ks. dr hab. Piotr Goliszek

  • ks. dr hab. P. Goliszek
    ks. dr hab. P. Goliszek

 

Komisja habilitacyjna

- przewodniczący - ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk
- sekretarz - ks. dr hab. Paweł Mąkosa
- recenzent - ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz
- recenzent - ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
- recenzent - o. dr hab. Marek Fiałkowski
- członek komisji - ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
- członek komisji - ks. dr hab. Jacek Goleń


Harmonogram przebiegu postępowania
wszczęcie: 2 marca 2016 r.
powołanie komisji: 5 kwietnia 2016 r.
posiedzenie komisji: 8 czerwca 2016 r.

 

Uchwała Rady Wydziału i recenzje zobacz:

 

z recenzji wydawniczych:

 

„Jest to pierwsza monografia, która podejmuje personalistyczny wymiar katechezy w kluczu personalizmu jako systemu. Chociaż zostały już opracowane różne wymiary katechezy: biblijny, eklezjalny, liturgiczny, ekumeniczny, ewangelizacyjny, to praca ta, pozostając w duchu Soboru Watykańskiego II, który był «Soborem personalistycznym» (Jan Paweł II), prezentuje nieopisywany dotąd jej wymiar personalistyczny.
Jako kierownik pierwszej w świecie Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego (UKSW) oceniam pracę ks. dra Piotra Tomasza Goliszka jako odważną, odkrywczą, nowatorską, realizującą ducha Soboru Watykańskiego II”.

Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka, MIC„Niewątpliwie pozycja Personalistyczny wymiar katechezy wypełnia lukę w dotychczasowych badaniach naukowych z tej dziedziny i jest cennym źródłem informacji dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat najnowszych koncepcji dotyczących katechetyki. Autor, wykazując się znajomością zagadnień zarówno katechetycznych, jak i zakresu personalizmu, antropologii personalistycznej, etyki, teologii, a także z obszaru szeroko pojętej humanistyki, odpowiedzialnie proponuje perspektywy rozwoju nowego kierunku katechetycznego.
Badania katechetyczne potwierdzają słuszność wyboru tematu i twierdzenia Autora, cenionego już w Polsce reprezentanta lubelskiej katechetyki, że dzisiejsza katechetyka potrzebuje zwrócenia uwagi na podstawowe znaczenie katechezy dla osoby wierzącej. Tylko odpowiednio ukazany osobowy wymiar katechezy pozwala łączyć teorię z praktyką katechezy w kluczu wierności Bogu i człowiekowi”.


Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

z recenzji:

 

"Twórczość naukowa ks. dra Piotra Tomasza Goliszka wskazuje na rzetelność prowadzonych przez niego badań. Jako autor znaczącej liczby opracowań naukowych, które stanowią dla obszaru katechetyki ważny wkład w jej rozwój, szczególnie w zakresie personalistycznych ujęć katechezy, jak również odkrywczej w tym zakresie monografii habilitacyjnej, dowiódł, że zasadnie pretenduje do uznania go za samodzielnego badacza naukowego. Spełnia tym samym  kryteria wskazane w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 695 z późn. zm.). Dlatego stawiam wniosek o dopuszczeniu ks. dra Piotra Tomasza Goliszka do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego".

Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB
Kierownik Katedry Dydaktyki Katechetycznej
w Wydziale Teologicznym UKSW

 

"Podsumowując powyższą recenzję istotnej aktywności naukowej ks. dra Piotra Goliszka (osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-organizacyjnej oraz dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora), ze szczególnym uwzględnieniem jego osiągnięcia naukowego (rozprawa habilitacyjna Personalistyczny wymiar katechezy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016), należy wyrazić uznanie dla jego poszukiwań badawczych, a nade wszystko nowatorskiego podejścia do badanej problematyki. Jego publikacje świadczą o dojrzałości badawczej, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i metodologicznym. Podejmowane przez niego zagadnienia korespondują ze współczesnymi problemami religijno-kulturowymi. Bezsprzecznym walorem twórczości Kandydata do stopnia doktora habilitowanego jest samodzielne i oryginalne podejście do podejmowanych zagadnień".

 

Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

 

"Najbardziej dojrzała i samodzielna, a także oryginalna pod względem merytorycznym i metodologicznym jest rozprawa habilitacyjna ks. dra P. Goliszka pt. Personalistyczny wymiar katechezy (Lublin: Wyd. KUL 2016 ss. 467). Jej swoistym novum jest ukazanie personalistycznego projektu katechezy (s. 28). Stanowi ona udaną próbę spojrzenia na fenomen katechezy przez pryzmat osoby, a także próbę jej interpretacji w ramach personalizmu jako systemu oraz antropologii personalistycznej. Innymi słowy mamy tutaj do czynienia z próbą poszukiwania nowych możliwości aplikowania personalizmu do katechezy (s. 18)".

 

dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv