Katechetyka specjalna

 

 

 

 

Tezy na egzamin Katechetyka Specjalna 2015/2016
KUL Teologia B


Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny – propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: WAM 2008


1. Założenia katechezy specjalnej
2. Terapeutyczno-rehabilitacyjny wymiar katechezy specjalny
3. Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną (katecheza przed I Komunią św.)
4. Katecheza uczniów z uszkodzonym narządem słuchu
5. Katecheza osób z autyzmem
6. Katecheza dzieci niewidomych i słabowidzących
7. Katecheza w klasach integracyjnych
8. Podręcznik do katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną
9. Zasady tworzenia indywidualnych programów oraz systemów oceniania dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
10. Propozycja metody wspierającej rozwój religijny osób z niepełnosprawnością intelektualną (krąg biblijno-liturgiczny)lub:
Katechetyka specjalna 2015/2016

Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną s. 180-200; 242-252; 287-290; 301-303; 321-323; 327-343; 360-376

 1. Katecheza przed bierzmowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. Katecheza przed Pierwszą Komunią Świętą osób z niepełnosprawnością intelektualną
3. Katecheza przed przystąpieniem do sakramentu pokuty i pojednania osób z niepełnosprawnością intelektualną
4. Katecheza w szkole specjalnej
5. Osobowość pedagoga specjalnego
6. Osobowość i funkcje katechety
7. Zasady dydaktyczne w katechezie
8. Metody ośrodków pracy
9. Metoda organizacji zajęć według M. Montessori
10. Metoda behawioralna organizacji zajęć
11. Przykład zastosowania tradycyjnych środków dydaktycznych
12. Przykłady zastosowania nowych środków dydaktycznych

 

----------

 

1. Treści programowe: Założenia katechezy specjalnej. Terapeutyczno-rehabilitacyjny wymiar katechezy specjalnej. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną. Katecheza osób z autyzmem. Katecheza uczniów z uszkodzonym narządem słuchu. Katecheza dzieci niewidomych i słabowidzących. Katecheza w klasach integracyjnych. Zasady tworzenia indywidualnych programów. Wybrane metody pracy w katechezie specjalnej.

 

2. Literatura – podstawowa: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny – propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: WAM 2008; Kiciński A. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną. Lublin: TN KUL 2011.

 

3. Uzupełniająca: Developmental disabilities and sacramental access. Red. Foley E. Minnesota 1994.

 

 

4. Założenia i cele przedmiotu: Uczestnicy powinni zapoznać się z rozwojem katechezy specjalnej Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych uczestników katechezy oraz najważniejszych programów i pomocy katechetycznych. Potrafią przygotować i wykonać pomoc katechetyczną do katechezy specjalnej.


Program’s content: Objectives of special catechesis. Therapeutic and rehabilitation aspect of special catechesis. Catechesis for persons with intellectual disability. Catechesis for persons with autism. Catechesis for students with disabled hearing. Catechesis for blind and sand-blind children. Catechesis in integrated classes. Guidelines for creating individual programmes. Selected methods of work in special catechesis.

References – Main: Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny – propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: WAM 2008; Kiciński A. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną. Lublin: TN KUL 2007.

 

Additional: Developmental disabilities and sacramental access. Red. Foley E. Minnesota 1994.

Prerequisites and learning outcomes
Objectives: Participants should learn about the development of special catechesis in the Church, particularly taking into consideration individual catechesis participants as well as most significant programmes and catechetical aids.

 

zdjęcie AK/Watykan międzynarodowa konferencja poświęcona osobom niesłyszącym