ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

 

 

Kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej

i Współczesnych Form Przekazu Wiary


 


Życiorys naukowy

 


Urodził się w 1965 r. w Łukowie. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Stopień naukowy magistra teologii w 1992 r. na KUL na podstawie pracy Problematyka ludzi młodych w nauczaniu Jana Pawła II wygłoszonym w czasie trzech pielgrzymek do Polski (1979-1983-1987). Promotor ks. prof. dr hab. Stanisław Nagy SCJ.

W latach 1992-1998 studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie: 1995 r. stopień naukowy licencjata teologii na podstawie rozprawy: Tra parrocchia e scuola, L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1961-1994; 8 październik 1998 r. stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Linguaggio ed esperienza nell’insegnamento della religione secondo Hubertus Halbfas. Promotor ks. prof. Ubaldo Gianetto SDB. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał 13 maja 2008 r. na Wydziale Teologii KUL na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II.

W latach 1995-2000 pracownik Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1998-2001 praca naukowo-dydaktyczna w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Od 1998 r. praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Od 1999 r. praca naukowo-dydaktyczna w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. W latach 1999-2001 pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora nauczania religii.

 

Od 2001 r. praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Od 1 października 2008 kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej. 1 października 2010 mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2009-2012 kierownik specjalizacji Katechetyka KUL, w latach 2012-2016 dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, a w latach 2016-2020 prorektor ds. studentów KUL.

Od 2002 r. rzeczoznawca do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (obecnie III kadencja) oraz przy tej samej komisji był członkiem zespołu dla nowelizacji Podstawy programowej katechezy oraz Programu nauczania religii. W latach 2012-2016 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Bierze czynny udział w pracach następujących organizacjach naukowych: Équipe Européenne de Catéchése; Associazione Scientifica per il Dialogo Interculturale ed Interreligioso, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Towarzystwo naukowe Franciszka Salezego.

 

Promotor 20 prac doktorskich, 113 prac magisterskich i recenzent 1 dorobku naukowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 10 dorobków na stopień doktora habilitowanego, 20 prac doktorskich i 109 prac magisterskich. Powoływany jako ekspert do prac w Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji i do Podkomisji ds. katechezy Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE). W obrębie zainteresowań naukowych są: katechetyka, pedagogika chrześcijańska, pedagogika i katechetyka specjalna, edukacja medialna, nauczanie religii katolickiej w szkole, katecheza dorosłych, formacja katechetów, katechizmy katolickie, język katechetyczny, Światowe Dni Młodzieży.

 

 

Wykaz publikacji naukowych

 

1. Druki zwarte

 

 1. Kiciński A. Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego. Kraków: scriptum 2020 (978-83-66812-02-4).
 2. Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej. Red. Piotr Goliszek, Andrzej Kiciński, Janusz Kocki. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019 ISBN 978-83-956633-2-1.
 3. Kiciński A. Rozwój katechizmów katolickich. Lublin: NATAN 2018 ISBN 978-83-66108-18-9
 4. Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina – przedszkole – Kościół. Red. A. Kiciński, M. Opiela. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 (ss. 250 ISBN 978-83-8061-327-0)
 5. Katechizm w służbie katechezy. Red. A. Kiciński. E-book. Wyd. IV. Lublin: Natan 2016  ss. 247 (Wyd. III. 2015 ss. 239, wyd. II 2014 ss. 159; wyd. I 2013 ss. 156 ISBN 978-83-63875-08-4).
 6. Catechetica Porta Fidei. Red. A. Kiciński, P. Goliszek. Lublin: Natan 2012 (ss. 244 ISBN  978-83-63875-02-2).
 7. Katechezy o Bożym Miłosierdziu. E-book. Scenariusze katechez do przedszkola, szkoły podstawowej gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Red. A. Kiciński i in. Lublin: Natan 2012 (ss. 78 ISBN 978-83-63875-03-9).
 8. Drogowskazy wychowania. Red. S. Wilk, A. Kiciński, A. Łuczyński, L. Opiela, A. Smagacz. Lublin: Wyd. KUL 2012 (ss. 406 ISBN: 978-83-7702-403-4)
 9. Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną. Red. A. Kiciński. Lublin: Natan 2011 (ss.196 ISBN 978-83-932010-2-0).
 10. Kiciński A. Katecheza osób niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II. Lublin: KUL 2011. (ss. 472 ISBN 978-83-7363-641-5). Wydanie II poprawione
 11. Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna. Red. A. Kiciński. Lublin: Gaudium 2010 (ss. 126 ISBN 978-83-7548-054-2).
 12. Człowiek i autyzm. Red. J. Kocki, A. Kiciński. Lublin: Polihymnia 2010 (ss. 172 ISBN 978-83-7270-852-6).
 13. Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji. Red. Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: KUL 2010. (ss. 192 ISBN 978-83-7363-986-7).
 14. 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Red. Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz. Lublin: KUL 2009. (ss. 290 ISBN 978-83-7363-833-4).
 15. Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny, propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: WAM 2008. (ss. 330 ISBN 978-83-7505-080-6).
 16. Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red. A. Kiciński. Poznań: św. Wojciech 2007. (ss. 445 ISBN 978-83-7516-060-4).
 17. Kiciński A. Awans zawodowy nauczyciela religii – poszczególne etapy. Warszawa: Wydawnictwo Pastoralne Raabe 2006 (I wyd. ss. 96) 2008 (II wyd. ss. 106 ISBN 83-89504-80-4).
 18. Budyn S., Kiciński A., Zając M. Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii świętej. Vorbereitung zur I Heiligen Kommunion in der polnischen und deutschen Sprache. Lublin-Hannover-Katowice: KUL-PMK w Niemczech-Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2006. (ss. 80 ISBN 10 83-60367-32-9; ISBN 13 978-83-60367-32-2).
 19. Barciński Z., Kiciński A., Zając M. Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Podręcznik metodyczny dla katechetów i rodziców. Lublin-Hannover-Katowice: KUL-PMK w Niemczech-Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2006. (ss. 91 ISBN 10 83-60367-31-0; ISBN 13 978-83-60367-31-5).
 20. Kiciński A. Sobolewski Z. Konferencje Uwierzyliśmy miłości. Piesza Pielgrzymka Podlaska. Siedlce 2000. (ss. 196).

 

2. Hasła w słownikach, leksykonach i podręcznikach akademickich

 

 1. Kiciński Andrzej. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji. W: Słownik Katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 233-235.
 2. Kiciński Andrzej. Katechizm Kościoła Katolickiego. W: Słownik Katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 478-481.
 3. Kiciński Andrzej. Katecheta. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński. Lublin: TN KUL Jana Pawła II 2006 s. 336-339.
 4. Kiciński A. Niepełnosprawnych intelektualnie duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński. Lublin: TN KUL Jana Pawła II 2006 s. 557-560.
 5. Kiciński Andrzej. Meersseman Gilles Gerard. W: Encyklopedia katolicka. T. 12 Lublin: TN KUL 2008 kol 447.
 6. Kiciński Andrzej. Nastał Maria. W: Encyklopedia katolicka. T. 13 Lublin: TN KUL 2009 kol 779.
 7. Kiciński Andrzej. Niepełnosprawny. W: Encyklopedia katolicka. T. 13 Lublin: TN KUL 2009 kol 1153-1156.
 8. Kiciński Andrzej. Schreibmayr Franz. W: Encyklopedia katolicka. T. 17 Lublin: TN KUL 2012 kol 1281-1282.
 9. Kiciński Andrzej. Katecheza małżonków i rodziców. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus liber 2013 s. 371-378.
 10. Kiciński Andrzej. Duszpasterstwo rodzin z niepełnosprawnością fizyczną. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus liber 2013 s. 546-551.
 11. Kiciński Andrzej. Duszpasterstwo rodzin z niepełnosprawnością psychiczną. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus liber 2013 s. 551-554.
 12. Kiciński Andrzej. Duszpasterstwo rodzin z niepełnosprawnością intelektualną. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus liber 2013 s. 554-564.
 13. Kiciński Andrzej. Służby zdrowia duszpasterstwo. W: Encyklopedia katolicka. T. 18 Lublin: TN KUL 2013 kol 427-428.
 14. Kiciński Andrzej. Tilmann Klemens. W: Encyklopedia katolicka. T. 19 Lublin: TN KUL 2013 kol 791-792.
 15. Kiciński Andrzej. Tomaszewski Jan. W: Encyklopedia katolicka. T. 19 Lublin: TN KUL 2013 kol 791-792.
 16. Kiciński Andrzej. Autism. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 106-107.
 17. Kiciński Andrzej. Blind, Current Trends in the Education of the. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 155-156.
 18. Kiciński Andrzej. Blind, History of the Christian Education of the. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 156-157.
 19. Kiciński Andrzej, Mąkosa Paweł. John Paul II Catholic University. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 664.
 20. Kiciński Andrzej. Special Education, The Roots of. W: Encyclopedia of Christian Education. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Red. George Thomas Kurian, Mark A. Lamport. Lanham • Boulder • New York • London: ROWMAN & LITTLEFIELD 2015 s. 1183-1184.
 21. Kiciński Andrzej. Dekalog jako źródło wartości. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 234-235.
 22. Kiciński Andrzej. Jedność. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 468-470.
 23. Kiciński Andrzej. Prawa Boże. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 862-863.
 24. Kiciński Andrzej. Sakramenty i ich znaczenie. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 1014-1015.
 25. Kiciński Andrzej. Wychowanie chrześcijańskie. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 1380-1383.
 26. Kiciński Andrzej. Wychowanie religijne. W: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Red. K. Chałas, A. Maj. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016 s. 1436-1438.
 27. Kiciński Andrzej. Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki – Sekcja katechetyki. W: Encyklopedia 100-lecia KUL. Tom I. Red. E. Gigilewicz i in. Lublin: Wyd. KUL 2018 s. 406-407.
 28. Kiciński Andrzej. Kiciński Andrzej – biogram. W: Encyklopedia 100-lecia KUL. Tom I. Red. E. Gigilewicz i in. Lublin: Wyd. KUL 2018 s. 471.
 29. Kiciński Andrzej. Dokumenty katechetyczne Kościoła powszechnego. W: Leksykon katechetyczny. Red. J. Kochel, J. Kostorz. Kielce: Jedność s. 73-82.
 30. Kiciński Andrzej. Katecheza osób z niepełnosprawnością. W: Leksykon katechetyczny. Red. J. Kochel, J. Kostorz. Kielce: Jedność s. 305-310.
 31. Kiciński Andrzej. Korelacja w katechezie. W: Leksykon katechetyczny. Red. J. Kochel, J. Kostorz. Kielce: Jedność s. 382-384.

 

