Duszpasterskie Wykłady Akademickie 2013

Otwierając obrady 72. Duszpasterskich Wykładów Akademickich metropolita lubelski, wielki kanclerz KUL, abp Stanisław Budzik przypomniał, że nowa ewangelizacja, to wyjście Kościoła ku tym ludziom, którzy zatracili swoją chrześcijańską tożsamość. Kościół, jak się wyraził, musi dzisiaj szukać tych osób tam, gdzie się obecnie znajdują. Wymaga to poszukiwania nowego języka i metod, którym będą głoszone „stare”, niezmienne zasady i prawdy wiary.

Szczególną troską, zdaniem metropolity, należy otoczyć młodzież. Zbyt często dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której młodzi ludzie przeżywają sakrament bierzmowania jako okazję do „pożegnania z Kościołem”. – Okazją do nowej ewangelizacji jest celebracja sakramentów (chrzest, małżeństwo) czy pogrzebów, które stają się okazją do przepowiadania Ewangelii tym, którzy odeszli bądź przeżywają trudności w wierze” – stwierdził.

Metropolita lubelski zwrócił też uwagę na konieczność nowej ewangelizacji na płaszczyźnie kultury, której główne trendy są przeciwne bądź obojętne myśli chrześcijańskiej. Zaznaczył również problem emigracji rodzącej nie tylko zagrożenie dla jedności życia rodzinnego, ale i wykorzenienie młodych z parafii. Nowa ewangelizacja zdaniem arcybiskupa, wymaga przejścia od defensywy do głoszenia radosnej nowiny Ewangelii. – „Mamy czym dzielić się z innymi. Otwórzmy się szeroko na poszukiwanie człowieka, który jest ciągle głodny prawdy i miłości” – podkreślił.

Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński przypominał, że trwający właśnie Rok Wiary jest okazją do pogłębionej refleksji na temat nowej ewangelizacji. Wiara i jej przeżywanie, to rzeczywistości współzależne. Kościół, zdaniem rektora, musi codziennie w nowej rzeczywistości zastanawiać się nad formą przekazu orędzia Chrystusa. – „W dialogu ze współczesnym światem trzeba docierać do niego nowymi metodami i językiem, zwłaszcza do ludzi młodych” – zauważył.

O specyfice polskich uwarunkowań nowej ewangelizacji mówił ks. dr hab. Kazimierz Święs. Kreśląc spektrum nowych zjawisk jakie da się zaobserwować w przestrzeni życia społecznego czy religijnego przypomniał, że siła ewangelicznego orędzia zawsze wiąże się z tym, że w zmieniających się kontekstach kulturowo-społecznych pozostaje ono niezmienne na przekór konformizmom. Interpretowane najczęściej jako negatywne zjawiska sekularyzacji, indywidualizacji i prywatyzacji religii czy fenomeny „nowej duchowości” przeżywanej poza strukturami wspólnoty Kościoła staja się wyznacznikami potrzeby poszukiwania nowych form przekazu wiary.

Obok negatywnych zjawisk współczesność przynosi też znaki nadziei. Są nimi jakościowe przemiany wiary. To pogłębienie religijności poprzez udział w małych wspólnotach, ruchach czy stowarzyszeniach religijnych, wzrost ruchu pielgrzymkowego czy poszukiwanie nowych form aktywności religijnej. Zdaniem prelegenta da się zauważyć wzrost świadomości religijnej Polaków, a sama polska religijność i duszpasterstwo pozostają specyficznie odmienne od tego, co obserwuje się w procesach przemian zachodzących w społeczeństwach zachodniej Europy.

Ks. prof. Robert Biel przedstawił zagadnienie nowej ewangelizacji w cieniu współczesnych zagrożeń wiary i tradycji chrześcijańskiej. – Europa coraz częściej sadza krzyż na ławie oskarżonych. rośnie pokolenie chrześcijan, którzy Boże Narodzenie spędzą chętniej na plaży w Egipcie niż w gronie rodziny” – mówił. Trzeba zatem nowego języka i metod duszpasterskich, by duszpasterze „nie stawali się sprzedawcami liczydeł w sklepie z najnowszymi technologiami komputerowymi”.

Prelegent zwrócił uwagę na kilka zjawisk stanowiących wyzwanie dla współczesnego Kościoła. Są nimi: kult pieniądza, prywatyzacja wiary, erozja chrześcijańskiej kultury świętowania niedzieli i brak szacunku dla życia ludzkiego. Pieniądze stały się dzisiaj jak Bóg – mówił – są wszechmogące i wszechobecne. Posiadanie pieniędzy rodzi w człowieku poczucie wszechmocy, banki stają się współczesnymi świątyniami, w których okienka bankowe przypominają konfesjonały a bankierzy – urzędnikami gotowymi dać finansowe rozgrzeszenie. – Język monetaryzmu upodabnia się do języka liturgicznych nabożeństw a panteizm pieniądza infekuje nawet sam Kościół” - mówił.

Z kolei prywatyzacja wiary objawia się dzisiaj w postaci „wiary Nikodema”, wyznawanej potajemnie, „pod osłoną nocy”. Prelegent zwrócił uwagę, że potrzeba personalizacji wiary powinna skłaniać do bardziej ofensywnego duszpasterstwa, które staje się dziś ważniejsze niż walka obronna z liberalizmem. – Kościół nie jest na wszystko, ale dla wszystkich, nawet tych nie stuprocentowych chrześcijan, podobnych do Zacheusza. Kościół musi docierać do współczesnych Zacheuszów ukrywających się za kolumną w kościele. Nie sukces, ale wierność prawdzie i Ewangelii powinien być podstawą nowej ewangelizacji realizowanej przez Kościół, który bardziej niż o sukces troszczy się o sukcesję rozumianą jako pokorne kroczenie po śladach Jezusa” – podkreślił.

