Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec

  • okładka
    okładka

 

 

 

 

Damian Belina (ur. 1986 r.) – doktor teologii w zakresie katechetyki. Stypendysta w Niemczech i Szwajcarii. Autor książki pt. Nauczanie religii katolickiej w Polsce i Szwajcarii. Studium katechetyczne oraz kilkunastu artykułów naukowych. Wiceredaktor elektronicznego czasopisma naukowego doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL Forum Młodych Pastoralistów. Prowadzi ćwiczenia z edukacji medialnej w KUL. Brał udział w 3 zespołach badawczych i edytorskich.

 

 

Rozprawa doktorska Damiana Beliny jest dziełem oryginalnym o wysokim standardzie naukowym. Stanowi ono opracowanie nowego obszaru badawczego dla historii i współczesnej katechetyki oraz poprzez analizę doświadczeń niemieckich może mieć wpływ na nauczanie religii katolickiej w szkole polskiej. Praca została wyróżniona przez Radę Wydziału Teologii KUL na wniosek recenzentów.

 

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KULW kontekście wieloletnich starań Kościoła katolickiego w Polsce o maturę z religii należy z wielkim uznaniem i radością przyjąć studium Pana Damiana Beliny o koncepcji egzaminu maturalnego z religii w Niemczech. Dokonana refleksja to pomoc w pracach nad koncepcją matury w naszym kraju. Nie chodzi oczywiście o proste powielanie rozwiązań niemieckich, gdyż mamy inne uwarunkowania prawne, kulturowe i religijne. Poznanie matury z religii w innym państwie może być źródłem twórczych inspiracji dla naszych polskich poszukiwań.


bp dr hab. Wojciech Osial UKSWPan Damian Belina dokonuje wieloaspektowej i całościowej analizy koncepcji matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Studium daje odpowiedzi na szereg pytań m. in.: Jaką rolę odgrywa matura w obecnym systemie oświaty Niemiec? W jaki sposób przebiega przygotowanie do tego egzaminu? Jakimi drogami można w dzisiejszych Niemczech dojść do osiągnięcia «ogólnej dojrzałości uniwersyteckiej»? W których krajach związkowych RFN i na jakich zasadach możliwe jest zdawanie egzaminu maturalnego z religii?

 

ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś UPJPII