3. Artykuły


 1. Kiciński Andrzej. Inspiracja biblijna Dyrektorium o katechizacji. "Roczniki Teologiczne" 68(2021) z. 11 s. 19-42. DOI: https://doi.org/10.18290/rt216811-2
 2. Przywara, Barbara; Adamski, Andrzej; Kiciński, Andrzej; Szewczyk, Marcin; Jupowicz-Ginalska, Anna. 2021. „Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology” Religions 12, no. 4: 261. DOI: https://doi.org/10.3390/rel12040261
 3. Jupowicz-Ginalska, Anna; Szewczyk, Marcin; Kiciński, Andrzej; Przywara, Barbara; Adamski, Andrzej. 2021. Dispensation and Liturgy Mediated as an Answer to COVID-19 Restrictions: Empirical Study Based on Polish Online Press Narration. Religions 12, no. 2: 127. https://doi.org/10.3390/rel12020127.
 4. Kiciński Andrzej. Rozwój dyrektoriów katechetycznych po Soborze Watykańskim II (1971-1997-2020). „Roczniki Teologiczne” 67:2020 z. 11 s. 5-27. DOI: https://doi.org/10.18290/rt206711-1
 5. Kiciński Andrzej. La famille entre éducation chrétienne et proposition de la foi. Réflexions sur des modèles catéchétiques en acte (en Pologne). W: La famille entre éducation chrétienne et proposition de la foi. Red. François-Xavier Amherdt, Roland Lacroix. Saint-Maurice 2020 s. 277-284.
 6. Kiciński Andrzej. Kod kulturowy studentów zagranicznych w Polsce kluczem do przygotowania wykładów o niepełnosprawności. W: Medycyna spersonalizowana. Red. Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka. Lublin: Polihymnia 2021 s. 55-67 (978-83-7847-714-3).
 7. Kiciński Andrzej. Ks. prof. dr Stanisław Płodzień (1913-1962). Prorektor KUL i wybitny prawnik z Łysobyków. „Teologiczne Studia Siedleckie” XVII (2020) 17, s.173-194.
 8. Kiciński Andrzej. W kierunku medycyny personalizowanej. W: Propedeutyka medycyny spersonalizowanej. Red. P. Goliszek, A. Kiciński, J. Kocki. Lublin 2019 s. 17-35.
 9. Kiciński Andrzej. La famiglia tra educazione cristiana e proposta di fede. Riflessione sui modelli catechistici in atto. W: La Famiglia, tra educazione cristiana e proposta di fede. Red. G. Biancardi, S. Van den Bossche. Torino: ELLEDICI 2019 s. 164-168.
 10. Kiciński Andrzej. Care for Families with Disabled Members. W: Catholic family ministry: the scientific reflection and the practical ministry of the Church. Red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 408-419.
 11. Kiciński Andrzej. Catechesis for Spouses and Parents. W: Catholic family ministry: the scientific reflection and the practical ministry of the Church. Red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 300-307.
 12. Kiciński Andrzej. Katecheza a nauczanie religii katolickiej w Polsce. „Roczniki Teologiczne” – Katechetyka 65:2018 z. 11 s. 17-34.  https://doi.org/10.18290/rt.2018.65.11-2
 13. Kiciński Andrzej. Katecheza i liturgia – wczoraj i dziś. W: Quia fecit mihi magna… Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji złotego jubileuszu Kapłaństwa. Red. Z. Głowacki, A. Megger. Lublin: TN KUL 2018 s. 125-141.
 14. Kiciński Andrzej. A familia entre a educação cristã e a proposta de fé. Reflexão sobre os modelos catequéticos em curso. “Pastoral Catequética” 13/14 (2017-2018) nr 39-40 s. 195-200.
 15. Kiciński Andrzej. Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego. (Catechism by Blessed Edmund Bojanowski) „Roczniki Pedagogiczne” 9(45) numer specjalny (2017) s. 64-81.
 16. Kiciński Andrzej. Edukacja domowa a katecheza. Nowe perspektywy. (Home Education and Catechesis. New Perspectives). „Roczniki Teologiczne” – Katechetyka 63:2016 z. 11 s. 59-74. https://doi.org/10.18290/rt.2016.63.11-3
 17. Kiciński Andrzej. Edukacja medialna na Wydziale Teologii KUL. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2015 nr 2 s. 127-139.
 18. Kiciński Andrzej. Życie i początkowa działalność katechetyczna ks. Koronata Piotrowskiego (1875-1959). „Roczniki Teologiczne” – Katechetyka 62:2015 nr 11 s. 37-50.
 19. Kiciński Andrzej. Всемирные Дни Молодёжи – лаборатория новой евангелизации. „Studia Leopoliensia” 8:2015 s. 411-424.
 20. Kiciński Andrzej. Autyzm. Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych i katecheza. „Katecheta” 59:2015 nr 12 s. 5-16.
 21. Kiciński Andrzej. Rozwój katechezy specjalnej. W: XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością. Red. M. Zając. Lublin: Natan 2015 s. 139-150.
 22. Kiciński Andrzej. Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym. W: W nurcie przepowiadania katechetycznego. Red. J. Kowalczyk. Legnica: Edytor 2015 s. 39-54.
 23. Kiciński Andrzej. Współczesna katecheza niepełnosprawnych. „Ateneum Kapłańskie” 1(635):2015 t. 164 s. 30-45.
 24. Kiciński Andrzej. Katecheza i nowa ewangelizacja. Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Komisji Wychowania poszczególnych Konferencji Episkopatów krajów Europy w Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Watykan 27-29 stycznia 2015 r. „Katecheta” 59:2015 nr 4 s. 90-93.
 25. Kiciński Andrzej.  Entwicklung der religiösen Bildung von Behindertenkindern in Polen. „Keryks“ 13:2014 s. 85-100.
 26. Kiciński Andrzej. Catechesi e persone „toccate” dall’autismo. “Fides et Ratio. Rivista di scienze religiose” 7:2014 nr 1 s. 73-85.
 27. Kiciński Andrzej. Konieczność edukacji katechetów w medialny projekt Youcat. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2014 nr 2 s. 73-83.
 28. Kiciński Andrzej. Działalność naukowo-dydaktyczna Hubertusa Halbfasa. „Roczniki Teologiczne” 66:2014 nr 11 s. 57-73.
 29. Kiciński Andrzej. Katecheza w Europie. Sprawozdanie z obrad podkomisji CCEE ds. katechezy (Praga 4-6.06.2014 r.). „Katecheta” 58:2014 nr 10 s. 74-76.
 30. Kiciński Andrzej. Katecheza osób niepełnosprawnych. Podstawowe błędy i wyzwania. „Zeszyty formacji katechetów” 14:2014 nr 2 s. 82-92.
 31. Kiciński Andrzej. Edukacja seksualna w katechezie – wprowadzenie w wybrane źródła katechetyczne. W: Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Edukacja seksualna w katechezie. Red. P. Mąkosa. Lublin: Natan 2014 s. 57-77.
 32. Kiciński Andrzej. Katechizm – komunia i dialog. W: Kościół – komunia i dialog. Red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec. Kielce: Jedność 2014 s. 453-461.
 33. Kiciński Andrzej. Katechizm w posłudze pastoralnej św. Jozafata Kuncewicza. „Teologiczne Studia Siedleckie” X (2013) 10 s. 141-151.
 34. Kiciński Andrzej. Światowe Dni Młodzieży laboratorium nowej ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja w nowej katechezie. Red. P. Mąkosa. Rzeszów 2013 s. 57-71.
 35. Kiciński Andrzej. Rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wymiarze duchowym. W: Rozwój integralny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie kulturowym i religijnym. Red. M.Z. Babiarz, E.M. Szumilas. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego 2013 s. 171-197.
 36. Kiciński Andrzej. Katecheza i świadectwo w służbie integralnemu wychowaniu. Czego dziś pragną kobiety w habitach Służebniczek. W: Wychowanie integralne w teorii i w praktyce pedagogicznej. Red. D. Bis, M.L. Opiela. Lublin: Wyd. KUL 2013 s. 191-202.
 37. Kiciński Andrzej. Katecheza małżonków i rodziców w Polsce. W: Ku doświadczeniu wiary. Red. K. Kantowski, W. Lechów. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2012 s. 313-324.
 38. Kiciński Andrzej. Nauczanie religii w Europie. "Katecheta" 56:2012 nr 10 s. 4-15.
 39. Kiciński Andrzej.  Le giornate Mondiali della Gioventù – i giovani e il beato Giovanni Paolo II. “The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II” 2: 2012 nr 1 s. 121-134.
 40. Kiciński Andrzej.  The John Paul II Catholic University of Lublin (KUL). “The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II” 2: 2012 nr 1 s. 139-245.
 41. Kiciński Andrzej. Kierunki rozwoju katechizmów katolickich. "Roczniki Pastoralno-Katechetyczne" 4(59):2012 s. 117-138.
 42. Kiciński Andrzej. Katecheza w służbie człowiekowi i społeczeństwu. W: Drogowskazy wychowania. Red. S. Wilk, A. Kiciński, A. Łuczyński, L. Opiela, A. Smagacz. Lublin: Wyd. KUL 2012 s. 157-169.
 43. Kiciński Andrzej. Synody – Niepełnosprawni – Eucharystia. W: Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia. Red. M. Czubak, B. Kondracka, M. Paluszkiewicz. Siedlce: Unitas 2012 s. 547-560.
 44. Kiciński Andrzej. Dialog Kościoła z młodymi. Youcat – Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. „Katecheta" 55:2011 nr 9 s. 4-10.
 45. Kiciński Andrzej. W trosce o rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym. „Studia Leopoliensia" 4:2011 s. 293-304.
 46. Kiciński Andrzej. Życie i działalność naukowo-dydaktyczna prof. dr. hab. Haliny Wrońskiej CMW. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 3(58):2011 s. 7-13.
 47. Kiciński Andrzej. Praca socjalna w Szkolnych Kołach Caritas wspierająca rodziny dzieci niepełnosprawnych. W: By nie zabrakło miłości. XV lat Szkolnych Kół Caritas. Red. Z. Sobolewski, A. Sochal. Warszawa: Pro Caritate 2011 s. 145-166.
 48. Kiciński Andrzej. Czynić prawdę w miłości wobec chorych i/lub niepełnosprawnych. W: Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy. Red. W. Depo i in. Lublin: KUL 2011 s. 151-158.
 49. Kiciński Andrzej. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Rodzina chrześcijańska i szkoła katolicka. W: Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności. Red. R. Buchta, S. Dziekoński. Katowice: św. Jacek 2011 s. 182-189.
 50. Kiciński Andrzej. Indywidualny Program Katechetyczny (IPK) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Studium przypadku. „Katecheta” 55:2011 nr 1 s. 4-11.
 51. Kiciński Andrzej. Cele pracy charytatywno-socjalnej w Kołach Caritas na wsi i w mieście. W: Przestrzenie pracy socjalnej. Red. J. Stala. Tarnów: Biblos 2010 s. 253-261.
 52. Kiciński Andrzej. Perspektywy rozwoju nauczania religii katolickiej w polskiej szkole. W: Dwadzieścia lat katechezy w szkole. Red. J. Kotowski, S. Dziekoński. Warszawa-Łomża 2010 s. 83-98. (seria EPISTEME 102).
 53. Kiciński Andrzej. „Związek małżeński” katechezy z liturgią. W: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii. Red. A. Offmański. Szczecin: Wydział teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2010 s. 73-89.
 54. Kiciński Andrzej. Powołanie katechety specjalnego. W: Katecheza w szkole współczesnej. Red. M. Zając. Lublin: Polihymnia 2010 s. 91-104.
 55. Kiciński Andrzej. Podstawy wychowania religijnego osób z autyzmem. W: Człowiek i autyzm. Red. J. Kocki, A. Kiciński. Lublin: Polihymnia 2010 s. 115-127.
 56. Kiciński Andrzej. Dekalog wierności Słowu Bożemu i Tradycji Kościoła, czyli dziesięć wskazań dla wychowawców osób z autyzmem. W: Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna. Red. Tenże. Lublin: Gaudium 2010 s. 95-105.
 57. Kiciński Andrzej. Czas i miejsce chrztu świętego. W: Chrzest w życiu i misji Kościoła. T. V Liturgia chrztu świętego. Red. I. Chłopkowska. Warszawa-Siedlce 2010 s. 11-23.
 58. Kiciński Andrzej. Ewangelizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. Mąkosa. Lublin: Polihymnia 2010 s. 219-226.
 59. Kiciński Andrzej. Rodzice dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. W: Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Tarnów: Polihymnia 2009 s. 209-217.
 60. Kiciński Andrzej. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z uwzględnieniem charakterystyki psychopedagogicznej. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1(56):(2009) s. 91-104.
 61. Kiciński Andrzej. Spotkanie na moście – katecheza osób z autyzmem. W: Bóg jest miłością. W trosce o życie duchowe osób niepełnosprawnych. II Kongres osób niepełnosprawnych diecezji legnickiej. Red. M. Mendyk i in. Legnica 2009 s. 84-93.
 62. Kiciński Andrzej. Doświadczenie prostych słów o dobrym i troskliwym Ojcu w niebie. Nauka religii w I klasie szkoły podstawowej w kontekście reformy MEN. W: Katecheza dzieci. Red. M. Zając. Lublin: Polihymnia 2009 s. 133-153.
 63. Kiciński Andrzej. Katechetyka na KUL-u. „Katecheta” 53:2009 nr 11 s. 12-20.
 64. Kiciński Andrzej. Troska Kościoła o osobę z niepełnosprawnością intelektualną. W: In persona Christi. Red. K. Góźdź. t. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 1129-1138.
 65. Kiciński Andrzej. Katecheza przed bierzmowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. „Roczniki Liturgiczne” 56:2009 t. 1 s. 181-191.
 66. Kiciński Andrzej. Jak Kościół patrzy na osoby niepełnosprawne? „Katecheta” 53:2009 nr 5 s. 36-38.
 67. Kiciński Andrzej. Katecheza dorosłych w procesie budowania Kościoła dojrzałego. W: Katecheza dorosłych. Red. K. Misiaszek, J. Stala. Tarnów: Biblos 2009 s. 417-428.
 68. Kiciński Andrzej. Wyzwania i szanse dla duszpasterstwa emigrantów polskich we Włoszech. W: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. Red. M. Zając. Lublin: Wyd. KUL 2009 s. 173-186.
 69. Kiciński Andrzej. Polskie podręczniki do katechezy specjalnej. W: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy. Red. P. Mąkosa. Lublin: Polihymnia 2009 s. 57-100.
 70. Kiciński Andrzej. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną. Polskie doświadczenia. „Homo Dei” 78:2009 nr 4 s. 55-68.
 71. Kiciński Andrzej. Eklezjocentryzm w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Kościół – communio jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy. Red. A. Draguła. Szczecin 2009 s. 209-221.
 72. Kiciński Andrzej. Od stresu do wypalenia zawodowego nauczyciela. W: Między tradycją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny. Red. A. Bałoniak, J. Szpet. Poznań: UAM 2008 s. 271-279.
 73. Kiciński Andrzej. Moc Słowa Bożego. Podstawy teologiczne katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Obecność Biblii w katechezie. Red. H. Słotwińska. Lublin: Gaudium 2008 s. 195-210.
 74. Kiciński Andrzej. Spotkanie z Bogiem – ostatecznym celem wychowania. Aktualność propozycji wychowawczych Jacquesa Maritaina. „Katecheta” 52:2008 nr 7-8 s. 19-25.
 75. Kiciński Andrzej. To co wydaje się krańcowo teoretyczne w rzeczywistości jest krańcowo praktyczne. Teocentryzm w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną. „Teologiczne studia siedleckie” 5:2008 s. 75-87.
 76. Kiciński Andrzej. Siedem sakramentów Kościoła w ujęciu „Katechizmu Kościoła Katolickiego”. W: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słotwińska. Lublin: Gaudium 2007 s. 227-242.
 77. Kiciński Andrzej. Wkład „Katechety” w rozwój katechezy specjalnej. 50 lat twórczego towarzyszenia. „Katecheta” 51:2007 nr 10 s. 63-72.
 78. Kiciński Andrzej. Pedagogiczne poszukiwania m(M)istrza dialogu. „Katecheta” 51:2007 nr 7-8 s. 107-115.
 79. Kiciński Andrzej. Katecheza i liturgia. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 6 s. 117-128.
 80. Kiciński Andrzej. Katechetyka a pedagogika religijna. „Katecheta” 51:2007 nr 3 s. 10-19.
 81. Kiciński Andrzej. Katecheza przed I Komunią Świętą dziecka upośledzonego umysłowo. Studium przypadku. W: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Red. J. Stala. Kielce: Jedność 2007 s. 245-264.
 82. Kiciński Andrzej. Katecheza osób z upośledzeniem umysłowym. Propozycja metody wspierającej rozwój religijny. „Katecheta” 50:2006 nr 12 s. 66-72.
 83. Kiciński Andrzej. Metody pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słotwińska. Lublin: KUL 2006 s. 211-233.
 84. Kiciński Andrzej. Wychowanie dzieci w klasach zintegrowanych. W: Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cz. I. Wychowanie ogólne. Red. J. Stala. Tarnów: Biblos 2006 s. 187-225.
 85. Kiciński Andrzej. Verso la didattica del simbolo. „Mneme Ammentos” 1:2005 nr 1 s. 253-284.
 86. Kiciński Andrzej. Kompendium nową formą Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 nr 6 s. 99-112. (przedruk w: Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 4:2005 nr 3 s. 263-276)
 87. Kiciński Andrzej. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (III parte). „Salesianum” 68:2006 nr 1 s. 101-127.
 88. Kiciński Andrzej. Családi katekézis Lengyelországban a il II. Vatikáni Zsinat Után. W: Współczesne zagrożenia rodziny. Red. J. Zimny. Sandomierz 2006 s. 97-110 (tł. pl. Katecheza o rodzinie w Polsce po Soborze Watykańskim II. W: Współczesne zagrożenia rodziny. Red. J. Zimny. Sandomierz 2006 s. 74-88.
 89. Kiciński Andrzej. Ordo initiationis christianae adultorum inspirującym źródłem katechezy. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 4:2006 nr 1 s. 61-71.
 90. Kiciński Andrzej. Nauczyciel religii kontraktowy – awans na stopień nauczyciela mianowanego. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 18:2005 s. 1-31.
 91. Kiciński Andrzej. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (II parte). „Salesianum” 67:2005 nr 3 s. 479-505.
 92. Kiciński Andrzej. Dialog Mistrza z uczniami. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Katecheta” 49:2005 nr 10 s. 16-22. (przedruk w: Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 3:2005 nr 4 s. 331-344)
 93. Kiciński Andrzej. Współczesna formacja katechetów. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 109-125.
 94. Kiciński Andrzej. Kronika Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL za rok akademicki 2003/2004. „Roczniki Teologiczne” 2005 z. 6 s. 277-289.
 95. Kiciński Andrzej. Formacja katechety na wzór Samuela. W: Miejsca katechezy. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2005 s. 347-363.
 96. Kiciński Andrzej. Poszukiwanie tożsamości katechety osób szczególnej troski. „Katecheta” 49:2005 nr 7-8 s. 10-19.
 97. Kiciński Andrzej. Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (I parte). „Salesianum” 67:2005 nr 2 s. 331-366.
 98. Kiciński Andrzej. Nauczyciel religii stażysta – awans na stopień nauczyciela kontraktowego. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 17:2005 s. 1-24.
 99. Kiciński Andrzej. W drodze do Kolonii z orędziem Jana Pawła II w ręku. „Święto młodych trwa bez końca” 2005 nr 18 s. 11-24.
 100. Kiciński Andrzej. Iter christianae initiationis w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce. „Teologiczne studia siedleckie” I: 2004 s. 71-94.
 101. Kiciński Andrzej. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce – omówienie najważniejszych kwestii. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 15:2004 s. 1-11.
 102. Kiciński Andrzej. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce – cele i zawartość. „Efektywne zarządzanie parafią” Raabe 15:2004 s. 1-24.
 103. Kiciński Andrzej. Przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. „Ateneum Kapłańskie” 143:2004 nr 573 s. 227-237.
 104. Kiciński Andrzej. Korelacja w katechezie. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Chałupniak. J. Kochel. J. Kostorz. W. Spyra. Opole 2004 s. 261-264.
 105. Kiciński Andrzej. Radio, Tv, internet, prasa na katechezie w diecezji siedleckiej. W: Środki audiowizualne w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2004 s. 173-181.
 106. Kiciński Andrzej. Podstawy katechezy specjalnej. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 2:2004 nr 2 s. 167-183.
 107. Kiciński Andrzej. Młodzi nadzieją polskich rodzin w nauczaniu Jana Pawła II. W: Młodzież. Historia, teraźniejszość, przyszłość. Red. J. Zimny. Sandomierz 2004 s. 155-163.
 108. Kiciński Andrzej. Duszpasterstwo katechetyczne w parafii w świetle Dyrektorium Katechetycznego dla Kościoła Katolickiego w Polsce. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 nr 6 s. 141-156.
 109. Kiciński Andrzej. Kronika Instytutu Pastoralno-Katechetycznego KUL za rok akademicki 2002/2003. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 nr 6 s. 339-350.
 110. Kiciński Andrzej. Formacja społeczna młodych Polaków w nauczaniu Jana Pawła II. W: Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Red. J. Zimny. Sandomierz 2004 s. 125-135.
 111. Kiciński Andrzej. Formacja młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. W: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2004 s. 177-192.
 112. Kiciński Andrzej. Program nauczania religii dla przedszkola. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1:2004 nr 4 s. 334-342.
 113. Kiciński Andrzej. Katecheta specjalny. W: Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2003 s. 39-53.
 114. Kiciński Andrzej. Podstawa programowa Kościoła Katolickiego w Polsce. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1:2003 nr 3 s. 256-264.
 115. Kiciński Andrzej. Tożsamość ludzi młodych w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. W: Katecheza młodych. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2003 s. 271-292.
 116. Kiciński Andrzej. Wybrane funkcje stosowania symboli w katechezie. W: Komunikacja w katechezie. Red. J. Zimny. Sandomierz 2003 s. 55-68.
 117. Kiciński Andrzej. Prawa rozwoju osoby i wspólnoty ludzkiej w kontekście pedagogiki i Magisterium Kościoła. W: Pedagogika pastoralna. Red. M. Marczewski. Lublin 2003 s. 73-82.
 118. Kiciński Andrzej. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce. „Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej” 1:2003 nr 2 s. 155-163.
 119. Kiciński Andrzej. L’intimo rapporto tra la perdita della cultura narrativa e la distruzione dell’esperienza propria secondo Hubertus Halbfas. „Salesianum” 65:2003 nr 1 s. 49-89.
 120. Kiciński Andrzej. Katecheza grup szczególnej troski. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 121-137.
 121. Kiciński Andrzej. Historia Papieskiej Szkoły Modlitwy. W: Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2002 s. 331-381.
 122. Kiciński Andrzej. Wyzwania katechezy młodzieży nowego tysiąclecia. W: Katecheza Dziś. Red. J. Zimny. Sandomierz 2002 s. 25-41.
 123. Kiciński Andrzej. Dorosły jako podmiot Katechezy. W: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła. Red. K. Misiaszek. Warszawa 2002 s. 141-158.
 124. Kiciński Andrzej. Ewangelizacja w świętym pośpiechu, czyli rozważania pomiędzy pedagogiką wyjścia ku młodzieży a pedagogiką świętości. „Święto młodych trwa bez końca” 2001 nr 14 s. 29-44.
 125. Kiciński Andrzej. Przejście od katechezy dziecięcej do katechezy dorosłych. Prezentacja dokumentu „Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej” Międzynarodowej Rady ds. Katechezy. „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 2001 nr 7-8 s. 312-324.
 126. Kiciński Andrzej. Katecheze mlàdeže třetího tisíciletí. Sekce pro mládež České Biskupské Konference. Praha 2000.
 127. Kiciński Andrzej. Katecheza Jana Pawła II na temat: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czyli prezentacja Orędzia Ojca Świętego na Jubileusz Młodych 2000. „Katecheta” 2000 nr 3 s. 7-12.
 128. Kiciński Andrzej. Kościół – Jan Paweł II – młodzi. W: Służyć Bogu i Ojczyźnie. Red. S. Chodźko. Siedlce 2000 s. 137-142.
 129. Kiciński Andrzej. Ruchy w służbie Kościoła. W: Nowa Wiosna w Kościele. Red. M. Boruc. Siedlce 1999 s. 87-97.
 130. Kiciński Andrzej. Jan Paweł II i młodzi. „Święto Młodych trwa bez końca” 1998 nr 2 s. 41-53; 1998 nr 3 s. 59-66; 1998 nr 4 s. 60-67; 1999 nr 5 s. 51-55.

