojowa i wychowawcza; Psychologia pastoralna; Psychologia katechezy; Katecheza młodzieży; Formacja katechetów; Pomoce audiowizualne w katechezie oraz ćwiczenia z katechezy grup specjalnych i katechezy młodzieży. Wśród wykładów monograficznych wymienić można: Modlitwa w katechezie; Kształtowanie postaw religijno-moralnych na katechezie; Aktywizowanie katechizowanych; Dialog w katechezie; Celebracje w katechezie; Jezus Chrystus centrum katechizacji; Ocenianie w katechezie; Katecheza młodzieży; Środki audiowizualne w katechezie; Miejsca katechezy: rodzina, parafia, szkoła i Wzory osobowe w katechezie. Wykładał również okresowo na Słowacji (Trnawa) i Ukrainie (Lwów) oraz na Studiach Podyplomowych w Sandomierzu i Kielcach.
Ks. S. Kulpaczyński jest promotorem 62 rozpraw doktorskich i 330 prac magisterskich. Nurty jego badań wiążą sie z aktualnymi potrzebami katechizacji w środowiskach szkolnych (Retrospektywny i aktualny obraz katechety, Ocena w katechezie, Modlitwa w katechezie) i w poszczególnych diecezjach (np. Kielce, Przemyśl, Rzeszów, Siedlce), a także z refleksją nad zastosowaniem symboli w katechezie (Symbole w odbiorze katechizowanych). W pracach doktorskich i magisterskich podejmowane są prace dotyczące między innymi: metod katechetycznych, znajomości i akceptacji osoby Jezusa Chrystusa przez katechizowaną młodzież, zastosowania systemu prewencyjnego św. Jana Bosko w katechezie, wymiaru liturgicznego (celebracje w katechezie, rok liturgiczny w katechezie) w katechezie, katechezy młodzieży w teorii i w jej własnej opinii, wzorów osobowych w katechezie i wiele innych.
Ks. S. Kulpaczyński był długoletnim organizatorem Ogólnopolskich Sympozjów Katechetycznych na KUL-u oraz międzyuczelniach  sympozjów KUL-UKSW (wcześniej ATK). Był organizatorem licznych naukowych wyjazdów integracyjnych pracowników i studentów katechetyki. Prowadzi warsztaty i wykłady formacyjne w wielu diecezjach w Polsce.
Od roku 1977 jest członkiem Ogólnopolskiej sekcji wykładowców katechetyki. Od roku 1983 jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. Od roku 2001 jest członkiem Rady Programowej miesięcznika Katecheta. W latach 1996-2006 pełnił funkcję konsultora i rzeczoznawcy do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1988-2005 był członkiem Équipe européenne de catéchése (brał udział m.in. w spotkaniach w Częstochowie, Lublianie, Freising k. Monachium). Od roku 1982 jest członkiem Arbeitsgemeinschaft Katholischer Katechetikdocenten (AKK = kraje zakresu języka niemieckiego oraz Jugosławia, Holandia, Polska), przez wiele lat uczestniczył w pracach Sekcji dydaktycznej (m.in. w: Leitershofen k. Augsburga, Monachium, Drezno, Smöchtiz). Był kierownikiem działu Katechetyka w Redakcji Encyklopedii katolickiej TN KUL. W latach 1989-2009 był członkiem Komitetu Redakcyjnego Roczników Teologicznych. Od roku 2002 jest członkiem Rady Programowej czasopisma Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. Od roku 2003 jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Świat i Słowo wydawanej przez Akademię  Techniczno-Humanistyczną, Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsko-Biała.

