Dyrektorzy nie zatwierdzają podręczników i programów do religii

Wielu dyrektorów szkół powołując się na rozporządzenie MEN o programach i podręcznikach (Dz. U. 89 poz 730 z roku 2009) wymaga także od nauczycieli religii wnioskowania o dopuszczenie danego programu i podręcznika do użytku w szkole.

 

Informujemy wszystkich katechetów, że dyrekcja szkoły nie ma prawa zatwierdzania, bądź odrzucania programów i podręczników do nauczania religii. Taką władzę posiada jedynie Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz każdy biskup diecezjalny. Strona państwowa jest jedynie informowana o tym jakie programy i podręczniki uzyskały aprobatę władz kościelnych. Wobec tego nauczyciele religii tylko informują dyrekcję o podręcznikach, które będą stosowane w szkole.

 

 

Kwestię tę reguluje Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753).

 

§ 4. tego rozporządzenia brzmi następująco:

 

"Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii".

 

Lista podręczników dopuszczonych do użytku ogólnopolskiego znajduje się na stronie www.katecheza.episkopat.pl (Biuro programowania katechezy, numery programów i podręczników). Jeśli program lub podręcznik ma jedynie zatwierdzenie diecezjalne, informacje takie znajdują się na stronach wydziałów katechetycznych kurii diecezjalnych.