 

4. Recenzje

 

 1. Kiciński Andrzej. Recenzja: Roman Soszyński. Unia w Białej Podlaskiej. „Podlaskie Echo Katolickie” 1999 nr 14 s. 8.
 2. Kiciński Andrzej. Recenzja: Bruno Ferrero. Rodzice szczęśliwi, dzięki metodzie księdza Bosko. „Katolickie Echo Podlasia” 2000 nr 48 s. 3 i 8.
 3. Kiciński Andrzej. Recenzja: Marian Śnieżyński. Dialog edukacyjny. „Katecheta” 2002 nr 2  s. 76-78.
 4. Kiciński Andrzej. Recenzja: Antonio Fallico. Pedagogia pastorale, questa sconosciuta. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 nr 6  s. 222-224.
 5. Kiciński Andrzej. Recenzja: Tadeusz Śmiech (red.). Program nauczania religii i nowe podręczniki dla gimnazjum. „Katecheta” 2003 nr 7/8 s. 142-143.
 6. Kiciński Andrzej. Recenzja: Ks. Kazimierz Misiaszek. Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po konkordacie z 1984 roku. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 nr 6 s. 371-374.
 7. Kiciński Andrzej. Recenzja: „W rodzinie dzieci Bożych”. Program nauczania i podręczniki dla klas I-III. Red. T. Śmiech. „Katecheta” 2004 nr 4 s. 74-75.
 8. Kiciński Andrzej. Recenzja: „W przyjaźni z Bogiem”. Program nauczania i podręczniki dla klas IV-VI. Red. T. Śmiech. „Katecheta” 2004 nr 4 s. 76-77.
 9. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza poradnika metodycznego do nauczania religii pt.: „Łaskotani chrabąszcza wąsami, po zielonym Bożym świecie z księdzem Janem Twardowskim”. Red. Z. Barciński. A. Kalinowska. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 2004.
 10. Kiciński Andrzej. Recenzja: ks. Paweł Mąkosa. Wkład księdza profesora Mieczysława Majewskiego rozwój katechetyki polskiej. „Katecheta” 2005 nr 3 s.76-77.
 11. Kiciński Andrzej. Recenzja: Salvatore Barbetta. Una comunita’ per rievangelizzare gli adolescenti. „Catechesi” 5 (74) 2004-2005. s. 27-37. „Katecheta” 2005 nr 9 s.61-63.
 12. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza poradnika metodycznego „Młodzi odkrywcy skarbów Mszy Świętej”. Materiały pomocnicze do katechezy w klasach II-III szkoły podstawowej. Red. Z. Barciński. M. Piasecka. J. Piasecki, B. Sarba. Edycja Świętego Pawła 2005.
 13. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza zeszytu ucznia „Młodzi odkrywcy skarbów Mszy Świętej”. Materiały pomocnicze do katechezy w klasach II-III szkoły podstawowej. Red. Z. Barciński. M. Piasecka. J. Piasecki, B. Sarba. Edycja Świętego Pawła 2005. (wyszła także po rosyjsku)
 14. Kiciński Andrzej. Recenzja: Giuseppe Morante. Una presenza accanto. Orientamenti e idicazioni per la pastorale e la catechesi con persone in situazione di handicap in parrocchia. Leumann (Torino): Elledici 2001 ss. 216. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 nr 6  s. 328-331.
 15. Kiciński Andrzej. Recenzja: Commission épiscopal de la catéchèse et du catéchuménat. Aller au coeur de la foi. Questions d’avenir pour la catéchèse. Paris: Bayard 2003 ss. 63. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 nr 6 s. 220-223.
 16. Kiciński Andrzej. Recenzja: Elżbieta Osewska. Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle „Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education”. Tarnów: Biblos 2008 ss. 453. “Roczniki Pastoralno-katechetyczne” 2(57):2010 s. 189-192.
 17. Kiciński Andrzej. Recenzja: La conversion missionnaire de la catéchèse. Proposition de la foi et première annonce. Red. E. Biemmi, A. Fossion. Bruxelles: Lumen vitae 2009 ss. 152. „Katecheta” 54:2010 nr 10 s. 75-78.
 18. Kiciński Andrzej. Recenzja: Ks. Wojciech Korzeniak. Wychowawcza funkcja kultury według ks. Janusza Pasierba. Pelplin 2009 ss. 314. „Katecheta” 54:2010 nr 10 s. 79-81.
 19. Kiciński Andrzej. Katechizm Siedlecki. Red. K. Baryga, D. Franków, A. Sobierajska, B. Wetoszka, N. Zborowska. Siedlce: Unitas 2011. „Teologiczne Studia Siedleckie” 7:2010 s. 205-210.
 20. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Barciński Zbigniew. Katechezy o Ewangelii według św. Marka. Lublin: Natan 2012.
 21. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Prokopiak Anna. Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Lublin: AKAPIT 2012.
 22. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Belina D. Nauczanie religii katolickiej w Polsce i Szwajcarii. Lublin: NATAN 2012.
 23. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Piątek I. Przekonania młodzieży na temat śmierci człowieka. Lublin: NATAN 2012.
 24. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Zubrzycki P. Wezwanie do „kultury solidarności” w świetle adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jana Pawła II. Lublin: NATAN 2012.
 25. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza. Kamiński T. Życie i działalność ks. Zygmunta Szelążka (1905-1982). Lublin: NATAN 2013.
 26. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski. Ojciec Soboru Watykańskiego II 1962-1965. Red. S. Wilk, A. Wójcik. Lublin: wyd. KUL 2013.
 27. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Katecheza w służbie wiary. Red. S. Łabendowicz. Radom: AVE 2013.
 28. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Katecheza w swoich podstawowych wymiarach. Red. J. Czerkawski. Kielce: Jedność 2013.
 29. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL. Red. P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski. Lublin: Wyd. KUL 2013.
 30. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza. Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego. Red. Marek Fiałkowski OFMConv. Lublin: Wyd. KUL 2014.
 31. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza. Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Red. Anna Prokopiak. Warszawa-Lublin: Fraszka edukacyjna-Alpha 2014 ss. 139.
 32. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: J. Jarosiński. Problematyka teologiczno-fundamentalna Pierwszego listu do Kościoła w Koryncie św. Klemensa Rzymskiego w świetle hipotezy Raymonda Edwarda Browna. Lublin: NATAN 2014 ss. 56.
 33. Kiciński Andrzej. Recenzja: A. Mariani. Educare e comunicare in un mondo virtuale. Opportunità e rischi in prospettiva antropologico-morale. Morolo IF: Press srl 2012 ss. 339. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2014 nr 1 s. 137-140.
 34. Kiciński Andrzej. Recenzja: J. Siewiora. Między monologiem a dialogiem edukacyjnym. Studium porównawcze katechezy w Polsce i na Ukrainie. Tarnów: Biblos 2013 ss. 410. „Studia Pastoralne” 10:2014 s. 568-572.
 35. Kiciński Andrzej. Recenzja: K. Pawlus. Taniec dla Boga. Wydawnictwo gloria24.pl: Kraków 2014 ss. 325. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2014 nr 2 s. 157-161.
 36. Kiciński Andrzej. Recenzja: Annalisa Caputo, Guido D’Angelo, Autismo e iniziazione cristiana. La prima confessione di Giuseppe. Cornice teorica e schede operative per la catechesi e la liturgia, Roma: Edizioni CVS 2013. „Ateneum Kapłańskie” 1(635):2015 t. 164 s. 182-183.
 37. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Chrystocentryzm nauczania i posługi biskupa Edwarda Materskiego. Red. S. Łabendowicz. Radom 2015 ss. 254.
 38. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Lekcje z Youcatem. Scenariusze o sensie życia, wspólnocie ludzkiej, Kościele, Dziesięciu Przykazaniach. Red. A. Bałoniak. Poznań: św. Wojciech 2015 ss. 352.
 39. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: W. Śmigiel. Eklezjalność zrzeszeń religijnych. Pelplin: Bernardinum 2015 ss. 219.
 40. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Od Eucharystii do pracy. Dziedzictwo bł. Edmunda Bojanowskiego w teorii i praktyce. Red. A. Zelga, J. Piłat, W. Wieczorek. Warszawa: SGGW-SWPR-CDSEB 2015 ss. 308.
 41. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Symbolum. Pogłębiona refleksja nad Katechizmem Kościoła Katolickiego. Red. Maria Rosa Poggio. Lublin: Gaudium 2015 t. I (ss. 152) i t. II (ss. 164).
 42. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Kazimiera Krakowiak. Niepełnosprawni we wspólnocie zmierzającej do solidarności i odpowiedzialności. Lublin Wyd. KUL 2017 (ss. 66).
 43. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Ks. Matteo Campagnaro. Wiara to fascynujące spotkanie. Przekaz wiary w społeczeństwie zsekularyzowanym na podstawie pism Luigiego Giussaniego. Warszawa: Oficyna, Wydawniczo-Poligraficzna ADAM 2017 (ss. 327).
 44. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Katarzyna Bojczuk. Wychowanie do wiary w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Lublin: Natan 2018 (ss. 80).
 45. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Nieoceniona wartość osoby, 25 lat wspólnoty Wiara i Światło w Bochni. Red. Andrzej Jasnos, Maria Loyola Opiela. Lublin: Werset 2018 (ss. 250).
 46. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1953-2018. Red. E. Niebelski, M. Okoń, A. Puszka, K. Zagdańska-Dudek. Lublin: Wyd. KUL 2018 (ss. 459).
 47. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Katechetyk i wychowawca. Red. D. Kurzydło. Włocławek: Agencja Wydawnicza TOP 2019 (ss. 494).
 48. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: M. Kozioł. Przyjaźń doskonała. Φιλία w tekstach Klemensa Aleksandryjskiego. Lublin: Natan 2019.
 49. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Valentyna Ryabushko. Figli di lavoratori migranti in Ucraina. Lublin: NATAN 2019.
 50. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Ks. Rafał Muda. Apologia chrześcijaństwa wobec krytyki Richarda Dawkinsa. Lublin: NATAN 2019 (mps 115).
 51. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1953-2018. Red. E. Niebelski, M. Okoń, A. Puszka, K. Zagdańska-Dudek. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Lublin: Wyd. KUL 2019 (ss. 488).
 52. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Parafia Zbuczyn na przestrzeni dziejów. Red. W. Charczuk. Zbuczyn 2019. (ss. 177).
 53. Kiciński Andrzej. Recenzja wydawnicza: Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. Red. A. Prokopiak. Lublin: UMCS (ss. 408).

 

5. Przedmowy, artykuły popularno-naukowe i katechezy

 

 

5.1. Przedmowy

 

 1. Kiciński A. Posłowie. W: O wielkich postanowieniach małego dziecka. Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii Świętej. Red. P. Kulbacki. Warszawa: Parpamedia 2009 s. 61-63.
 2. Kiciński Andrzej. Przedmowa. W: P. Goliszek. Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie. Lublin: KUL 2010 s. 13-17.
 3. Kiciński Andrzej. Wprowadzenie. W: Nowa Podstawa programowa katechezy specjalnej. Kraków: WAM 2013 s. 5-7.
 4. Kiciński Andrzej. Wprowadzenie. W: Katechizm w służbie katechezy. Red. Tenże. E-book. Lublin: Natan 2013 s. 5-6.
 5. Kiciński Andrzej. Wprowadzenie do II wydania. W: Katechizm w służbie katechezy. Red. Tenże. E-book. Lublin: Natan 2014 s. 6.
 6. Kiciński Andrzej. Wstęp by rozbudzić ducha misyjnego. W: IV Krajowy Kongres Misyjny. Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału. Konferencje, scenariusze katechez. Red. Z. Sobolewski. Warszawa: Dzieło pomocy Ad Gentes 2014 s. 121-125
 7. Kiciński Andrzej. Wprowadzenie do III wydania. W: Katechizm w służbie katechezy. Red. Tenże. E-book. Lublin: Natan 2015 s. 8-9.

 

5.1. Katechezy i konferencje

 

 1. Kiciński A. Żal za grzechy, czyli droga powrotu do Boga. W: Rekolekcje wielkopostne w roku Boga Ojca u progu Wielkiego Jubileuszu. Red. E. Materski. Radom 1999 s. 87-95.
 2. Kiciński A. Czy wystarczy założyć jeans i mówić slangiem? Problemy z językiem na katechezie. „Katecheta” 2000 nr 7-8 s. 97-99.
 3. Kiciński A. Już stoją nasze stopy w twoich bramach, Jeruzalem. W: Ja jestem bramą. Rekolekcje wielkopostne w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Red. E. Materski. Radom 2000 s. 133-138.
 4. Kiciński A. Scenariusz katechezy dla dzieci: Jezus cudownie rozmnaża chleb. W: Opowieść o Zbawicielu. Pomoce katechetyczne. Red. M. Zając. KUL 2005 s. 10-12.
 5. Kiciński A. Wielki Czwartek – „To czyńcie na moją pamiątkę”. W: Religia. Poradnik katechety. Red. A. Kiciński. Warszawa: Wydawnictwa Pastoralne 2009 (Dodatek: Materiały dydaktyczne luty 2010) s. 1-16.