 

opr. ks. Andrzej Kiciński

 

I. Druki zwarte:

1.    Kulpaczyński S. Katechetyczna dydaktyka modlitwy. Lublin: KUL 1989 ss. 280.
2.    Aktywizowanie katechizowanych. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 1997 ss. 286.
3.    Katecheci uczą sie oceniać katechizowanych. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 1998 ss. 193.
4.    Katecheci uczą się oceniać katechizowanych. Red. M. Ciesielska, D. Gasik, S. Kulpaczyński, K. Nagacz, E. Nesteruk, B. Pojawa, D. Podsiad, J. Wójcik. Lublin: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 1998 ss. 218. Wydanie II poszerzone.
5.    Dialog w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Mała Poligrafia w Tuchowie 1998 ss. 208.
6.    Celebracje w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1999 ss. 238.
7.    Jezus Chrystus centrum katechizacji. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 2000 ss. 239.
8.    Ocena w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2001 ss. 399.
9.    Kulpaczyński S. Symbole w odbiorze katechizowanych. Lublin: Jedność 2002 ss. 256.
10.    Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 2002 ss. 418.
11.    Katecheza młodzieży. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 2003 ss. 403.
12.    Środki audiowizualne w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Polihymnia 2004 ss. 254.
13.    Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Polihymnia 2005 ss. 395.
14.    Kulpaczyński S. Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów. Lublin: Polihymnia 2009 ss. 389.

 

II. Hasła w encyklopediach i słownikach

1.    Kulpaczyński S. Formacja katechetów. W: Encyklopedia katolicka. T. 5. Lublin: TN KUL 1989 kol. 390-391.
2.    Kulpaczyński S. Grupa katechetyczna. W: Encyklopedia katolicka. T. 6. Lublin: TN KUL 1993 kol. 219-220.
3.    Kulpaczyński S. Ks. Prof. M. Majewski – biogram. W: Współcześni uczeni polscy. T. 3. Red. naukowy J. Kapuscik. Red. techniczny M. Halawa. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji 1999 s. 102.
4.    Kulpaczyński S. Majewski Mieczysław. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa: Verbinum 2007 s. 387-389.
5.    Kulpaczyński S. Ocena z lekcji religii. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa: Verbinum 2007 s. 475-479.
6.    Kulpaczyński S. Majewski Mieczysław SDB. W: Słownik katechetyczny. Red. J. Gavaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 560-564.

 

