Dydaktyka szczegółowa

 

 

ks. dr hab. Paweł Mąkosa

 

Treści programowe: Omówienia struktury konspektu hospitacyjnego oraz scenariusza służącego prowadzeniu własnej lekcji, wskazanie różnych dostępnych jego wariantów związanych z nowymi pakietami edukacyjnymi i sposobów ich praktycznej realizacji. Wdrażanie do korzystania z najnowszych metod aktywizujących, przydatnych do zastosowania na poziomie katechezy przedszkolnej, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; zapoznanie z regulacjami prawnymi nauczania religii w Polsce, wskazanie na status prawny nauczyciela w polskim systemie oświaty oraz zapoznanie z etapami awansu zawodowego nauczyciela religii; wdrożenie do praktyki oceniania oraz ewaluacji działalności własnej nauczyciela religii.


Literatura

 

1.Literatura podstawowa: S. Kulpaczyński. Jak prowadzić ćwiczenia i praktyki katechetyczne. „Ateneum Kapłańskie” 86:1994 nr 513-514 s. 264-27; M. Zając. Praktyka katechizacji. W: Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin 2002 s. 199-221; J. Szpet. D. Jackowiak. Lekcja religii szkołą wiary. Poznań 1996; J. Szpet. Dudaktyka katechezy. Poznań 1996; Vademecum katechety. Metody aktywizujące. Red. Z. Barciński. Kraków-Lublin 2006;

 

2. Literatura uzupełniająca: A. Kiciński A. Awans zawodowy nauczyciela religii – poszczególne etapy. Warszawa: Wydawnictwa Pastoralne 2006; J. Kraszewski. Katechizować, ale jak? Płock 1995; P. Duksa. Metody katechetyczne. Olsztyn 1998; Ocena w katechezie. Red. S. Kulpczyński Lublin 2001; Vademecum katechety. Metody aktywizujące. Red. Z. Barciński. Kraków-Lublin 2006; P. Mąkosa. Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego. W: VII Kongres Teologów Polskich. Kościół w życiu publicznym. Red. K. Góźdź i inni. Lublin 2005 s. 451-467.


Założenia i cele przedmiotu: Nabycie umiejętności w przygotowaniu się do zajęć z nauczania religii na terenie placówek oświatowych oraz znajomość przepisów prawnych związanych organizacją lekcji religii w publicznym systemie oświaty w Polsce


Program’s content:
Description of the structure of visiting outline as well as the scenario needed for carrying the teacher’s own classes; pointing out different available variants connected with new educatioanl possibilities and the way they can be realized in a practical way. Encuraging to make use of the latest activating methods needed for applying a catechesis at the level of preschool, primary school, junior high school and over junior high school; becoming familiar with legal regulations of teaching religion in Poland, pointing out at legal status of a teacher in Polish educational sytem as well as becoming familiar with the stages of promotion of a religion teacher; implementation to evaluation practice as well as evaluating the religion teachers’ own work.

 

Recommended or required reading
References: Main: S. Kulpaczyński. Jak prowadzić ćwiczenia i praktyki katechetyczne. „Ateneum Kapłańskie” 86:1994 nr 513-514 s. 264-27; M. Zając. Praktyka katechizacji. W: Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin 2002 s. 199-221; J. Szpet. D. Jackowiak. Lekcja religii szkołą wiary. Poznań 1996; J. Szpet. Dudaktyka katechezy. Poznań 1996; Vademecum katechety. Metody aktywizujące. Red. Z. Barciński. Kraków-Lublin 2006;

 

Additional: A. Kiciński A. Awans zawodowy nauczyciela religii – poszczególne etapy. Warszawa: Wydawnictwa Pastoralne 2006; J. Kraszewski. Katechizować, ale jak? Płock 1995; P. Duksa. Metody katechetyczne. Olsztyn 1998; Ocena w katechezie. Red. S. Kulpczyński Lublin 2001; Vademecum katechety. Metody aktywizujące. Red. Z. Barciński. Kraków-Lublin 2006; P. Mąkosa. Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego. W: VII Kongres Teologów Polskich. Kościół w życiu publicznym. Red. K. Góźdź i inni. Lublin 2005 s. 451-467.

 


Assumptions and aims of the subject:
The participants should gain the ability to prepare themselves for the classes of teaching religion at the educational places as well as they should be familiar with legal regulations connected with their organizations.

 

zdjęcie AK