 

5.2. Cykl poświęcony Światowym Dniom Młodzieży

 

 1. Kiciński A. Zaproszenie do Paryża. „Niedziela” 1996 nr 9 s. 7.
 2. Kiciński A. XII Światowy Dzień Młodzieży i Festiwal Młodych. „Niedziela” 1996 nr 40 s. 10-11.
 3. Kiciński A. XII Światowy Dzień Młodzieży, Paryż 14-24 sierpnia 1997. „Niedziela” 1997 nr 8 s. 11.
 4. Kiciński A. Światowe Dni Młodzieży. „Niedziela” 1997 nr 12 s. 1.
 5. Kiciński A. Podsumowanie Paryża – przygotowanie do Rzymu. „Niedziela” 1997 nr 50 s. 9.
 6. Kiciński A. Przed XIII Światowym Dniem Młodzieży. „Niedziela” 1998 nr 12 s. 11.
 7. Kiciński A. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux – młodym Doktorem Kościoła. Przed XIII Światowym Dniem Młodzieży. „Niedziela” 1998 nr 13 s. 14.
 8. Kiciński A. Obchody XIII Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie. „Niedziela” 1998 nr 16 s. 15.
 9. Kiciński A. Owoce wiosny Kościoła w Rzymie – Światowy Kongres Ruchów Kościelnych. „Niedziela” 1998 nr 24 s. 3, 13.
 10. Kiciński A. Wspólnie na drogach Europy – III Europejski Kongres Duszpasterstwa Młodzieży. „Niedziela” 1998 nr 42 s. 14.
 11. Kiciński A. W Rocca di Papa o XV Światowym Dniu Młodzieży. „Niedziela” 1999 nr 2 s. 7.
 12. Kiciński A. Młodzi i Jubileusz roku 2000. „Niedziela” 1999 nr 7 s. 15.
 13. Kiciński A. Co Ojciec Święty pragnie powiedzieć młodzieży opierając swe orędzie na czwartej ewangelii? „Niedziela” 1999 nr 13 s. 3, 6.
 14. Kiciński A. Prezentacja Orędzia Jana Pawła II do młodych na XI Światowy Dzień Młodzieży „Ojciec was miłuje”. „Święto Młodych trwa bez końca” 1999 nr 5 s. 19-25.
 15. Kiciński A. Młodzież przygotowuje się do Roku 2000. „Niedziela” 1999 nr 44 s. 6.
 16. Kiciński A. Goście z Rzymu na Krajowym Forum Młodych w Siedlcach. „Katolickie Echo Podlasia” 2000 nr 7 s. 5.
 17. Kiciński A. Trzeba iść dalej z Chrystusem. XV Światowy Dzień Młodzieży. „Katecheta” 2000 nr 12 s. 63-64.

 

5.3. Cykl poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

 

 1. Kiciński A. Dzień wdzięczności. „Nasz Dziennik” 2000 nr 242 s. 7.
 2. Kiciński A. Nie bądź niedowiarkiem, dzień dziękczynienia za pontyfikat Jana Pawła II. „Nasz Dziennik” 2000 nr 267 s. 7.
 3. Kiciński A. Wołać o miłosierdzie. „Nasz Dziennik” 2000 nr 293 s. 8.
 4. Kiciński A. Jan Paweł II – „Novo millennio ineunte”, czyli po Roku Świętym nie powracamy do codziennej szarzyzny – Owoce Jubileuszu. „Nasz Dziennik” 2001 nr 13 s. 7.
 5. Kiciński A. Źródło nowych energii. „Nasz Dziennik” 2001 nr 40 s. 7.
 6. Kiciński A. W „Poniedziałek Anioła”. „Nasz Dziennik” 2001 nr 89 s. 12.
 7. Kiciński A. W maryjnym miesiącu. „Nasz Dziennik” 2001 nr 113 s. 8.
 8. Kiciński A. W miesiącu narodowych rekolekcji. „Nasz Dziennik” 2001 nr 139 s. 8.
 9. Kiciński A. Wybrać najlepszą cząstkę. „Nasz Dziennik” 2001 nr 164 s. 6.
 10. Kiciński A. Pokój tobie, świecie!. „Nasz Dziennik” 2001 nr 268 s. 8.
 11. Kiciński A. Prymat modlitwy. „Nasz Dziennik” 2001 nr 293 s. 9.
 12. Kiciński A. Wołanie o pokój. „Nasz Dziennik” 2002 nr 13 s. 8.
 13. Kiciński A. Samarytańska Posługa. „Nasz Dziennik” 2002 nr 40 s. 10.

 

5.4. Cykl poświęcony św. Janowi Bosko

 

 1. Kiciński A. Wybór życia dla wychowania, czyli «Pedagogika Wyjścia» ku młodzieży św. Jana Bosko (1). „Katolickie Echo Podlasia” 2000 nr 44 s. 3.
 2. Kiciński A. Wychowanie jest sprawą serca, czyli «Pedagogika Wyjścia» ku młodzieży św. Jana Bosko (2). „Katolickie Echo Podlasia” 2000 nr 45 s. 3.
 3. Kiciński A. „Decyzja dla” wyboru wychowania, czyli «Pedagogika Wyjścia» ku młodzieży św. Jana Bosko (3). „Katolickie Echo Podlasia” 2000 nr 46 s. 3.
 4. Kiciński A. „W najgorszym chłopcu można znaleźć coś dobrego”, czyli «Pedagogika Wyjścia» ku młodzieży św. Jana Bosko (4). „Katolickie Echo Podlasia” 2000 nr 47 s. 3.

 

5.5. Cykl poświęcony T. Gordonowi

 

 1. Kiciński A. Wychowanie bez porażek według Thomasa Gordona, czyli pedagogika bez zwycięzców i zwyciężonych (1-7). „Katolickie Echo Podlasia” 2001 nr 4 s. 7; 2001 nr 5 s. 3, 7; 2001 nr 6 s. 3, 7; 2001 nr 7 s. 7; 2001 nr 8 s. 3; 2001 nr 9 s. 3; 2001 nr 10 s. 7.

 

5.6. Cykl poświęcony koncepcji edukacji Carla R. Rogersa

 

 1. Kiciński A. Pedagogika Carla R. Rogersa (1). „Katolickie Echo Podlasia” 2001 nr 17 s. 7.
 2. Kiciński A. Koncepcja edukacji Carla R. Rogersa (2). „Katolickie Echo Podlasia” 2001 nr 18 s. 7.
 3. Kiciński A. Koncepcja edukacji skoncentrowanej na uczniu w pedagogice  Carla R. Rogersa (3). „Katolickie Echo Podlasia” 2001 nr 19 s. 7.
 4. Kiciński A. Wspieranie procesu uczenia się w pedagogice Carla R. Rogersa (4). „Katolickie Echo Podlasia” 2001 nr 20 s. 3.
 5. Kiciński A. Krytyka pedagogiki niedyrektywnej Carla R. Rogersa (5). „Katolickie Echo Podlasia” 2001 nr 21 s. 7.

 

6. Dyskusje redakcyjne i wywiady

 

 1. Dyskusja redakcyjna z udziałem D. Bryla. A. Bałoniak. Z. Barcińskiego. T. Jakubowskiego. A. Kicińskiego. M. Kosacza. R. Niparki. A. Przybeckiego. Sz. Stułkowskiego. G. Urbaniak. Katecheza dorosłych – diagnoza sytuacji. Od teorii do praktyki. W: „Katecheta” 2002 nr 6 s. 39-52.
 2. O optymalną katechezę młodzieży. IV sympozjum dyskusyjne z cyklu „Nadbałtyckich debat katechetyków polskich”. Trzęsacz 11–12 czerwca 2007 r. „Zeszyty katechetyczne” 13:2007 nr 3 s. 5-113.
 3. O miejscu katechezy w szkole. Z ks. A. Kicińskim rozmawiała A. Chrostowska. „Głos katolicki” 2008 nr 20 s. 9.

 

7. Publicystyka

 

 1. Kiciński Andrzej. Znaki prowadzące do spotkania … w kościele bł. Piotra Jerzego Frassatiego na LSM. „Frassatianum XVIII:2015 nr 1(46) s. 7-8.
 2. Kiciński Andrzej. Kościół konstruuje mosty ze światem osób z autyzmem. „Kotwica” 2014 nr 6(76) s. 38-42.
 3. Kiciński Andrzej. Bóg nigdy nas nie opuszcza – Boże Narodzenie 2014. Antologia wybranych tekstów św. Jana Pawła II. „Frassatianum XVII:2014 nr 2(45) s. 9-11.
 4. Kiciński Andrzej. Wykaz publikacji i prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Wrońskiej SDB. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 3(58):2011 s. 15-23.
 5. Kiciński Andrzej. Tajemnica umysłu osoby z autyzmem. „Echo katolickie” 2010 nr 52 s. 17.
 6. Kiciński A. Prace dyplomowe w Instytucie Pastoralno-Katechetycznym KUL oraz innych uczelniach prowadzone przez pracowników Instytutu w roku akademickim 2003/2004. „Roczniki Teologiczne” 2005 nr 6 s. 292-295.
 7. Kiciński A. Katecheza a ekologia. XXXII Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW. „Przegląd Uniwersytecki” 2005 nr 3 s. 11.
 8. Kiciński A. Prace dyplomowe w Instytucie Pastoralno-Katechetycznym KUL oraz innych uczelniach prowadzone przez pracowników Instytutu w roku akademickim 2002/2003. „Roczniki Teologiczne” 2004 nr 6 s. 352-356.
 9. Kiciński A. Czy mam prezent dla Jezusa? Boże Narodzenie 2003. „Puls naszego regionu” 2003 nr 20 s. 14.
 10. Kiciński A. Symbole w katechezie. XXX sympozjum katechetyczne KUL-UKSW. „Przegląd Uniwersytecki” 2003 nr 3 s. 15.
 11. Kiciński A. Boże Narodzenie. Zamyślenia łukowskiego księdza. „Puls naszego regionu” 2002 nr 4 s. 7.
 12. Kiciński A. Pomnik Ojca Świętego w Białej Podlaskiej. „Katolickie Echo Podlasia” 2000 nr 50 s. 1, 4.
 13. Kiciński A. Czekające nas zadania w związku z Listem Jana Pawła II «O pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia». „Święto Młodych trwa bez końca” 1999 nr 7 s. 6-9.
 14. Kiciński A. Być twardym czy miękkim, czyli warsztaty metodyczne dla katechetów. „Katolickie Echo Podlasia” 1999 nr 7 s. 3.
 15. Kiciński A. O beatyfikacji Męczenników Podlaskich. „Niedziela” 1996 nr 43 s. 13.

 

8. Zorganizowane sympozja

 

 1. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Krajowe Forum Młodych: Młodzi i Jubileusz. Krajowe Biuro Światowych Dni młodzieży: Siedlce 3-6.02 2000 r.
 2. Kiciński Andrzej (Współorganizator). XXII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne: Ocena w Katechezie. Lublin: KUL 16-17.11.2001 r.
 3. Kiciński Andrzej (Organizator). XXIX Konferencja KUL-UKSW: Katecheza grup szczególnej troski. Lublin: KUL 17.04.2002 r.
 4. Kiciński Andrzej (Współorganizator). XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne: Modlitwa w Katechezie. Lublin: KUL 15-16.11.2002 r.
 5. Kiciński Andrzej (Współorganizator). XXX Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW: Symbole w katechezie. Warszawa: UKSW 7.05. 2003 r.
 6. Kiciński Andrzej (Współorganizator). XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne: Katecheza młodzieży. Lublin: KUL 14-15.11.2003 r.
 7. Kiciński Andrzej (Organizator). XXXI Konferencja KUL-UKSW: Katecheza młodzieży. Lublin: KUL 21.04.2004 r.
 8. Kiciński Andrzej (Współorganizator). XXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne: Środku audiowizualne w katechezie. Lublin: KUL 12-13.11.2004 r.
 9. Kiciński Andrzej (Współorganizator). III Konferencja katechetyczna w PMK Delegatur der DBK: Katecheza inicjacyjna. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK: Hannover-Herdorf (Niemcy) 26-27.11.2004 r.
 10. Kiciński Andrzej (Współorganizator). IV Konferencja katechetyczna w PMK Delegatur der DBK: Katecheza inicjacyjna. Celebracja I Komunii świętej. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK: Hannover-Herdorf (Niemcy) 12-13.03.2005 r.
 11. Kiciński Andrzej (Współorganizator). XXXII Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW: Katecheza a ekologia. Warszawa: UKSW 20.04. 2005 r.
 12. Kiciński Andrzej (Współorganizator). V Konferencja katechetyczna w PMK Delegatur der DBK: Katecheza po I Komunii Świętej. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK: Hannover-Herdorf (Niemcy) 15-16.10.2005 r.
 13. Kiciński Andrzej (Współorganizator). XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne: Miejsca katechezy. Lublin: KUL 18-19.11.2005 r.
 14. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Sympozjum Katechetyczno-pastoralne. Spotkanie duszpasterzy: Aktualne wyzwania katechetyczne. KUL Jana Pawła II i Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK: Herdorf-Dermbach „Concordia” (Niemcy) 9-10.12.2006 r.
 15. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Duszpasterskie Wykłady Akademickie: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. Lublin: KUL 28-29.08.2008 r.
 16. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Międzynarodowa konferencja: 50 lat Teologii Pastoralnej na KUL. Lublin KUL 22-23.04.2009 r.
 17. Kiciński Andrzej (Organizator). Międzynarodowe sympozjum naukowe: Katecheza specjalna. KUL Lublin (Polska) – Інститут Релігійних Наук. Кам’янець-Подільської. Римо-Католицької Єпархії. Філіял Лятеранського Університету у Римі. Gródek Podolski (Ukraina) 10-11.09.2009 r.
 18. Kiciński Andrzej (Organizator). Sympozjum naukowe: Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna. Lublin: KUL 3.12.2009 r.
 19. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Międzynarodowe sympozjum Europejskiej Ekipy Katechetycznej: Między indywidualizmem a komunitaryzmem. Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej. Kraków: Ignatianum-KUL-UKSW 26-30.05.2010 r.
 20. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska. Zorganizowana przy współudziale PAN oddział w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Fundacja ALPHA. Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie 19-20.11.2010 r.
 21. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Międzynarodowe Sympozjum Pedagogiczno-Katechetyczne: W trosce o rodzinę. Lwów (Ukraina) 15.05.2011 r.
 22. Kiciński Andrzej (Organizator). Sympozjum naukowe: Kierunki wychowawcze w katechezie. Sympozjum naukowe połączone z wręczeniem księgi jubileuszowej s. prof. H. Wrońskiej. KUL Lublin 19.10.2011 r.
 23. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Lublin: KUL 18-19.11.2011 r.
 24. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Konferencja naukowa Rozwijamy skrzydła. Poszukiwanie modelu pracy z rodziną z małym dzieckiem z autyzmem oraz aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu. Lublin: Uniwersytet Medyczny 10.12.2011 r.
 25. Kiciński Andrzej (Organizator). XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Catechetica porta fidei. Lublin: KUL 16-17.11.2012 r.
 26. Kiciński Andrzej (Organizator). XXXIX Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW. Medytacja nad wiarą i rozwojem katechizmów. XX-lecie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Lublin: KUL 11.04.2013 r.
 27. Kiciński Andrzej (Współorganizator). XL Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW. Katecheza wobec wyzwań współczesności. Warszawa: UKSW 21.05.2014 r.
 28. Kiciński Andrzej (Organizator). I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Autyzm i religia. Lublin: KUL 1.04.2014 r.
 29. Kiciński Andrzej (Organizator). II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Autyzm i religia. Lublin: KUL 6.11.2014 r.
 30. Kiciński Andrzej (Organizator). XLI Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW. Edukacja medialna katechetów. Lublin: KUL 22.04.2015 r.
 31. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Katechetyczne Targi Metodyczne „Mosty współpracy”. Warszawa 5.03.2011 r.
 32. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Międzynarodowe Sympozjum Pedagogiczno-Katechetyczne: W trosce o rodzinę. Lwów (Ukraina) 15.05.2011 r.
 33. Kiciński Andrzej (Organizator). Sympozjum naukowe: Kierunki wychowawcze w katechezie. Sympozjum naukowe połączone z wręczeniem księgi jubileuszowej s. prof. H. Wrońskiej. Lublin: KUL 19.10.2011 r.
 34. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Lublin: KUL 18-19.11.2011 r.
 35. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Konferencja naukowa Rozwijamy skrzydła. Poszukiwanie modelu pracy z rodziną z małym dzieckiem z autyzmem oraz aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu. Lublin: Uniwersytet Medyczny 10.12.2011 r.
 36. Kiciński Andrzej (Organizator). XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Catechetica porta fidei. Lublin: KUL 16-17.11.2012 r.
 37. Kiciński Andrzej (Organizator). XXXIX Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW. Medytacja nad wiarą i rozwojem katechizmów. XX-lecie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Lublin: KUL 11.04.2013 r.
 38. Kiciński Andrzej (Współorganizator). II Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. (XXXIX Spotkanie Sekcji Katechetyków). Temat: Rok Wiary inspiracją refleksji katechetycznej. Częstochowa: 27-28.09.2013 r.
 39. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Międzynarodowa Konferencja naukowa: Protecting disabled people with autism. Lublin: 25.11.2013 r.
 40. Kiciński Andrzej (Współorganizator). XL Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW. Międzyuczelniane Sympozja Studentów Katechetyki KUL-ATK i KUL-UKSW odpowiedzią na katechetyczne wyzwania minionego 40-lecia. Warszawa: UKSW 21.05.2014 r.
 41. Kiciński Andrzej (Współorganizator). III Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. (XL Spotkanie Sekcji Katechetyków). Temat: Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym. Częstochowa: 23-24.09.2014 r.
 42. Kiciński Andrzej (Organizator). XLI Sympozjum Katechetyczne KUL-UKSW. Temat: Edukacja medialna katechetów. Lublin: KUL 22.04.2015 r.
 43. Kiciński Andrzej (Współorganizator). I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek – Niepełnosprawność – Pasja pt. Kobiecość a niepełnosprawność. Lublin: KUL 12.05.2015 r.
 44. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Sympozjum naukowe: Wychowanie integralne dziecka w rodzinie i przedszkolu katolickim. Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL i Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL. Lublin: KUL 23-24.10.2015 r.
 45. Kiciński Andrzej (Organizator). III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Autyzm i religia. Komunikacja alternatywna i wspomagająca w duszpasterstwie. Lublin: KUL 4.12.2015 r.
 46. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Sympozjum naukowe: Bł. Edmund Bojanowski wzorem dla sióstr katechetek. Organizator: Katedra Katechetyki Szczegółowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP. Kraków 30.04.2016 r.
 47. Kiciński Andrzej (Współorganizator). Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego. Instytut Historii KUL, Instytut Leksykografii KUL, Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL i Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL. Lublin: KUL 10.03.2017 r.
 48. Kiciński Andrzej (Organizator). XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Katecheza specjalna – dobre praktyki. Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL. Lublin: KUL 17-18.11.2017 r.
 49. Kiciński Andrzej (Organizator). Walne Zgromadzenie Federacji Europejskich Uniwersytetów Katolickich „Katolicka Edukacja, a Nauki Społeczne i Humanistyczne”. KUL Lublin 24-26.05.2018 r.
 50. Kiciński Andrzej (Organizator z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Lublin: KUL 11.10.2018 r.
 51. Kiciński Andrzej (Przewodniczący komitetu organizacyjnego). Międzynarodowa konferencja naukowa. Integralny rozwój osoby i ochrona dzieła stworzenia. Teoria i praktyka międzynarodowej sieci pedagogicznej Pilgrim. Lublin: KUL 31.05.2019 r.