III. Artykuły naukowe:


1.    Kulpaczyński S. Uczucia młodzieży w czasie spowiedzi w świetle badań empirycznych. „Seminare” 1:1975 s. 137-151.
2.    Kulpaczyński S. Przyczyny odchodzenia od katechizacji i możliwości powrotu na nią dzieci i młodzieży (Na podstawie wypowiedzi katechizowanych współkolegów). „Seminare” 2:1977 s. 157-171.
3.    Kulpaczyński S. Katecheta wobec środków audiowizualnych. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 25:1978 z. 6 s. 69-83.
4.    Kulpaczyński S. Postawy pokutne młodzieży. „Seminare” 3:1978 s. 139-157.
5.    Kulpaczyński S. Rola spowiednika w kształtowaniu postawy pokutnej młodzieży. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 26:1979 nr 6 s. 45-62.
6.    Kulpaczyński S. Samowychowanie. „Seminare” 4:1979 s. 195-213.
7.    Kulpaczyński S. Pastoralna troska posoborowego Kościoła o budzenie i rozwój powołań kapłańskich „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 27:1980 z. 6 s. 43-56.
8.    Kulpaczyński S. Hierarchia wartości. W: Wspólnota zbawienia. Red. M. Majewski. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1981 s. 19-25.
9.    Kulpaczyński S. Kapłańska posługa zbawienia. W: Wspólnota zbawienia. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1981 s. 185-192.
10.    Kulpaczyński S. Samowychowanie i asceza. W: Wspólnota zbawienia. Red. M. Majewski. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1981 s. 25-31; Warszawa 1990 s. 39-47.
11.    Kulpaczyński S. Formy aktywizacji katechezy. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 29:1982 z. 6 s. 69-89.
12.    Kulpaczyński S. Polskie zwyczaje religijne. W: Wierność dziedzictwu. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1982 s. 42-50.
13.    Kulpaczyński S. Dlaczego znów katecheza? W: Dar Boży. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski. T. 3. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1983 s. 5-11.
14.    Kulpaczyński S. Jacy jesteśmy. W: Odpowiedzialność chrześcijańska. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski. T. 3. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1983 s. 5-10.
15.    Kulpaczyński S. Nowe ukierunkowania permanentnej formacji katechetów. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 30:1983 z. 6 s. 167-178.
16.    Kulpaczyński S. Wszyscy jesteśmy kapłanami. W: Życie Kościoła. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski. T. 2. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1983 s. 106-113.
17.    Kulpaczyński S. Optymizm wiary i miłości. W: Spełnienie obietnicy. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1984 s. 29-36.
18.    Kulpaczyński S. Wszyscy jesteśmy kapłanami. W: Wspólnota zbawienia. Red. M. Majewski. Lublin: RW KUL 1984 s. 185-192.
19.    Kulpaczyński S. Dlaczego znów katecheza. W: Dar Boży. Materiały do katechizacji szkół zawodowych. Red. M. Majewski. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskiego 1985 s. 7-15.
20.    Kulpaczyński S. Katechetyczne prace domowe w klasach V-VIII w teorii i w praktyce. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 34:1987 z. 6 s. 5-24.
21.    Kulpaczyński S. Polskie zwyczaje religijne. W: Wierność dziedzictwu. Materiały katechetyczne. Red. M. Majewski i M. Rusiecki. Kielce: Kuria Diecezjalna 1987 s. 88-102.
22.    Kulpaczyński S. Kształtowanie postaw religijnych na katechezie. „Roczniki Teologiczno-
-Kanoniczne” 35:1988 z. 6 s. 77-95.
23.    Kulpaczyński S. Oratorium fundamentalnym środowiskiem wychowawczym w działalności Św. Jana Bosko. W: Patologia społeczna wśród młodzieży a współczesne duszpasterstwo. T. 2. Red. Z. Malinowski i K. Misiaszek. Warszawa: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1988. Młodych problemy. T. 3 s. 48-65.
24.    Kulpaczyński S. Oratorium środowiskiem wychowawczym i katechetycznym. W: Wychowanie chrześcijańskie w duchu Św. Jana Bosko. Red. M. Majewski. Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie 1988 s. 67-80.
25.    Kulpaczyński S. Rola katechety w wychowaniu do modlitwy. „Roczniki Teologiczno-
-Kanoniczne” 36:1989 z. 6 s. 117-127.
26.    Kulpaczyński S. Dowartościowanie doświadczenia katechetów. W: Formacja katechetów. Red. M. Majewski. Kraków [s. n.] 1990 s. 93-111.
