Katecheza grup specjalnych - wykład i ćwiczenia

 

 

 

 

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

 

 

Wykład

 

Treści programowe: Historia katechezy specjalnej. Teologiczno-psychopedagogiczne podstawy katechezy specjalnej. Środowiska katechezy specjalnej. Dydaktyka katechezy specjalnej.

Literatura podstawowa: Kiciński A. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną. Lublin: TN KUL 2007; KEP. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków: WAM 2010 rozdz. VI.

Literatura uzupełniająca: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny – propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: 2008; Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Zum Religionsunterricht an Sonderschulen. Bonn 1992; Ufficio Catechistico Nazionale. L’iniziazione cristiana alle persone disabili. Bologna: EDB 2004; United States Conference of Catholic Bishops. Pastoral Statement of U.S. Catholic Bishops on Handicapped Persons. Washington: D.C. 1978.

Wymagania wstępne i efekty kształcenia
Założenia i cele przedmiotu: Uczestnicy powinni poznać, że posoborowa zasada „wierności Bogu i człowiekowi” uwzględnia różne i różniące się sytuacje życia osób oraz skłania katechezę do podjęcia różnorodnych dróg, aby umożliwić każdej osobie niepełnosprawnej wzrost w świętości.

Warunki zaliczenia oraz kryteria oceny
Metody dydaktyczne: wykład konwencjonalny (tradycyjny), wykład z prezentacją (pokazem), metody problemowe, metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, praca z tekstem.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Egzamin z treści wykładów i wybranych lektur.
---------------------------------

Program’s content: The history of special catechesis. Theological and psycho-pedagogical foundations of special catechesis. Communities with special catechesis. Didactics of special catechesis.


Recommended or required reading
References – Main: Kiciński A. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną. Lublin: TN KUL 2007; KEP. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków: WAM 2010 rozdz. VI.

Additional: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny – propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: 2008; Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Zum Religionsunterricht an Sonderschulen. Bonn 1992; Ufficio Catechistico Nazionale. L’iniziazione cristiana alle persone disabili. Bologna: EDB 2004; United States Conference of Catholic Bishops. Pastoral Statement of U.S. Catholic Bishops on Handicapped Persons. Washington: D.C. 1978.


Prerequisites and learning outcomes
Objectives: Participants should learn that post-council rule of “trust in God and man” takes into consideration various life situations and forces catechesis to take different ways in order to enable every disabled person to grow in holiness.


Planned learning activities and assessment methods and criteria
Forms and conditionals to get a pass: Exam based on the lectures and on selected literature.
-------------------------------

Ćwiczenia

Treści programowe: Ćwiczenia w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Ćwiczenia w „Szkole Życia” Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa nr 53 na ul. Głuska 5 w Lublinie. Obserwacja zajęć w poradni dla osób z autyzmem, Fundacja Alpha, ul Cicha 10 w Lublinie. Spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora KUL ds. Studentów Niepełnosprawnych. Analiza programów i podręczników do katechezy osób szczególnej troski.

 

Literatura podstawowa: KEP. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków: WAM 2010 rozdz. VI; Komisja Wychowania KEP. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Kraków: WAM 2011 s. 225-233; Kiciński A. Indywidualny Program Katechetyczny (IPK) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Studium przypadku. „Katecheta” 55:2011 nr 1 s. 4-11.

 

Literatura pomocnicza: Gałczyńska W. Tak Bóg ukochał nas. Katowice 1981; Gałczyńska W. Z pomocą dzieciom specjalnej troski. Katechezy i pomoce rysunkowe do ksiązki Mów do nas Panie Jezu. Katowice 1988; Kielar A. Tomczak J. Program nauczania religii na I etap edukacyjny (kl. I-III) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. „Bóg kocha mnie”. W: A. Kielar, J. Tomczak. „W ramionach Ojca”. Program nauczania religii uczniów z upośledzeniem umysłowym. Gniezno: Gaudentinum 2002 s. 6-32 (numer programu AX-1i-03/5); Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej. Spotkanie z Bogiem. Red. K. Brzezinka. W: Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski. Program nauczania religii w szkołach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Katowice: św. Jacek 2004 s. 7-21 (numer programu AZ-1h-04/10).

 

Założenia i cele przedmiotu: Uczestnicy powinni poznać konkretne formy realizacji katechezy osób z różnymi dysfunkcjami oraz najnowsze, zatwierdzone przez Komisję Wychowania Konferencji Episkopatu polski programy i katechizmy do katechezy specjalnej.

 

Warunki zaliczenia oraz kryteria oceny
1.Metody dydaktyczne: metody warsztatowe, zajęcia terenowe.
2.Forma i warunki zaliczenia zajęć: Praca zaliczeniowa z treści ćwiczeń i wybranych lektur.
--------------------------------

Course contents
Program’s content: Practical classes in Janusz Korczak Complex of Schools No 4 in Lublin. Practical classes in “School of Life” Educational Centre, Primary School No 53 in 5 Głuska Street in Lublin. Classes observation in counselling centre for persons with autism, Foundation Alpha, 10 Cicha Street in Lublin. Meeting with the KUL Rector’s Plenipotentiary on Disabled Students. Analysis of programmes and coursebooks for catechesis for special care persons.
Recommended or required reading
References – Main: Gałczyńska W. Tak Bóg ukochał nas. Katowice 1981; Gałczyńska W. Z pomocą dzieciom specjalnej troski. Katechezy i pomoce rysunkowe do ksiązki Mów do nas Panie Jezu. Katowice 1988; Kielar A. Tomczak J. Program nauczania religii na I etap edukacyjny (kl. I-III) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. „Bóg kocha mnie”. W: A. Kielar, J. Tomczak. „W ramionach Ojca”. Program nauczania religii uczniów z upośledzeniem umysłowym. Gniezno: Gaudentinum 2002 s. 6-32 (numer programu AX-1i-03/5); Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej. Spotkanie z Bogiem. Red. K. Brzezinka. W: Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski. Program nauczania religii w szkołach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Katowice: św. Jacek 2004 s. 7-21 (numer programu AZ-1h-04/10).
Prerequisites and learning outcomes
Objectives: Participants should learn particular forms of catechesis for persons with various dysfunctions as well as recent programmes and catechisms for special catechesis accepted by the Commission for Education of the Polish Bishops’ Conference.


Planned learning activities and assessment methods and criteria
Forms and conditionals to get a pass: Exam based on the lectures and on selected literature.

 

 

zdjęcie Magdalena Iwan