 

 

9. Członkostwo z wyboru w międzynarodowych organizacjach naukowych

 

 1. Kiciński Andrzej. Europejskie Stowarzyszenie Teologów Katolickich. Sekcja Polska. Rok wyboru: 2004.
 2. Kiciński Andrzej. Équipe Européenne de Catéchése. Rok wybory: 2005.
 3. Kiciński Andrzej. Comitato Scientifico per il Dialogo Interculturale ed Interreligioso. Rok wyboru: 2007.
 4. Kiciński Andrzej. Międzynarodowa Rada Naukowa „The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II”. Rok wyboru: 2011.
 5. Kiciński Andrzej. Rada naukowa „Studia Leopoliensia” (Lwów: Instytut Teologiczny). Rok wyboru: 2011.
 6. Kiciński Andrzej. EuFRES – European Forum for Religious Education in Schools. Rok wyboru: 2012.

 

10. Członkostwo z wyboru w krajowych organizacjach naukowych

 

 1. Kiciński A. Ogólnopolska sekcja wykładowców katechetyki. Rok wyboru: 1998
 2. Kiciński A. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Rzeczoznawca do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych. Rok wyboru: I kadencja 2002-2006; II kadencja 2006-
 3. Kiciński A. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Członek zespołu redakcyjnego Polskiego Katechizmu dla dorosłych. Rok wyboru: 2003
 4. Kiciński A. Komitet Redakcyjny Roczników Teologicznych TN KUL z. 6. Rok wyboru: 2003
 5. Kiciński A. Siedlecka Diecezjalna Rada Katechetyczna. Rok wyboru: 2003
 6. Kiciński A. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Rok wyboru: 2004
 7. Kiciński A. Towarzystwo Naukowe KUL. Rok wyboru: 2004
 8. Kiciński A. Komitet Redakcyjny Teologiczne Studia Siedleckie. Rok wyboru: 2004
 9. Kiciński A. Rada Naukowa przy Wydziale Teologii KUL do badań nad teologicznym i pastoralno-katechetycznym wykorzystaniem Internetu. Rok wyboru: 2005
 10. Kiciński A. Towarzystwo naukowe Franciszka Salezego. Rok wyboru: 2008
 11. Kiciński A. Stowarzyszenie Pedagogów Natan. Rok wyboru: 2009
 12. Kiciński A. Rada naukowa Polonia Sacra. Rok wyboru: 2009
 13. Kiciński A. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Członek Zespołu dla nowelizacji „Podstawy programowej katechezy” oraz „Programu nauczania religii”. Rok wyboru: 2009.
 14. Kiciński Andrzej. Kolegium programowe Zeszytów Formacji Katechetów. Rok wyboru: 2010
 15. Kiciński Andrzej. Dział „Verba docent” miesięcznika Katecheta – recenzent. Rok wyboru: 2010
 16. Kiciński Andrzej. Rada naukowa serii Formacja Socjalna (Tarnów: Biblos). Rok wyboru: 2010

 

11. Wykłady zagraniczne

 

 1. Kiciński A. Jan Paweł i młodzież (Jan Pavel a mládež – životnǐ zkušenost). Konferencja Episkopatu Czech. Sekcja Młodzieżowa. Hradci Králové 22.04.1998 r.
 2. Kiciński A. List Jan Paweł do młodzieży z roku 1985 r (Poselství Jana Pavla II. z r. 1985). Konferencja Episkopatu Czech. Sekcja Młodzieżowa. Hradci Králové 22.04.1998 r.
 3. Kiciński A. Program duszpasterstwa młodzieży Kościoła katolickiego (Program pastorace mládeže katolické církve). Konferencja Episkopatu Czech. Sekcja Młodzieżowa. Hradci Králové 22.04.1998 r.
 4. Kiciński A. Jaką drogę z młodymi przebył Kościół katolicki podczas Światowych Dni Młodzieży (Jakou cestou prošla s mladými lidmi katolická církev na Světových dnech mládeže). Konferencja Episkopatu Czech. Sekcja Młodzieżowa. Hradci Králové 23.04.1998 r.
 5. Kiciński A. Jak przełożyć przesłanie Światowych Dni Młodzieży na programy duszpasterstwa młodzieży poszczególnych krajów (Jak použít zkušenost Svetěového dne v diecézních a národních programech). Konferencja Episkopatu Czech. Sekcja Młodzieżowa. Hradci Králové 23.04.1998 r.
 6. Kiciński A. Jan Paweł i młodzież na progu Jubileuszu 2000 (Jan Pavel a mládež na cestě 2.tisíciletí). Konferencja Episkopatu Czech. Sekcja Młodzieżowa. Hradci Králové 23.04.1998 r.
 7. Kiciński A. Profil mladého člověka současnosti. Konferencja Episkopatu Czech. Sekcja Młodzieżowa. Na Svatém Hostýně 12.10.2000 r.
 8. Kiciński A. Duchovní východiska pro jeho formaci. Konferencja Episkopatu Czech. Sekcja Młodzieżowa. Na Svatém Hostýně 12.10.2000 r.
 9. Kiciński A. Osobnost doprovázejících. Konferencja Episkopatu Czech. Sekcja Młodzieżowa. Na Svatém Hostýně 12.10.2000 r.
 10. Kiciński A. Treści, cele, zadania katechezy inicjacyjnej. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy) 26.11.2004 r.
 11. Kiciński A. Eucharystia ukryte misterium Boga. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy) 26.11.2004 r.
 12. Kiciński A. Chrześcijańskie bogactwo postaw liturgicznych. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy) 27.11.2004 r.
 13. Kiciński A. Katecheza inicjacyjna. Celebracja I komunii św. - perspektywa dziecka. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy) 12.03.2005 r.
 14. Kiciński A. Eucharystia jako łamanie chleba. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy) 12.03.2005 r.
 15. Kiciński A. Katecheza inicjacyjna. Celebracja I komunii św. - Perspektywa wspólnoty: Dziecko niepełnosprawne. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy) 13.03.2005 r.
 16. Kiciński A. Katecheza o rodzinie w Polsce po Soborze Watykańskim (Catechesis on family in Poland after the secondo Vatican Council). Konferencja „Katecheza o rodzinie w Polsce i na Węgrzech po Soborze II”. Akademia Teologiczna w Ostrzyhomie. Esztergom 27.05.2005 r.
 17. Kiciński A. Dydaktyka – sztuka przekazu wiedzy (La didattica e la trasmissione del sapere). III Simposio Europeo dei docenti univeristari. Papieski Uniwersytet Laterański. Rzym 1.07.2005 r.
 18. Kiciński A. Konieczność katechezy chrystocentryczo-eklezjalnej po I Komunii Św. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy) 15.10.2005 r.
 19. Kiciński A. Kompendium KKK – dialog ucznia z Mistrzem. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy) 15.10.2005 r.
 20. Kiciński A. Koncepcja katechizmu KUL i PMK w Niemczech. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy) 16.10.2005 r.
 21. Kiciński A. Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła. Sympozjum teologiczno-pastoralne PMK Szönstatt (Niemcy) 25.04.2006 r.
 22. Kiciński A. Koncepcja katechezy osób niepełnosprawnych we współczesnych dokumentach Kościoła. Sympozjum teologiczno-pastoralne PMK Szönstatt (Niemcy) 27.04.2006 r.
 23. Kiciński A. Inicjacyjne założenia pierwszego katechizmu polsko-niemieckiego do I Spowiedzi i I Komunii św”. Sympozjum teologiczno-pastoralne PMK Szönstatt (Niemcy) 27.04.2006 r.
 24. Kiciński A. Świeccy i katecheza dorosłych. Sympozjum teologiczno-pastoralne PMK Szönstatt (Niemcy) 29.04.2006 r.
 25. Kiciński A. Multimedialne założenia katechizmu polsko-niemieckiego do I Spowiedzi i I Komunii św. Sympozjum teologiczno-pastoralne PMK Szönstatt (Niemcy) 30.04.2006 r.
 26. Kiciński A. Quali modelli di laicita’ per un sistema interculturale ed interreligioso di alta formazione: l’esperienza di Lublino tra memoriał stolica e nuovi scenami interculturali. I Simposio internazionale euromediterraneo. Olbia – Tempo Pausania (Włochy) 05.12.2006 r.
 27. Kiciński A. Laicita’ e religioni nei sistemi accademici internazionali: quali prospettive di integrazione? I Simposio internazionale euromediterraneo. Olbia – Tempo Pausania (Włochy) 05.12.2006 r.
 28. Kiciński A. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Sympozjum katechetyczno-pastoralne „Aktualne wyzwania katechetyczne”. Herdorf-Dermbach „Concordia” (Niemcy) 9.12.2006 r. KUL Jana Pawła II i Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK.
 29. Kiciński A. Katechetyczna troska i powołanie. Sympozjum katechetyczno-pastoralne „Aktualne wyzwania katechetyczne”. Herdorf-Dermbach „Concordia” (Niemcy) 9.12.2006 r. KUL Jana Pawła II i Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK.
 30. Kiciński A. Psychologia katechizowanego dziecka. Sympozjum katechetyczno-pastoralne „Aktualne wyzwania katechetyczne”. Herdorf-Dermbach „Concordia” (Niemcy) 11.12.2006 r. KUL Jana Pawła II i Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK.
 31. Kiciński A. Praktyczne prowadzenie katechezy. Sympozjum katechetyczno-pastoralne „Aktualne wyzwania katechetyczne”. Herdorf-Dermbach „Concordia” (Niemcy) 11.12.2006 r. KUL Jana Pawła II i Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK.
 32. Kiciński A. Młodość jest rzeźbiarką co wykuwa żywot cały. Plan czy przypadek. Sympozjum katechetyczno-pastoralne „Chrześcijańska propozycja dla młodzieży na progu dorastania” Herdorf-Dermbach „Concordia” (Niemcy) 24.11.2007 r. KUL Jana Pawła II i Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK.
 33. Kiciński A. Młodzież peryferią świata. Sympozjum katechetyczno-pastoralne „Chrześcijańska propozycja dla młodzieży na progu dorastania” Herdorf-Dermbach „Concordia” (Niemcy) 25.11.2007 r. KUL Jana Pawła II i Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK.
 34. Kiciński A. Pokolenie JP II. Sympozjum katechetyczno-pastoralne „Chrześcijańska propozycja dla młodzieży na progu dorastania” Herdorf-Dermbach „Concordia” (Niemcy) 25.11.2007 r. KUL Jana Pawła II i Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK.
 35. Kiciński A. Współczesna teologia młodych. Sympozjum katechetyczno-pastoralne „Chrześcijańska propozycja dla młodzieży na progu dorastania” Herdorf-Dermbach „Concordia” (Niemcy) 26.11.2007 r. KUL Jana Pawła II i Rektorat Polskiej Misji Katolickiej Delegatur der DBK.
 36. Kiciński A. L’insegnamento della religione in Polonia – risorse e prospettive. CCEE i CEI „L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa”. Parlament europejski w Strasburgu (Francja) 4-5.05 2009 r.
 37. Kiciński A. Katecheza osób z różnymi niepełnosprawnościami w świetle Magisterium Kościoła. Інститут Релігійних Наук. Кам’янець-Подільської. Римо-Католицької Єпархії. Філіял Лятеранського Університету у Римі. Gródek Podolski (Ukraina) 10.09.2009 r.
 38. Kiciński A. Doświadczenia katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną w Europie. Інститут Релігійних Наук. Кам’янець-Подільської. Римо-Католицької Єпархії. Філіял Лятеранського Університету у Римі. Gródek Podolski (Ukraina) 10.09.2009 r.
 39. Kiciński A. Dydaktyka katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Інститут Релігійних Наук. Кам’янець-Подільської. Римо-Католицької Єпархії. Філіял Лятеранського Університету у Римі. Gródek Podolski (Ukraina) 11.09.2009 r.
 40. Kiciński A. Pastoral Care for Deaf People (Duszpasterstwo osób z uszkodzonym słuchem w Polsce). “Ephphatha! The Deaf Person in the Life of the Church”. Pontificium Consilium pro Pastorali Valetudinis Cura. Watykan 19-21.11.2009 r.
 41. Kiciński A. Narracja jako model ewangelizacji. Międzynarodowe sympozjum Europejskiej Ekipy Katechetycznej: Między indywidualizmem a komunitaryzmem. Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej. Ignatianum-KUL-UKSW Kraków 26-30.05.2010 r.
 42. Kiciński A. W trosce o rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym. Międzynarodowe sympozjum Pedagogiczno-Katechetyczne: W trosce o rodzinę. Lwów 14.05.2011 r.
 43. Kiciński Andrzej. Autyzm i katolicyzm. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Autyzm i religia. Lublin: KUL 1.04.2014 r.
 44. Kiciński Andrzej. Kierunki badań edukacji medialnej w kontekście teologii pastoralnej.   Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Kościół w Internecie – Internet w Kościele. Ružomberok (Słowacja) 12.05.2014 r.
 45. Kiciński Andrzej. Catechetic Situation in Poland. Conseil des Conferences Episcopales d’Europe. Catechesis National Directors Meeting in Europe. Praga, 4th-6th of JUNE 2014.
 46. Kiciński Andrzej. Sumienie w życiu osoby z zespołem Aspergera. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Autyzm i religia. Lublin: KUL 6.11.2014 r.
 47. Kiciński Andrzej. The Theological Foundations of Religious Education in People with Autism Spectrum Disorders (ASD). Pontificium Consilium pro Valetudinis Administris. XXIX International Conference. The Person with Autism Spectrum Disorders. Vatican City 20-22.12.2014 r.
 48. Kiciński Andrzej. La Polonia: Il ruolo della catechesi nella Giornata Mondiale della Gioventù: preparazione e follow up. Incontro delegati nazionali per la catechesi dei paesi membri del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE): “Il  ruolo della catechesi nella Giornata Mondiale della Gioventù: preparazione e follow up”, come anche “della mistagogia come formazione”. Hrvatska Biskupska Konferencija Zagrzeb (Chorwacja) 1-3.06.2015 r.
 49. Kiciński Andrzej. Komunikacja alternatywna i wspomagająca w posłudze duszpasterskiej. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Autyzm i religia. Lublin: KUL 4.12.2015 r.
 50. Kiciński Andrzej. Catechesis in Poland. The meeting of national delegates for catechesis in the European Bishops’ Conferences (CCEE). Malta, 1-4 March 2016.
 51. Kiciński Andrzej. Leader of the working group for the work on the document: Accompagnare i giovani a rispondere liberamente alla chiamata di Dio. The meeting of national delegates for catechesis in the European Bishops’ Conferences (CCEE). Malta, 1-4 March 2016.
 52. Kiciński Andrzej. Insegnare la religione cattolica alle persone “toccate” dall’autismo come accopagnamento sulla strada di Emmaus. XVII European forum for religious education in schools. Katowice: Wydział Teologiczny UŚ 30.03-3.04 2016 r.
 53. Kiciński Andrzej. Orientamenti per lo sviluppo della catechesi in Europa. CCEE Nuove prospettive sulla cooperazione in Europa. Zagreb (Croatia) 17-18.04. 2018 r.
 54. Kiciński Andrzej. Wykład inauguracyjny: Stulecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako dowód Opatrzności Bożej. Lwów: Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Teologicznym im. Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego 29.09.2018 r.
 55. Kiciński Andrzej. La catechesi in Polonia – tra il sinodo e buone prassi. Rada Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae CCEE). Catechesi in Europa. Roma 18-20.03.2019 r.
 56. Kiciński Andrzej. Religia i autonomia osób ze spektrum autyzmu. Międzynarodowe Seminarium: Wobec autonomii osób ze spektrum autyzmu. Lublin: Instytut Pedagogiki UMCS 26.04.2019 r.
 57. Kiciński Andrzej. Limite fra libertà religiosa e libertà di espressione. Satira religiosa nei processi disciplinari degli studenti. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Satira religiosa – aspetti giuridici. Lublin: KUL 27.05.2019 r.
 58. Kiciński Andrzej. New theological and pastoral challenges the Church. Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University. Tbilisi(Georgia) 5.11.2019 r.