27.    Kulpaczyński S. Środki audiowizualne w ramach polskiego programu katechetycznego. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37:1990 z. 6 s. 57-68.
28.    Kulpaczyński S. Katechetyczne zadania domowe w teorii, praktyce oraz w ocenie katechetów i rodziców (Kl. I-IV). „Roczniki Teologiczne” 38-39:1991-1992 z. 6 s. 185-201.
29.    Kulpaczyński S. Ilustracja i obraz w katechezie. W: Zagadnienia z katechetyki formalnej. Oprac. R. Lis. Lublin: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej 1992 s. 26-45.
30.    Kulpaczyński S. Bibliodrama w katechezie (Oprac. R. Kollmana). W: Katechizacja różnymi metodami. Red. M. Majewski. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1994 s. 33-55.
31.    Kulpaczyński S. Formy obrazowe i metodyka ich zastosowania w katechezie. W: Katechizacja różnymi metodami. Red. M. Majewski. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1994 s. 185-201.
32.    Kulpaczyński S. Jak prowadzić ćwiczenia katechetyczne. „Ateneum Kapłańskie” 123:1994 s. 264-272.
33.    Kulpaczyński S. Katecheza przy pomocy środków audiowizualnych. W: Katechizacja różnymi metodami. Red. M. Majewski. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1994 s. 202-221.
34.    Kulpaczyński S. Współpraca katechetów z rodzicami z uwzględnieniem sytuacji katechizacji w szkole. „Roczniki Teologiczne” 41:1994 z. 6 s. 15-31.
35.    Kulpaczyński S. Dziecko wobec śmierci. „Roczniki Teologiczne” 42:1995 z. 6 s. 57-71.
36.    Kulpaczyński S. Katecheza jako nauczanie. „Horyzonty wiary” 7:1996 nr 3 s. 21-37.
37.    Kulpaczyński S. Katecheza w rodzinie. W: Rodzina Kościołem domowym. Red. J. Wilk. Lublin 1996 ss. 12.
38.    Kulpaczyński S. Obrazy w wychowaniu religijnym (Oprac. referatu K. Mühlek). „Seminare” 12:1996 s. 213-226.
39.    Kulpaczyński S. Aktualny i postulatywny obraz katechety. „Seminare” 13:1997 s. 59-66.
40.    Kulpaczyński S. Katecheza dorosłych na kanwie „Katechizmu Kościoła Katolickiego”. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 6 s. 39-50.
41.    Kulpaczyński S. Metoda celebracji w katechezie. W: Aktywizowanie katechizowanych. Red. Tenże. Lublin: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 1997 s. 259-264.
42.    Kulpaczyński S. Metoda trybunału w katechezie. W: Aktywizowanie katechizowanych. Red. Tenże. Lublin: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 1997 s. 275-279.
43.    Kulpaczyński S. Retrospektywny obraz katechety. „Seminare” 13:1997 s. 51-57.
44.    Kulpaczyński S. Zadania domowe forma aktywizowania katechizowanych. W: Aktywizowanie katechizowanych. Red. Tenże. Lublin: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 1997 s. 83-101.
45.    Kulpaczyński S. Dialog katechetów z Bogiem podstawa ich dialogu z katechizowanymi. W: Dialog w katechezie. Red. Tenże. Lublin: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 1998 s. 71-83.
46.    Kulpaczyński S. Oceniać, ale jak? W: Katecheci uczą sie oceniać katechizowanych. Red. M. Ciesielska, D. Gasik, S. Kulpaczyński i in. Lublin: Mała Poligrafia Redemptorystów 1998 s. 9-22.
47.    Kulpaczyński S. Od oceny katechetów do samooceny katechizowanych. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 6 s. 67-80.
48.    Kulpaczyński S. Celebracja ikony maryjnej. W: Celebracje w katechezie. Red. Tenże. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie 1999 s. 135-153.
49.    Kulpaczyński S. Celebracja Plączącej Matki Bożej z katedry lubelskiej. W: Celebracje w katechezie. Red. Tenże. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie 1999 s. 227-238.
50.    Kulpaczyński S. Mogę być jeszcze lepszy. W: Celebracje w katechezie. Red. Tenże. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie 1999 s. 209-217.
51.    Kulpaczyński S. Nabożeństwo pokutne w katechezie. W: Celebracje w katechezie. Red. Tenże. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie 1999 s. 153-171.
52.    Kulpaczyński S. Niektóre uwarunkowania modlitwy wybranych grup katechizowanych. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 6 s. 367-377.
