katechetyk ks. Wojciech Tomasz Osial biskupem

Biskup Wojciech Tomasz Osial urodził się w 1970 r. w Łowiczu. Po zdaniu matury w rodzinnym mieście w 1989 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej na terenie której był wówczas Łowicz. Po powstaniu Diecezji Łowickiej (w 1992 r.) ukończył ostatni rok studiów w nowoutworzonym seminarium duchownym w Łowiczu. Po święceniach kapłańskich w 1995 r. został skierowany na studia specjalistyczne z katechetyki na Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, które ukończył doktoratem nauk wychowawczych w 2001 r. na podstawie pracy naukowej nt. antropologicznego wymiaru katechezy. W 2014 r. został doktorem habilitowanym m.in. na podstawie rozprawy: „Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku”.

W Diecezji Łowickiej od 2001 r. jest notariuszem kurii, referentem ds. katechetycznych i wizytatorem nauki religii. W latach 2001-2005 uczył religii w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym w Skierniewicach. Od 2005 jest członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Łowickiej, a od 2013 cenzorem publikacji religijnych w tejże diecezji. W 2014 r. został mianowany kanonikiem honorowym Katedralnej Kapituły Łowickiej.

W ramach aktywności naukowej od 2001 r. jest wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. W latach 2001-2004 podejmował wykłady zlecone w Instytucie Teologicznym Diecezji Łowickiej. Od 2009 jest wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, a od 2015 r. ma wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W związku z przygotowaniem katechetycznym jest proszony o konsultacje nie tylko na terenie swej diecezji, ale także Polski. Od 2005 r. jest konsultantem ds. katechezy w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach jak również członkiem Ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katechetyki, a od 2006 jest rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W 2012 został członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Święcenia biskupie przyjął 4 lutego 2016 r.

 

Z pelikanem w herbie relacja Gościa Łowickiego i galeria zdjęć

 

relacja filmowa