 

12. Wykłady krajowe (wybrane)

 

 1. Kiciński A. Duszpasterstwo młodzieży w Roku Jubileuszowym. Krajowe Spotkanie Referentów Powołaniowych. Częstochowa 22-24.10.1999 r.
 2. Kiciński A. Wyzwania katechezy w tertio millenio. Wydział Katechetyczny Kurii Radomskiej. Radom 25.03.2001 r.
 3. Kiciński A. Przejście od katechezy dziecięcej do katechezy dorosłych. Prezentacja dokumentu Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej, Międzynarodowej Rady ds. Katechezy. Regionalne spotkanie profesorów Wyższych Seminariów Duchownych. Siedlce 16.05.2001 r.
 4. Kiciński A. Problematyka katechezy młodzieżowej w kontekście duszpasterstwa parafialnego. Wydział Nauki Katolickiej diecezji Legnickiej. Legnica 15.09.2001 r.
 5. Kiciński A. Dorosły jako podmiot katechezy. Sympozjum sekcji wykładowców katechetyki Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce. Częstochowa 26.09.2001 r.
 6. Kiciński A. Nowa ewangelizacja. Wykład inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Siedlce 1.10.2001 r.
 7. Kiciński A. Aktualność pedagogiki św. Jana Bosko. Referat Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców diecezji siedleckiej. Siedlce 12.10.2001 r.
 8. Kiciński A. Katecheza dorosłych. Dyskusja redakcyjna miesięcznika Katecheta. Poznań 12.02.2002 r.
 9. Kiciński A. Pielgrzymka jako odkrywanie siebie, innych i świata. Międzynarodowa Konferencja naukowo-metodyczna Miejsce i rola turystyki i strategii społeczno-gospodarczej województw wschodniej Polski. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego. Biała Podlaska 19-21.09.2002 r.
 10. Kiciński A. Wybrane funkcje stosowania symboli w katechezie. Sympozjum Komunikacja w katechezie Instytut Teologiczny w Sandomierzu. Sandomierz 26.04.2003 r.
 11. Kiciński A.  W drodze do Kolonii z Orędziem Jana Pawła II w ręku. Ogólnopolskie Forum Młodych. Siedlce 11.09.2004 r.
 12. Kiciński A. Od drukowanej Biblii Gutenberga po filmowe adaptacje Ewangelii na DVD. Propozycja pomocy katechetycznych w oparciu o film Opowieść o Zbawicielu. Warszawa: Konferencja Episkopatu Polski 15.03.2005 r.
 13. Kiciński A.  One day after Kolonia. Próba podsumowania XX Światowych Dni Młodzieży. Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży przy KEP. Częstochowa: Jasna Góra 24.09.2005 r.
 14. Kiciński A. Katechetyka a pedagogika religijna. Sympozjum sekcji wykładowców katechetyki Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce. Częstochowa 20.09.2006 r.
 15. Kiciński A. Metody pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. KUL Lublin 18.11.2006 r.
 16. Kiciński A. Blaski i cienie katechezy specjalnej w polskiej szkole. Spotkanie formacyjne katechetów szkół specjalnych. Bydgoszcz Fordon 4.06.2007 r.
 17. Kiciński A. Założenia katechezy w nauczaniu zintegrowanym. Spotkanie formacyjne katechetów szkół podstawowych. Bydgoszcz: Kuria diecezjalna 5.06.2007 r.
 18. Kiciński A. Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkania formacyjne katechetów. Kielce: Wyższe Seminarium Duchowne 30-31.08.2007 r.
 19. Kiciński A. Młodzież szuka m(M)istrza wnętrza. Spotkanie formacyjne katechetów. Białystok 1.09.2007 r.
 20. Kiciński A. Założenia Podstawy Programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce odnośnie do katechezy osób szczególnej troski. Zakopane: VI Ogólnopolskie spotkanie dyrektorów Wydziałów Katechetycznych 10-11.09.2007 r.
 21. Kiciński A. Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym? Krajowy kongres katechetyczny „Między tradycją a współczesnością”. Poznań: Redakcja „Katechety” 25-26.09. 2007 r.
 22. Kiciński A. Rozwój katechezy specjalnej w świecie. Konferencja naukowa „Katecheza specjalna – teraźniejszość i przyszłość”. Warszawa: UKSW 16-17.10.2007 r.
 23. Kiciński A. Propozycje katechetyczne w duszpasterstwie emigracyjnym. Lublin: KUL. Duszpasterskie Wykłady Akademickie „Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce” 28-29.08.2008 r.
 24. Kiciński A. Polskie podręczniki dla katechezy specjalnej. Częstochowa: Sympozjum Wykładowców Katechetyki 23-24.09.2008 r.
 25. Kiciński A. Język katechezy szkolnej. Poznań: Drukarnia i księgarnia św. Wojciecha & Redakcja „Katechety” 25.09.2008 r.
 26. Kiciński A. Spotkanie na moście – katecheza osób z autyzmem. II Kongres osób niepełnosprawnych diecezji legnickiej „W trosce o życie duchowe osób niepełnosprawnych”. Legnica 28-29.08.2009 r.
 27. Kiciński A. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną – trudności i wyzwania. Wykład inauguracyjny nowego roku akademickiego 2009/2010. WSD Siedlce 5.10.2009 r.
 28. Kiciński A. Czas i miejsce chrztu świętego z uwzględnieniem obrzędów wstępnych. Siódme sympozjum liturgiczne diecezji siedleckiej „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Siedlce 24.10.2009 r.
 29. Kiciński A. Święta Królowa Jadwiga wzór osobowy dla współczesnych pokoleń. Sesja naukowa poświęcona patronce szkoły. Parczew 30.10.2009 r.
 30. Kiciński A. Założenia i realizacja katechezy specjalnej. WSD Płock 3.11.2009 r.
 31. Kiciński A. Perspektywy rozwoju nauczania religii katolickiej w polskiej szkole. Sympozjum Naukowe zorganizowane przez UKSW w Warszawie, WSD w Łomży, Wydział Nauczania i Wychowania katolickiego łomżyńskiej Kurii diecezjalnej „Dwadzieścia lat katechezy w szkole” Łomża 13.02.2010 r.
 32. Kiciński A. Formacja katechetyczna księży. Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski: Ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych „Formacja katechetów” Białystok 9-11.06.2010 r.
 33. Kiciński A. Odkryć miłość wychowawczą w Słowie Bożym. Wykład inaugurujący nowy rok katechetyczny w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Zamość 28.08.2010 r.
 34. Kiciński A. Bierzmowanie w świetle nowego programu do nauczania religii. X jubileuszowa Konferencja Katechetów Specjalnych zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Brenna 24.09.2010 r.
 35. Kiciński A. Powołanie katechety specjalnego. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Lublin KUL 19-20 XI 2010 r.
 36. Kiciński A. Podstawy wychowania religijnego osób z autyzmem. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Człowiek i autyzm. Autyzm i Polska. Lublin Uniwerystet Medyczny 19-20 XI 2010 r.
 37. Kiciński A. Między piekłem a niebem – religijne doświadczenie umierania i śmierci osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. XXXV Sympozjum Naukowe i warsztaty Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny w obliczu śmierci i umierania. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Warszawa 8.04.2011 r.
 38. Kiciński A. Światowe Dni Młodzieży – droga wskazana przez Jana Pawła II, po której kroczą młodzi. Uroczysta sesja Rady Powiatu w Łukowie, Rady Miasta Łuków i Rady Gminy Łuków z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Łuków 29.04.2011 r.
 39. Kiciński A. Recenzja Katechizmu Siedleckiego. Sesja poświęcona promocji Katechizmu Siedleckiego. Siedlce 26.05.2011.
 40. Kiciński A. Wychowanie we współczesnych kontekstach. Zagrożenia i szanse. Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Łódź 8-10.06.2011 r.
 41. Kiciński A. Kościół gościnnym domem dla niepełnosprawnych. Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra-Głogów 18-20.08.2011 r.
 42. Kiciński Andrzej. Jezus Chrystus powraca – katecheza kerygmatyczna. Tarnów-Nowy Sącz 28-31.08.2011 r.
 43. Kiciński Andrzej. Tydzień Wychowania – Boży plan wobec osób niepełnosprawnych. Puławy 16.09.2011 r.
 44. Kiciński Andrzej. Życie i działalność naukowo-dydaktyczna prof. dr hab. Haliny Wrońskiej CMW. Sympozjum naukowe Kierunki wychowawcze w katechezie połączone z wręczeniem księgi jubileuszowej s. prof. H. Wrońskiej. KUL Lublin 19.10.2011 r.
 45. Kiciński Andrzej. Katecheza w służbie człowiekowi i społeczeństwu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Lublin: KUL 18-19.11.2011
 46. Kiciński Andrzej. Rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wymiarze duchowym. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie rozwoju integralnego. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny. Instytut Edukacji Szkolnej. Zakład wychowania integralnego i rewalidacji i Zakład wspomagania rozwoju i edukacji dziecka. Ameliówka 21-22.03.2012 r.
 47. Kiciński Andrzej. Cele wychowania religijnego we współczesnej edukacji. Sympozjum naukowe Ochronić wychowując. Wychowanie integralne w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego. Organizatorzy: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP i Instytut Pedagogiki KUL. Dębica 21.04.2012 r.
 48. Kiciński Andrzej. Katecheza ewangelizacyjna. Organizator: Wydział Nauki Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego. Dubiecko 17.09.2012 r.
 49. Kiciński Andrzej. Bez m(M)istrza nie ma wspólnoty. Sympozjum Nauczyciel – wychowawca i mistrz. Czy to jest jeszcze możliwe? Organizatorzy: Starostwo Powiatowe i władze Miasta Dębica, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” oraz Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dębica 20.04.2013 r.
 50. Kiciński Andrzej. Panel: Ochronić wychowując – razem dla wspólnego dobra. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe i władze Miasta Dębica, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” oraz Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dębica 20.04.2013 r.
 51. Kiciński Andrzej. Rozwój współczesnych katechizmów. XX lat Katechizmu Kościoła katolickiego. Zebranie naukowe Wydziału Teologii Towarzystwa Naukowego KUL. KUL: Lublin 22.04.2013 r.
 52. Kiciński Andrzej. Katecheza sakramentalna a nowa ewangelizacja. Ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych „Katecheza sakramentalna” Kielce: Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej, Skorzeszyce 12-14.06.2013 r.
 53. Kiciński Andrzej. Kościoły w Europie w służbie nauczania religii. Konferencja naukowa: Kościół – komunia i dialog. Organizatorzy: Świętokrzyski Instytut Teologiczny w Kielcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Instytut Ekumeniczny KUL. Kielce 17.02.2014 r.
 54. Kiciński Andrzej. Nowe kierunki wsparcia osób z autyzmem i ich rodzin.  Seminarium naukowe: Autyzm – rozpoznanie, terapie i działania wspierające rodziny dotknięte spektrum autyzmu. Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Łomży. Aula Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich. Łomża 12.04.2014 r.
 55. Kiciński Andrzej. Panel: Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym. III Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Częstochowa: 23-24.09.2014 r.
 56. Kiciński Andrzej. m(M)istrzowie wychowania. Spotkanie katechetyczne pt. Źródła odwagi katechety. Otwock 24-26.10.2014 r.
 57. Kiciński Andrzej. Sztuka współczesnego wychowania. Spotkanie katechetyczne pt. Źródła odwagi katechety. Otwock 24-26.10.2014 r.
 58. Kiciński Andrzej. Posłannictwo nauczyciela w szkole i parafii. II sympozjum „Lux Christi” pt. Sól ziemi, światłość świata: posłannictwo katolików świeckich w parafii. Garwolin: Centrum Sporty i Kultury 18.11.2014 r.
 59. Kiciński Andrzej. Sprawozdanie z I Watykańskiej Konferencji poświęconej autyzmowi. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. „Medycyna personalizowana: Genom-Architektura-Szkoła-Design”. PAN – Politechnika Lubelska – Uniwersytet Medyczny. Lublin 11.12.2014 r. [Komitet naukowy konferencji, abstrakt II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. „Medycyna personalizowana: Genom-Architektura-Szkoła-Design”. Red. M. Czop, J. Kocki, B. Kwiatkowski. PAN – Politechnika Lubelska – Uniwersytet Medyczny. Lublin 11-13.12.2014 r. Lublin: Polihymnia 2014 s. 59-60].
 60. Kiciński Andrzej. Panel: Od parafii do peryferii: w poszukiwaniu młodych, których nie ma. XII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży: Od parafii do peryferii. Łomża: Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich 30.01-1.02.2015 r.
 61. Kiciński Andrzej. Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym. Sympozjum katechetyczne: 25 lat obecności katechezy w szkole. Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej, Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy, Katedra Katechetyki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Legnica: Centrum Spotkań im. Jana Pawła II 14.03.2015 r.
 62. Kiciński Andrzej. Kompetencje katechety w klasach integracyjnych i szkołach specjalnych. Sympozjum naukowe: Formacja katechetów na współczesne czasy. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej i Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki. Radom 6.06.2015 r.
 63. Kiciński Andrzej. Katechetyczno-pastoralny aspekt chrztu św. Wykłady akademickie w ramach Dni Formacyjnych dla księży dziekanów i wicedziekanów. Archidiecezja Katowicka i Wydział Teologiczny UŚ: Brenna 27-29.07.2015 r.
 64. Kiciński Andrzej. Parafialny wymiar ŚDM: doświadczyć święta młodych. Wykłady akademickie w ramach Dni Formacyjnych dla księży dziekanów i wicedziekanów. Archidiecezja Katowicka i Wydział Teologiczny UŚ: Brenna 27-29.07.2015 r.
 65. Kiciński Andrzej. Katecheza dzieci przedszkolnych (także niepełnosprawnych) – jej specyfika i znaczenie. Sympozjum naukowe: Wychowanie integralne dziecka w rodzinie i przedszkolu katolickim. Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL i Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL Lublin 23-24 X 2015 r.
 66. Kiciński Andrzej. Stare i nowe bramy miłosierdzia dla chorych i niepełnosprawnych. Wykład podczas uroczystości ku czci św. Tomasza z Akwinu. Sandomierz: Wyższe Seminarium Duchowne 28.01.2016 r.
 67. Kiciński Andrzej. AAC w służbie ratio et fides (O czym rozmawiać bez słów z dorosłymi?). Konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym pt. Rozmawiamy bez słów – wykorzystanie AAC na różnych etapach życia”. Lublin 12.03.2016 r.
 68. Kiciński Andrzej. Od historii po współczesność. Rozwój profesjonalny pracowników Caritas. Światowy Dzień Autyzmu. Bojanów: Centrum Caritas Diecezji Sandomierskiej 2.04.2016 r.
 69. Kiciński Andrzej. Autorytet rodziców/wychowawców pokolenia 2.0. V Dębicka Debata o wychowaniu pt. Nowe media – zagrożenie czy szansa dla współczesnej rodziny? Organizator: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Miasto Dębica, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”. Dębica 8.04.2016 r.
 70. Kiciński Andrzej. Debata – Jak z przeszkody uczynić szansę? – rola rodziców/wychowawców w wykorzystaniu mediów dla dobra dzieci i rodziny. Debata o wychowaniu pt. Nowe media – zagrożenie czy szansa dla współczesnej rodziny? Organizator: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Miasto Dębica, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”. Dębica 8.04.2016 r.
 71. Kiciński Andrzej. Formacja biblijna sióstr katechetek. Sympozjum naukowe: Katechizm bł. Edmunda Bojanowskiego dla sióstr katechetek. Organizator: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”. Dębica 9.04.2016 r.
 72. Kiciński Andrzej. Każda osoba z autyzmem jest zdolna do nawiązania relacji ze swoim Stwórcą. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Codzienność z autyzmem diagnoza i co dalej...?”. Janów Lubelski 17.05.2016 r.
 73. Kiciński Andrzej. Współczesne wyzwania katechetyczne w Polsce i w Europie. Sesja naukowa katechetów Archidiecezji Lubelskiej. Dąbrowica: Dom „Spotkań” 17.09.2016 r.
 74. Kiciński Andrzej. Pomiędzy katechezą a religioznawstwem. Sesja naukowa kapłanów Archidiecezji Lubelskiej. Dąbrowica: Dom „Spotkań” 17.09.2016 r.
 75. Kiciński Andrzej. Ideały czy realia? Światowe Dni Młodzieży i szkoła. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wstać z kanapy by budować mosty. Światowe Dni Młodzieży Polska 2016”. Drohiczyn 29.10.2016 r.
 76. Kiciński Andrzej. Znaczenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w upowszechnieniu wiedzy religijnej osób niemówiących. Seminarium naukowe: Znaczenie AAC w służbie katechezy. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: Instytut Nauk o Rodzinie WNS, Instytut Pracy Socjalnej WNS Kraków 5.04.2017 r.
 77. Kiciński Andrzej. Udział w życiu Kościoła – likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnością. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rozmowy o życiu, wierze i miłości. Głogów: Cisi Pracownicy Krzyża 12-13.05.2017 r.
 78. Kiciński Andrzej. Niepełnosprawni – aktywni w kapłaństwie i w zakonie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawni – w pełni aktywni!”. Lublin: Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KulCan; Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL 19.05.2017 r.
 79. Kiciński Andrzej. Bierzmowanie z nowelizowanym Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji. Ogólnopolska sesja naukowa Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Wólka Milanowska: Komisja Wychowania KEP i Wyd. Jedność 18-20.09.2017 r.
 80. Kiciński Andrzej. Katecheza specjalna – kompetencje teologicznopastoralne. XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Lublin: KUL 17.11.2017 r.
 81. Kiciński Andrzej. Ks. F. Blachnicki twórcą katechetyki na KUL-u. Konferencja naukowa pt. Katolicki Uniwersytet Lubelski środowiskiem rozwoju żywego Kościoła. Lublin: KUL 21.11.2017 r.
 82. Kiciński Andrzej. Problemy współczesnej rodziny, ojcostwa i macierzyństwa, jego wartość. Konferencja naukowa pt. Sakrament małżeństwa, rodzina, rodzicielstwo w przepowiadaniu Słowa Bożego. Kraków: Zgromadzenie Redemptorystów 29-31.01.2018 r.
 83. Kiciński Andrzej. Między katechezą a mistagogią. Konferencja naukowa pt. Młodzi w Kościele. Częstochowa: 43 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie 24.02.2018 r.
 84. Kiciński Andrzej. Wychowanie patriotyczne w KUL 1918-2018. XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. Wychowanie patriotyczne. Lublin: KUL 16-17.11.2019 r.
 85. Kiciński Andrzej. Duchowy wymiar przemian w Polsce po pielgrzymce Jana Pawła II – Młodzież. Konferencja naukowa: Orędzie wolności Jana Pawła II – w 40 rocznicę Pierwszej Pielgrzymki do Polski. Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Ruch Światło-Życie, Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego. Warszawa: Sejm RP Sala Kolumnowa im. Kazimierza Pużaka 18.05.2019 r.
 86. Kiciński Andrzej. Podstawy formacji głosicieli Ewangelii. Sympozjum naukowe w ramach 45 Szczecińskich Dni Katechetycznych, pt. „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Szczecin: WT USz 30.08.2019 r.
 87. Kiciński Andrzej. Podstawy formacji katechetów. Sympozjum naukowe w ramach 45 Szczecińskich Dni Katechetycznych, pt. „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Szczecin: WT USz 30.08.2019 r.
 88. Kiciński Andrzej. Psychologia i rozwój duchowy mężczyzn. Lublin: Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinesis 17.11.2019 r.
 89. Kiciński Andrzej. Proces powstawania nowego Dyrektorium Katechetycznego. Warszawa: Konferencja Episkopatu Polski 03.09.2020 r.
 90. Kiciński Andrzej. Kod kulturowy studentów zagranicznych w Polsce kluczem do przygotowania wykładów o niepełnosprawności. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Genom. Medycyna Personalizowana. Warszawa: on-line 19.11.2020 r.
 91. Kiciński Andrzej. Geneza nowego Dyrektorium o Katechizacji. 41. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne. Nowa epoka polskiej katechezy. Lublin: on-line 20.11.2020 r.
 92. Kiciński Andrzej. W drodze pomiędzy Wuhan a Lizboną. Perspektywa pastoralna. Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży: Razem w drodze do Lizbony. Warszawa: Centrum Caritas 19.04.2022 r.13. Działalność translatorska

