Katecheza dorosłych

Proszę zwrócić uwagę na pytania sprawdzające na końcu skryptu i dalsze wskazania

 

 

Opis zajęć
1.Treści programowe: Motywy zainteresowania się Kościoła katechezą dorosłych. Dorosły jako podmiot katechezy. Podstawowe cele i zadania katechezy dorosłych. Kryteria doboru treści i metod w katechezie dorosłych. Katecheza dorosłych w Polsce, Francji i Włoszech.
Literatura (podstawowa i zalecana)
Literatura – podstawowa: Kiciński A. Dorosły – jako podmiot katechezy. „Katecheta” 46 (2002) 1 s. 9-18; Kurzydło D. Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła. Kraków 2003; Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła. Red. K. Misiaszek. Warszawa 2002. Uzupełniająca: Alberich E. Binz A. Adulti e catechesi. Leumann (Torino) 1993; Niparko R. Katecheza dorosłych. Poznań 1987. Katecheza dorosłych w teorii i w praktyce. Red. C. Rogowski. TN KUL 2001; Łabendowicz S. Katecheza dorosłych Kościoła posoborowego. Radom 2007.
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Uczestnicy powinni poznać historię katechezy dorosłych, motywy zainteresowania się Kościoła katechezą dorosłych oraz dydaktykę posługi katechetycznej wobec osób dorosłych.

 

 

 

Course content description
Program’s content: Motives for Church’s interest in adult catechesis. An adult as a subject of catechesis. Primary aims and tasks of adult catechesis. Criteria of contents and methods selection in adult catechesis. Adult catechesis in Poland, France and Italy.
Required reading list
References – Main: Kiciński A. Dorosły – jako podmiot katechezy. „Katecheta” 46 (2002) 1, s. 9-18; Kurzydło D. Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła. Kraków 2003; Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła. Red. K. Misiaszek. Warszawa 2002. Additional: Alberich E. Binz A. Adulti e catechesi. Leumann (Torino) 1993; Niparko R. Katecheza dorosłych. Poznań 1987. Katecheza dorosłych w teorii i w praktyce. Red. C. Rogowski. TN KUL 2001; Łabendowicz S. Katecheza dorosłych Kościoła posoborowego. Radom 2007.
Prerequisites
Objectives: Participants should learn the history of adult catechesis, motives for Church’s interest in adult catechesis as well as didactics of catechetic service for adults.