53.    Kulpaczyński S. Pojęcie modlitwy u katechizowanych. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 6 s. 105-121.
54.    Kulpaczyński S. W poszukiwaniu proporcji miedzy oratorium a rekreatorium. W: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy. Red. J. Niewęgłowski. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2000 s. 150-166.
55.    Kulpaczyński S. Wychowanie do modlitwy w materiałach katechetycznych dla młodzieży (Cz. II). „Seminare” 16:2000 s. 301-327.
56.    Kulpaczyński S. Wychowawca wobec symboli. W: W służbie rodziny. Księga pamiątkowa na cześć księdza profesora doktora hab. Józefa Wilka SDB, długoletniego kierownika Katedry Pedagogiki Rodziny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Red. R. Bielen. Lublin: Wydawnictwo Salezjańskie 2000 s. 229-245.
57.    Kulpaczyński S. Zarys modelu wychowania do modlitwy w wybranych materiałach katechetycznych (Cz. I). „Seminare” 16:2000 s. 289-301.
58.    Kulpaczyński S. Ksiądz Profesor Mieczysław Majewski (1928-1999). W: Sto lat polskiej katechezy. Wkład wybitnych polskich katechetyków w odnowę i rozwój polskiej katechezy. Red. R. Czekalski. Kraków: WAM 2001 s. 141-158.
59.    Kulpaczyński S. Ocena w opinii katechetów i katechizowanych. W: Ocena w katechezie. Red. Tenże. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie 2001 s. 81-101.
60.    Kulpaczyński S. Pojęcie, struktura i funkcje symbolu ukierunkowane katechetycznie. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 nr 6 s. 51-68.
61.    Kulpaczyński S. Propozycja warsztatów na temat oceniania. W: Ocena w katechezie. Red. Tenże. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie 2001 s. 389-399.
62.    Kulpaczyński S. Etapy oceniania katechizowanych. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 nr 6 s. 79-97.
63.    Kulpaczyński S. Katecheta wobec symboli. „Keryks” 1:2002 nr 1 s. 113-125 [tekst dwujęzyczny: polski i niemiecki].
64.    Kulpaczyński S. Modlitwa w katechetycznych zadaniach domowych. W: Modlitwa w katechezie. Red. Tenże. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie 2002 s. 273-295.
65.    Kulpaczyński S. Język katechezy. „Pastores” 16:2002 nr 3 s. 60-69.
66.    Kulpaczyński S. Jak poznawać młodzież? W: Katecheza młodzieży. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie 2003 s. 293-305.
67.    Kulpaczyński S. Jaki język dla współczesnej katechezy? „Roczniki Teologiczne” 2003 s. 99-119.
68.    Kulpaczyński S. Jaki katecheta dla współczesnej młodzieży? W: Katecheza młodzieży. Red. Tenże. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie 2003 s. 99-120.
69.    Kulpaczyński S. Katecheza w rodzinie – niezrealizowane pragnienie Kościoła. W: Katecheza w służbie wiary. Red. W. Janiga, T. Kocór. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2004 s. 185-198.
70.    Kulpaczyński S. Ocena jako środek dyscyplinujący. W: Dyscyplina w szkole i na katechezie. Red. R. Chałupniak, J. Kostorz, J. Kochel. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2003 s. 175-192.
71.    Kulpaczyński S. Młodzież i jej katecheza w opinii wybranych grup licealistów i studentów Teologii KUL. W: W trosce o młodzież. Edukacja – Praca – Obywatelstwo. Red. J. Niewęgłowski. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2004 s. 227-236.
72.    Kulpaczyński S. Modlitwa w katechezie. W: Wokół katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa dedykowana ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin. Red. R. Chałupniak, J. Kochel. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2004 s. 285-289.
73.    Kulpaczyński S. Obraz, rysunek i ilustracja w katechezie. W: Środki audiowizualne w katechezie. Red. Tenże. Lublin: Polihymnia 2004 s. 35-78.
74.    Kulpaczyński S. Sprawdzanie i ocenianie w katechezie. W: Dydaktyka katechezy. Cz. II. Red. J. Stala. Tarnów: Biblos 2004 s. 107-155.
75.    Kulpaczyński S. Angelologia w opinii wybranych grup katechizowanych. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 127-139.
76.    Kulpaczyński S. Maturzyści wobec problemów alkoholowych swoich rówieśników. W: W służbie Bogu i ludziom. Red. H. Słotwińska. Lublin: Polihymnia 2005 s. 177-186.