 

 1. Alberich E. Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2003 s. 81-165.
 2. Alberich E. Na 50-lecie „Katechety”. W Poszukiwaniu nowego „paradygmatu katechetyki”. Refleksja nad sytuacją katechezy w Europie. „Katecheta” 51:2007 nr 10 s. 72-80.

 

14. Recenzje publikacji A. Kicińskiego

 

 1. Mąkosa P. Recenzja ks. A. Kiciński. Awans zawodowy nauczyciela religii. Poszczególne etapy. „Katecheta” 50:2006 nr 3 s. 82-83.
 2. Mąkosa P. Recenzja S. Budyn, A. Kiciński, M. Zając. Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii Świętej. „Katecheta” 51:2007 nr 1 s. 76-78.
 3. Szpet J. Recenzja ks. A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II. „Katecheta” 52:2008 nr 7-8 s. 133-135.
 4. Alberska M. Recenzja Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny, propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. „Katecheta” 52:2008 nr 10 s. 80.
 5. Murawski R. Recenzja ks. A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 1(56):2009 s. 202-205.
 6. Kowalski A. Recenzja Kiciński Andrzej. Spotkanie z Bogiem – ostatecznym celem wychowania. Aktualność propozycji wychowawczych Jacquesa Maritaina [L’incontro con Dio obiettivo definitifo dell’educazione. Attualità delle proposte educative di Jacques Maritain, in „Katecheta” 52:2008 7-8, 19-25]. „Annale 2010”. Rassegna annuale di studi di Catechetica e di Pedagogia Religiosa. Istituto di Catechetica della Facoltà di scienze dell’educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. Roma 2010 s. 86.

 

15. Nagrody i wyróżnienia

 

 1. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznał nagrodę ks. dr hab. A. Kicińskiemu nagrodę indywidualną za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną. Lublin 8.12.2008 r.
 2. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznał nagrodę ks. dr hab. A. Kicińskiemu nagrodę zespołową IV stopnia za organizację, przygotowanie i przeprowadzenie Duszpasterskich Wykładów Akademickich w sierpniu 2008 r. Lublin 8.12.2008 r.
 3. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznał nagrodę ks. dr hab. A. Kicińskiemu nagrodę zespołową IV stopnia za zorganizowanie międzynarodowego sympozjum z okazji 50-lecia Teologii Pastoralnej KUL oraz wydanie księgi jubileuszowej. Lublin 18.12.2009 r.
 4. Prezes Fundacji ALPHA przyznał nagrodę indywidualną ks. dr hab. Andrzejowi Kicińskiemu za wspieranie wielu zadań od początku tworzenia się Fundacji, a w sposób szczególny za współorganizację konferencji naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II: Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna. Lublin 29.12.2009 r.
 5. Zarząd Fundacji ALPHA przyznał nagrodę indywidualną ks. dr hab. Andrzejowi Kicińskiemu, prof. KUL za wspieranie działań na rzecz osób z autyzmem na Lubelszczyźnie, a w sposób szczególny za współorganizację konferencji naukowej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie: Człowiek i autyzm. Autyzm i Polska. Lublin 19-20.11.2010 r
 6. Samorząd Studentów Wydziału Teologii. Wybór ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego prof. KUL Pedagogiem roku akademickiego 2011/2012. Lublin: KUL 11.05.2012 r.
 7. Minister Edukacji Narodowej. Medal Komisji Edukacji Narodowej dla ks. Andrzeja Kicińskiego. Warszawa 19.07.2012 r.
 8. Samorząd Studentów Wydziału Teologii. Wybór ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego prof. KUL Pedagogiem roku akademickiego 2013/2014. Lublin: KUL 8.05.2014 r.
 9. Prezydent RP dnia 18 marca 2015 r. za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczył ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Prace doktorskie napisane pod kierunkiem

ks. Andrzeja Kicińskiego

 

 

 

1. Gałan Krzysztof. Założenia i realizacja awansu zawodowego nauczycieli w opinii nauczycieli religii wybranych diecezji polskich. Lublin: KUL 2012

 

2. Ścisłowicz Paweł. Youcat i jego recepcja wśród młodzieży w Polsce. Studium katechetyczne. Lublin: KUL 2014

 

3. Krzos Bartłomiej. Katecheza antropologiczna w świetle nauczania Benedykta XVI. Studium katechetyczne. Lublin: KUL 2015

 

4. Zwierzchowski Jan Paweł. Formacja katechetów świeckich w diecezji kieleckiej w latach 1938-2015. Studium katechetyczne. Lublin: KUL 2015

 

5. Walentowicz Czesław. Założony i realizowany model katechety. Studium katechetyczne w świetle dokumentów Kościoła i badań nauczycieli, uczniów oraz rodziców w Archidiecezji Białostockiej. Lublin: KUL 2016

 

6. Hodorek Paweł. Znaczenie olimpiad i konkursów religijnych w katechizacji dzieci i młodzieży. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników olimpiad i konkursów religijnych. Lublin: KUL 2016

 

7. Damian Belina. Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Studium katechetyczne. Lublin: KUL 2016

 

8. Janiec Roman. Przygotowanie do małżeństwa w nauczaniu religii katolickiej w szkole. Studium katechetyczne w świetle badań maturzystów Diecezji Sandomierskiej. Lublin: KUL 2017

 

9. Izabela Patrycja Piątek-Belina. Między spektaklem a katechezą – oblicza śmierci we współczesnych przekazach medialnych. Studium z edukacji medialnej w świetle polskich i zagranicznych produkcji telewizyjnych. Lublin: KUL 2017

 

10. Zubrzycki Paweł. Wychowanie chrześcijańskie osób niesłyszących i niedosłyszących w diecezji zamojsko-lubaczowskiej w latach 1992-2014. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników diecezjalnych ośrodków duszpasterstwa specjalistycznego. Lublin: KUL 2017

 

11. Fleszer Damian. Katecheza osób chorych i niepełnosprawnych w Domu ‘Uzdrowienie Chorych’ w Głogowie. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników spotkań rekolekcyjno-rehabilitacyjnych. Lublin: KUL 2017

 

12. Skolimowski Piotr. Funkcje śpiewu religijnego w katechezie. Studium katechetyczne na podstawie wybranych podręczników do nauki religii rzymskokatolickiej w Polsce. Lublin: KUL 2019

 

13. Koper Magdalena. Założenia i realizacja katechezy specjalnej w Polsce. Studium katechetyczne w świetle Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r. i badań katechetów. Lublin: KUL 2019

 

14. Belina Damian. Wychowanie do odpowiedzialności. Studium z edukacji medialnej w świetle filmów Krzysztofa Zanussiego. Lublin: KUL 2019

 

15. Jarosiński Jerzy. Katolicki model wychowania dzieci. Studium z edukacji medialnej w świetle publikacji miesięcznika Mały Gość Niedzielny w latach 1989-2017. Lublin: KUL 2019

 

16. Chodun Agnieszka. Dylematy osób z autyzmem związane z wychowaniem moralnym. Studium z edukacji medialnej w świetle badań własnych. Lublin: KUL 2020

 

17. Muda Rafał. Koncepcja katechezy w ujęciu Emilio Albericha Sotomayora SDB. Studium katechetyczne. Lublin: KUL 2020

 

18. Cieniuch Olga. Prekursorzy edukacji medialnej w Polsce. Studium pastoralne w świetle działalności i twórczości Ignacego Klopotowskiego, Maksymiliana Marii Kolbego i Antoniego Lewka. Lublin: KUL 2021

 

19. Zawadzki Krzysztof. Założenia i realizacja przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrzesciańskiego osób z niepełnosprawnością. Studium katechetyczne w świetle badań własnych przeprwadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie. Lublin: KUL 2021

 

20. Mandrysz Sebastian. Modele szkolnych rekolekcji. Studium katechetyczne w świetle badań własnych w archidiecezji katowickiej. Lublin: KUL 2021

 

 

 

Prace magisterskie napisane pod kierunkiem

ks. Andrzeja Kicińskiego

 

20001. Jobko Małgorzata. Towarzystwo „Nasz Dom” – żywa tradycja pedagogiki Janusza Korczaka


2001


2. Błoński Krzysztof. Aspekty wychowawcze w systemie prewencyjnym świętego Jana Bosko
3. Kluj Małgorzata. Problematyka duszpasterstwa młodzieży w świetle publikacji w „Ateneum Kapłańskim”, „Comunnio” i „Homo Dei” w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
4. Kryczka Ewa. Problematyka poszanowania życia na katechezie w szkole podstawowej i gimnazjum
5. Kusyk Małgorzata. Katecheza w szczególnych sytuacjach, mentalności i środowiskach według wskazań dokumentów katechetycznych


2002


6. Bieńko Justyna. Wychowanie w rodzinie jako apostolstwo na podstawie „Listu do Rodzin” Ojca Świętego Jana Pawła II
7. Chmielarz Wioletta. Współczesne wychowanie religijne dzieci do świadomego przyjęcia I Komunii Świętej na podstawie artykułów w miesięczniku „Katecheta” w latach 1985-2001
8. Filipczuk Elżbieta. Dziecko w systemie wychowania ks. Jana Bosko i Janusza Korczaka
9. Kisielewska Ewa. Wpływ postaw w rodzicielskich na wychowanie dziecka na podstawie publikacji w czasopiśmie „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” w latach 1998-2001
10. Łukasiak Barbara Marta. Rodzina katolicka i środki społecznego przekazu w nauczaniu bp Adama Lepy
11. Maruszak Małgorzata. Duszpastersko-wychowawcza działalność Kościoła wobec osób niepełnosprawnych na podstawie publikacji „Katechety”, „Ateneum Kapłańskie”, „Horyzonty wiary” w latach 1980-2000
12. Michalec Danuta. Problem metod w pracy katechetycznej według wskazań Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów „Klanza”
13. Suska Anna. Katecheza w listach pasterskich kardynała Stefana Wyszyńskiego i Episkopatu Polski
14. Szewczak Alicja Elżbieta. Formacja biblijna katechety według wskazań Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji
15. Wiraszka Zofia Agata. Wyzwania ewangelizacyjne w programie duszpasterskim Kościoła w Polsce w latach 2000-2001


2003


16. Andrzejewska Sławomira Anna. Problematyka wychowania według Thomasa Gordona
17. Bazylczuk Ewa. Problematyka wychowawcza w życiu i działalności błogosławionej Bernardyny Jabłońskiej
18. Jończak Teresa Barbara. Kształtowanie identyczności katechetów na podstawie publikacji w „Katechecie” w latach 1980-2001
19. Kielmas Joanna. Problematyka wychowania do życia w rodzinie na podstawie podręcznika „Wędrując ku dorosłości” T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk dla klasy V i VI szkoły podstawowej
20. Komoń Mariola. Miejsca i drogi katechezy w świetle Dyrektorium Ogólnego o katechizacji
21. Korolczuk Krzysztof. Środki dydaktyczne w katechezie na podstawie podręcznika do pierwszej klasy szkoły zawodowej „Ze Zmartwychwstałym w Społeczeństwie”
22. Matysiak Danuta. Katecheza osób starszych w świetle Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji i Listu Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku
23. Mikiciuk Teresa Regina. Powołanie do świętości w orędziach Jana Pawła II wygłoszonych do młodych w latach 1984-2002
24. Nadolska-Pyrka Mirella Wioletta. Problematyka relacji wychowanek – wychowawca we współczesnych publikacjach M. Nowaka i M. Gogacza
25. Osica Adam. Środki dydaktyczne w katechezie na podstawie serii podręczników do gimnazjum „W drodze do Emaus”
26. Pióro Anna Ewa. Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
27. Popławska Agnieszka Barbara. Formy przekazu katechetycznego w szkole specjalnej
28. Pyrka-Nadolska Mirella Wioletta. Problematyka relacji wychowanek-wychowawca we współczesnych publikacjach M. Nowaka i M. Gogacza
29. Rogulska Anna. Dorosły we wspólnocie chrześcijańskiej na podstawie dokumentu Międzynarodowej Rady do spraw Katechezy pt. Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła
30. Romaniuk Radosław. Problematyka komunikacji międzyludzkich na podstawie artykułów w czasopiśmie „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” w latach 1992-2002
31. Sobiecka Czesława. Problematyka wychowania dzieci z rodzin z problemem alkoholowych na podstawie Raportów Specjalnych dla Kongresu USA
32. Sójka Małgorzata. Problematyka katechezy dorosłych na podstawie dokumentu „Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej” Międzynarodowej Rady do spraw katechezy
33. Tendorf Włodzimierz. Posługa katechetyczna w parafii, w świetle Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego w Polsce
34. Tkaczuk Justyna. Formacja duchowa katechety na podstawie publikacji w „Katechecie” w latach 1990-2001
35. Trzeciak Edward. Podstawowe aspekty formacji katechetów w polskich publikacjach katechetycznych po Soborze Watykańskim II
36. Wiktor Krystyna. Współczesna problematyka wychowania do ubóstwa na podstawie publikacji w „Ateneum Kapłańskim” i „Communio”


2004


37. Soszyńska Aneta. Realizacja myśli pedagogicznej Marii Magdaleny Frescobaldi Capponi w działalności przedszkoli prowadzonych przez Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża
38. Lis Elżbieta. Wychowanie eucharystyczne w katechezie nauczania zintegrowanego (klasy I-III) w świetle podręczników do katechezy stosowanych w Diecezji Siedleckiej
39. Siembora Aldona Cecylia. Wychowanie do modlitwy w katechezie nauczania zintegrowanego (kl. I-III) w świetle podręczników do katechezy stosowanych w Diecezji Siedleckiej
40. Gadomska Wiesława. Wybrane zadania rodziny wobec dziecka na podstawie przemówień Jana Pawła II
41. Branowski Wojciech. Miejsce Pisma świętego na katechezie według wskazań Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji
42. Michalak Barbara. Korelacja pomiędzy katechezą a innymi przedmiotami na podstawie podręczników do gimnazjum ks. Piotra Tomasika pt. „Iść za Jezusem”
43. Morawska Agnieszka. Współpraca katechetów z rodzicami na podstawie adhortacji apostolskiej „Catechesi tradendae” Jana Pawła II i Dyrektorium katechetycznego dla Kościoła katolickiego w Polsce
44. Paczuski Leszek. Wybrane elementy problematyki inkulturacji w katechezie w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji
45. Niedzielski Konrad. Zadania katechezy parafialnej po roku 1989 w świetle polskich publikacji katechetycznych200546. Bider Marcin. Wymóg misji kanonicznej do nauczania religii w szkole według prawa kanonicznego i prawa polskiego
47. Witkowicz Adam. Aktualizacja metody wychowawczej Jana Bosko na podstawie dokumentów Kapituł Generalnych Towarzystwa Salezjańskiego
48. Słomkowska Beata. Wybrane aspekty wychowania do życia w rodzinie na podstawie „Listu do Rodzin” Jana Pawła II
49. Polak-Belowska Kazimiera. Wybrane aspekty wychowania do cnót w świetle nauczania ojca Jacka Woronieckiego
50. Krasowska Agnieszka. Wychowanie do życia seksualnego w rodzinie na podstawie dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny „Ludzka płciowość – prawda i znaczenie”
51. Parafiniuk Dariusz. Problematyka głównych błędów wychowawczych według Jacquesa Maritaina
52. Barczak Stanisław. Miejsce i rola środków społecznego przekazu w katechezie w świetle polskich publikacji katechetycznych200653. Oszczepalińska Jolanta Marta. Problem integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w świetle badań własnych
54. Kisiel Michał. Wybrane kierunki współczesnej działalności opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia Braci Albertynów
55. Świątek Alicja. Wybrane elementy pedagogiki księdza Stanisława Konarskiego i jej możliwości współczesnego zastosowania
56. Błażewicz Katarzyna. Problematyka modlitwy w katechezie w gimnazjum na podstawie podręczników pt. „W drodze do Emaus”
57. Turemka Magdalena. Problematyka modlitwy w katechezie w szkole podstawowej na podstawie podręczników do religii stosowanych w diecezji siedleckiej
58. Zarzycki Andrzej. Wychowanie przez sport w salezjańskim systemie wychowawczym w świetle polskich publikacji pedagogicznych w latach 1990-2005
59. Dorosz Agnieszka Renata. Mass-media w służbie katechezy na podstawie wybranych Orędzi na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu Jana Pawła II i Instrukcji duszpasterskiej „Aetatis novae” Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
60. Opala Halina. Miejsce katechezy w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych na przykładzie ośrodka szkolno-wychowawczego w Baczkowie


2007


61. Denicki Tomasz. Katecheza o rodzinie w nauczaniu bł. Honorata Koźmińskiego
62. Kroszczyński Piotr. Wychowanie do prawdy w życiu i nauczaniu św. Jozafata Kuncewicza
63. Matuszewska Małgorzata. Symbole w odbiorze katechizowanych dzieci w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim
64. Kiryk Kinga. Katecheza o śmierci w nauczaniu Jana Pawła II
65. Margol Jolanta Krystyna. Wychowanie do modlitwy w katechezie w klasach IV-VI w świetle podręczników stosowanych w diecezji siedleckiej


2008


66. Juszkiewicz Jadwiga. Twórcze postawy nauczycieli na podstawie publikacji w czasopiśmie „Nowa Szkoła” w latach 1989-2007
67. Michalak Anna Monika. Katecheza osób z zespołem Downa w świetle badań własnych
68. Iwanicka Elżbieta. Katecheza przed Pierwszą Komunią Świętą w parafii Świętej Anny w Zwoli Poduchownej w świetle badań własnych
69. Biegun Bożena. Męka Pańska w przekazie błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich w relacji do opisu biblijnego
70. Leśniczuk Ewa Barbara. Wychowanie religijne osób niepełnosprawnych intelektualnie na podstawie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim


2010


71. Gajda Małgorzata. Rola dotyku w wychowaniu w polskiej literaturze pedagogicznej
72. Kasprzak Elżbieta. Katecheza przed Pierwszą Komunią Świętą w parafii pw. Wszystkich Świętych w Sobieniach Jeziorach w świetle badań własnych

 

2011

 

73. Maryniak Małgorzata. Pluralizm metod stosowanych w katechezie dzieci w świetle analizy poradnika katechety „Religia”

74. Domańska Urszula. Pogotowie rodzinne jako nowa rzeczywistość wychowanka w świetle publikacji w czasopiśmie "Problemy Opiekuńczo-wychowawcze" w latach 2000-2009

 

2012

 

75. Kobus Lidia Maria. Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle publikacji s. Barbary Żulińskiej CR (1881-1962)

76. Zakrzewska Magdalena. Współczesne możliwości aktualizacji systemu prewencyjnego św. Jana Bosko na przykładzie programu Komendy Głównej Policji "profilaktyka a ty"

77. Belina Damian. Nauczanie religii katolickiej w Polsce i Szwajcarii. Studium katechetyczne

 

2013

 

78. Markowska Małgorzata. Strona internetowa diecezji siedleckiej jako narzędzie wykorzystywane w ewangelizacji w świetle badań własnych

79. Iwan Magdalena Aleksandra. Wybrane bliblijne podstawy katechezy osób z niepełnosprawnością umysłową

80. Chadaj Ewelina. Dialog w małżeństwie i rodzinie w świetle badań wybranych podręczników do Wychowania do życia w rodzinie

 

2014

 

81. Perozzi Jorge Lucas. La función de algunos signos seleccionados durante el catecumenado
82. Gromotka Marek. Współczesne wyzwania duszpasterstwa rodzin na Ukrainie
83. Bezshkuryi Roman. Duszpastersko-katechetyczna troska o katolickie wychowanie dzieci według аdhortacji Jana Pawła II Catechesi tradendae i Pastores dabo vobis
84. Boriachuk Illia. Wychowanie do świętości w Rosji na przełomie XVIII-XIX wieku w świetle życia i działalności św. Serafima z Sarowa
85. Wyrzykowska Anna. Postawy maturzystów wobec Islamu. Studium katechetyczne w świetle badań maturzystów województwa mazowieckiego
86. Vyshpolska Inna. Metody dyskusyjne w katechezie
87. Bijata Łukasz. Katecheza przedchrzcielna w Diecezji Siedleckiej w latach 2011-2013
88. Gdula Tomasz Henryk. Katecheza o rzeczach ostatecznych w nauczaniu Josepha Ratzingera - Benedykta XVI
89. Dołęga Grzegorz. Katecheza osób niepełnosprawnych intelektualnie w świetle dokumentu „Guidelines for the Celebration of the Sacraments with Persons with Disabilities” Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych

 

2015

 

90. ks. Vladyslav Kuchak CM. Aktualne elementy formacji kapłańskiej w świetle życia i nauczania św. Wincentego à Paulo
91. Pedai Andrii. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia w świetle Adhortacji Jana Pawła II Salvifici Doloris i twórczości Fiodora Dostojewskiego
92. Potemkowski Witalij. Wychowawczy wymiar sakramentu pokuty i pojednania w świetle nauczania Jana Pawła II
93. Sczastliwcew Andrzej. Pastoralne wymiary świętowania Paschy Pana w świetle Apostolskiego Listu Jana Pawła II Dies Domini i współczesnej literatury teologicznej
94. Tomaszewski Artur. Duszpasterstwo Maryjne w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie po roku 1991
95. Kamińska Elżbieta. Muzykoterapia w katechezie w świetle badań własnych w zespole szkół nr 4 w Lublinie

2016

 

96. Merli Michele. Il rinnovamento missionario della catechesi come ricezione del Concilio Vaticano II nel magistero di Papa Francesco

97. Cieniuch Olga. Wkład ks. Koronata Piotrowskiego (1875-1959) w rozwój katechezy w Polsce

98. Safinski Ivan. Aspekty wychowawcze Wielkiego Postu w nauczaniu Jana Pawła II i wybranej literaturze

99. Bugajenko Jerzy. Chrześcijański sens cierpienia w nauce świętego Jana Pawła II i polskiej literaturze teologicznej

100. Dobra Mikołaj. Działalność pastoralna Wiceprowincji św. Cyryla i Metodego.Zgromadzenia św. Wincentego à Paulo na Ukrainie w latach 2001-2016

101. Sydorenko Vitalii. Youcat narzędziem nowej ewangelizacji

 

2017

 

102. Elena Timokhina. Katecheza parafialna w Rosji na przykładzie parafii św. Józefa Robotnika w Surgucie w latach 2003-2013
103. Mulak Magdalena. Znaczenie metody 3 I w rozwoju dziecka z autyzmem. Studium przypadku
104. Nowak Natalia. Znaczenie hipoterapii w wychowaniu dzieci z autyzmem w świetle badań własnych
105 Kwiatkowska Łucja. Znaczenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji w rozwoju dziecka z autyzmem. Studium przypadku
106. Hryszan Katarzyna. Wychowanie religijne w rodzinie dziecka z autyzmem. Studium przypadku w świetle badań własnych
107. Wojno Katarzyna. Rozwój osób z autyzmem w świetle dzienników Temple Grandin i innych pamiętników osób dotkniętych autyzmem
108. Zaburska Agnieszka. Ojcowie wobec problemów dzieci z autyzmem w świetle badań własnych
109. Beata Karolina Pytka. Współczesne kierunki rozwoju metody Floortime w świetle warsztatów prowadzonych przez Jake’a Greenspan’a

 

2018

 

110. Otłowska Justyna. Przebaczenie w procesie resocjalizacji młodzieży w świetle badań w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie
111. Rusek Iwona. Rewalidacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością w świetle założeń i działalności Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie
112. Pogoda Paulina. Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie wielodzietnej. Studium przypadku

 

2019

 

113. Myśliwiecki Michał. Wychowanie poprzez sport na podstawie literatury polskojęzycznej oraz opinii studentów KUL trenujących pływanie

 

(opracowanie własne)