77.    Kulpaczyński S. Psychologiczne uwarunkowania katechezy młodzieży. W: Abyśmy podtrzymywali nadzieje. Księga jubileuszowa ku czci ks. prof. Romana Murawskiego SDB. Red. P. Tomasik. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2005 s. 213-222.
78.    Kulpaczyński S. Relacje człowieka wobec aniołów i szatanów w opinii katechizowanych. „Seminare” 21:2005 s. 297-312.
79.    Kulpaczyński S. Demonologia w opinii wybranych grup katechizowanych. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 69-81.
80.    Kulpaczyński S. Modlitwa w procesie wychowania do wiary. W: Pedagogia i pedagogika w kontekście religijnym. 60 ur. i 35 święceń kapłańskich Z. Marka SJ. Kraków 2006 s. 13.
81.    Kulpaczyński S. Profesor Stefan Kunowski – wzorowy pedagog katolicki. W: Pedagodzy na współczesne czasy. Red. J. Zimny. Stalowa Wola-Ružomberok-Sandomierz 2006 s. 300-315.
82.    Kulpaczyński S. Asystencja jako istotny element systemu wychowawczego ks. Bosko. „Pedagogika Katolicka” 1:2007 nr specjalny s. 81-87.
83.    Kulpaczyński S. Co i jak należy zapamiętywać na katechezie. „Zeszyty Katechetyczne” 13:2007 nr 2 s. 41-53.
84.    Kulpaczyński S. Dziecięce poznawanie Jezusa Chrystusa. „Świat i Słowo” 8:2007 nr 1 s. 79-97.
85.    Kulpaczyński S. Jak uczyć modlitwy katechizowanych. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 157-173.
86.    Kulpaczyński S. Modlitwa gwarantem utrzymania autentyczności katechezy. W: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red. A. Kiciński. Poznań 2007 s. 361-374.
87.    Kulpaczyński S. Modlitwa w procesie wychowania do wiary. W: Pedagogika wiary. Red. A. Hajduk, J. Mółka. Kraków 2007 s. 295-309.
88.    Kulpaczyński S. System prewencyjny w 100 letniej działalności Salezjanów w Przemyślu
(1907-2007). W: 100 lat Salezjanów w Przemyślu. Red. J. Gocko, K. Skałka. Przemyśl-Kraków 2007 s. 129-140.
89.    Kulpaczyński S. Założenia wychowania młodzieży w duchu katolickim w świetle dokumentu „La Scuola Cattolica”. W: Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. Red. J. Zimny. Stalowa Wola 2007 s. 80-89.
90.    Kulpaczyński S. Współpraca katechetów z rodzicami w teorii i praktyce szkolnej. W: W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala i E. Osewska. Tarnów: Biblos. 2007 s. 233-250.
91.    Kulpaczyński S. Z biografii. O swojej teologii. W. Teologu polski co sądzisz o swojej twórczości? Red. S. C. Napiórkowski. Niepokalanów  2007 s. 169-172.
92.    Kulpaczyński S. Asystencja jako istotny element systemu wychowawczego ks. Bosko. „Pedagogika Katolicka” 1:2007 Numer specjalny s. 81-87.
93.    Kulpaczyński S. System prewencyjny w 100 letniej działalności Salezjanów w Przemyślu (1907-2007). W: 100 lat Salezjanów w Przemyślu. Red. J. Gocko, K. Skałka. Przemyśl: Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2007 s. 129-140.
94.    Kulpaczyński S. Wartość wzorów osobowych w wychowaniu młodzieży. „Pedagogika Katolicka” 1:2008 nr 2 s. 71-86.
95.    Kulpaczyński, S. Memoryzacja w katechezie. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 6 s. 133-147.
96.    Kulpaczyński S. Wybrane symbole biblijne i liturgiczne w odbiorze katechizowanych licealistów.  W: Gaudium in litteris. Księga jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa. Red. Ks. S. Janeczek, W. Bajor, Ks. M. Maciołek. Lublin 2009 s. 249-258.
97.    Kulpaczyński S. Ocena podręczników katechetycznych – jak i w jakim celu? W: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy. Red. P. Mąkosa. Lublin 2009 s. 121-145.
98.    Kulpaczyński S. Katecheza w dialogu z psychologią – duża pomoc, małe zagrożenie. „Katecheta” 53: 2009 nr 7-8 s. 14-22.
99.    Kulpaczyński S. Emocje, zapamiętywanie i postanowienia i postanowienia uczniów na katechezie w klasie III – przekaz AV i dialogiczny. W: Katecheza dzieci. Red. M. Zając. Lublin 2009 s 71-94.
100.    Kulpaczyński S. Elementy ewangelizacyjne wspierające katechezę. W: Katecheza ewangelizacyjna. Red. P. Mąkosa. Lublin  Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia w Lublinie 2010 s. 187-200.
101.    Kulpaczyński S. Obraz katechety wyłaniający się z badań empirycznych. W: Katecheza w szkole współczesnej. Red. M. Zając. Lublin 2010  s.123-134.

 

IV. Artykuły popularnonaukowe i komunikaty:


1.    Kulpaczyński S. Europejski Kongres Katechetyczny. „Katecheta” 37:1993 nr 3 s. 149-152.
2.    Kulpaczyński S. Pluralität als Zeichen der Zeit (wywiad). „Katechetische Blätter“ 1993 nr 8-9 s. 573.
3.    Kulpaczyński S. Katedra Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej. „Przegląd Uniwersytecki” 28:1994 nr 2 s. 5.
4.    Kulpaczyński S. Kongres Europejskiej Ekipy katechetycznej. „Katecheta” 38:1994 nr 4 s. 212-215.
5.    Kulpaczyński S. Bibliodrama w katechezie. „Katecheta” 41:1997 nr 1 s. 8-12.
6.    Kulpaczyński S. Socjodrama w katechezie. „Katecheta” 41:1997 nr 2 s. 77-80.
7.    Kulpaczyński S. Kształcenie nauczycieli religii w Niemczech. ”Przegląd Uniwersytecki” 9:1997 nr 6 s. 34.
8.    Kulpaczyński S. Katecheza misyjna. „Przegląd Uniwersytecki” 9:1997 nr 6 s. 34. 63.
9.    Kulpaczyński S. Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej. „Katecheta” 42:1998 nr 6-7 s. 53-54.
10.    Kulpaczyński S. Inicjacja chrześcijańska. „Przegląd Uniwersytecki” 11:1999 nr 6 s. 7.
11.    Kulpaczyński S. Słowo wstępne. W: Celebracje w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 1999 s. 5-9.
12.    Kulpaczyński S. Współczesne modele katechezy dorosłych. „Przegląd Uniwersytecki” 11:1999 nr 4 s. 19.
13.    Kulpaczyński S. Ks. Prof. M. Majewski – jego posługa polskiej katechezie (1928-1999). „Katecheta” 43:1999 nr 9 s. 4-5.
14.    Kulpaczyński S. Pożegnanie katechety katechetów. „Przegląd Uniwersytecki” 11:1999 nr 5 s. 24.
15.    Kulpaczyński S. Jonasz biblijny – ćwiczenia integracyjne studentów katechetyki. „Przegląd Uniwersytecki” 9:1999 nr 6 s. 22.
16.    Kulpaczyński S. Jezus Chrystus centrum katechizacji. „Przegląd Uniwersytecki” 12:2000 nr 6 s. 7.
17.    Kulpaczyński S. Ks. Profesor Mieczysław Majewski jako katechetyk. „Przegląd Uniwersytecki” 12:2000 nr 3 s. 19.
18.    Kulpaczyński S. Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu. „Przegląd Uniwersytecki” 12:2000 nr 6 s. 7.
19.    Kulpaczyński S. Słowo wstępne. W: Jezus Chrystus centrum katechizacji. Red. Tenże. Lublin 2000 s. 5-9.
20.    Kulpaczyński S. Rozmowy końca wieku. „Katecheta” 44:2000 nr 12 s. 52-62.
21.    Kulpaczyński S. Głos w dyskusji na temat oceniania na katechezie. „Katecheta” 45:2001 nr 9 s. 73-74.
22.    Kulpaczyński S. Słowo wstępne. W: Ocena w katechezie. Red. Tenże. Lublin 2001 s. 7-10.
23.    Kulpaczyński S. Słowo wstępne. W: Modlitwa w katechezie. Red. Tenże. Kraków 2002 s. 4-7.
24.    Sztuka i katecheza. Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej. Werona 22-27.V.2002. „Katecheta” 46:2002 nr7-8 s. 121.

 

opr. ks. Andrzej Kiciński