O roli mediów w życiu i działalności ewangelizacyjnej Kościoła mówił ks. prof. Witold Kawecki. Zwrócił uwagę, że w realiach Kościoła w Polsce zrodziło się wiele uprzedzeń wobec świata mediów i dziennikarzy. Tymczasem, jak przypominał, Kościół od zawsze posługiwał się mediami w swojej misji dla przekazu ewangelicznego orędzia. – Najgorszą rzeczą, jaka mogłaby przydarzyć się Kościołowi, to nieobecność w mediach, a nieobecni nie mają racji” – stwierdził.

Kościół, zdaniem profesora powinien nauczyć się wykorzystywać swoje pięć minut jakie otrzymuje do dyspozycji w ramach mediów świeckich. Nie wolno mu zamykać się tylko w mediach katolickich czy wnętrzach świątyń.

Poszerzeniem tematyki poruszonej przez ks. prof. Kaweckiego była analiza zjawiska public relations w Kościele, której dokonała dr Monika Przybysz. Zachęcała obecnych na wykładzie duszpasterzy do aktywnej obecności z przekazem ewangelicznym w świecie współczesnych mediów elektronicznych, zwłaszcza w Internecie. Jej zdaniem Kościół w Polsce potrzebuje dzisiaj e-ewangelizacji. – Nie ma nowej ewangelizacji bez świadectwa. Eklezjalny PR, to udostępnianie tego świadectwa, ukazywanie prawdziwego oblicza Chrystusa. To, co robimy jako Kościół i w Kościele za pośrednictwem mediów ma prowadzić odbiorcę do osobistego spotkania z Chrystusem. Media nie będą ewangelizowały, ale mogą stać się narzędziem zapraszającym do takiego spotkania” – mówiła. Prelegentka zwróciła uwagę na konieczność dostosowania przekazu Ewangelii i nauczania Kościoła do mentalności i oczekiwań współczesnego człowieka, którego osobowość w znacznej mierze została ukształtowana poprzez wszechobecne media.

http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=480666

-----------------------------------

Abp Budzik do katechetów: szczególną troską obejmijcie tych, którzy oddalili się od Kościoła

O potrzebie objęcia szczególną troską tych, którzy znajdują się daleko od Kościoła mówił do katechetów abp Stanisław Budzik. Jak co roku, w przededniu nowego roku szkolnego katecheci zebrali się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na konferencji metodycznej. Nowy rok szkolny w archidiecezji lubelskiej rozpoczęło 1106 katechetów: kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz osób świeckich.

Konferencję zorganizował ks. prał. dr Ryszard Lis, dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kościele akademickim, sprawowana pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika i z udziałem bp. Artura Mizińskiego. Metropolita lubelski zachęcał zgromadzonych do modlitwy, by „światło wiary płonęło w sercach katechetów gorącym płomieniem; by od niego zapaliły się serca i światła innych ludzi”.

W homilii, podejmując refleksję nad ewangeliczną przypowieścią o pannach rozsądnych i nieroztropnych, podkreślał aktualność Chrystusowego wezwania do czuwania. – Przypowieść jest szczególnie skierowana do tych, którzy nie są przygotowani na to, co najważniejsze; którzy nie myślą o jutrze i zajmują się sprawami, które odrywają ich od wyznaczonego celu, jaki sobie obrali. Napomnienie Jezusa jest kluczem do zrozumienia wezwania: czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny – mówił arcybiskup.

Za Chrystusem abp Budzik zalecał przyjęcie postawy panien roztropnych, „zatroskanych o dziś i myślących o jutrze”. – Chodzi o to, by w codziennym życiu odnaleźć Boga, aby Go wciąż poszukiwać, mimo tego, że wiele spraw angażuje naszą uwagę. Są spotkania, na które nie możemy się spóźnić – wyjaśniał. – Każdy człowiek, z którym się spotykamy; każdą rzecz, którą czynimy; każdą chwilę dnia mamy tak przeżywać, by znaleźć odniesienie do Boga. Mamy mieć otwarte oczy i uszy na Boga obecnego w życiu, na wezwanie jakie nieustannie do nas kieruje. On daje nam czas jako okazję do czynienia dobra, praktykowania miłości, dawania świadectwa Prawdzie i głoszenia Ewangelii. Nasze czyny i postawa to najpiękniejsza ewangelizacja – podkreślał.

Odwołując się do tematu tegorocznych Duszpasterskich Wykładów Akademickich „Polskie drogi nowej ewangelizacji”, abp Stanisław Budzik zwracał uwagę katechetów na potrzebę objęcia szczególną troską tych, którzy znajdują się daleko od Kościoła. – Mamy szeroko otwierać drzwi domu, jakim jest Kościół, i zapraszać do niego tych, którzy go opuścili – mówił. – W domu Chrystusa jest miejsce dla wszystkich, także dla tych którzy odeszli z niego przez grzech, zwątpienie, zgorszenie – wyliczał. Za papieżem Franciszkiem prosił, by nie tylko otwierać szeroko drzwi serc i domów, ale wychodzić na ulice i place wsi i miast z Dobrą Nowiną. Jest to ważne we współczesnych czasach, naznaczonych utratą chrześcijańskiej tożsamości w wielu obszarach życia. – Zadaniem katechetów jest wychowanie młodych ludzi i przekazanie im wiedzy religijnej, co ma doprowadzić do osobistego spotkanie z Jezusem – podkreślał arcybiskup. Pasterz zaapelował do wszystkich nauczycieli religii, by siłą swojej wiary i przykładem miłości wychowywali nowe pokolenia do apostolstwa.

W drugiej części spotkania, jakie odbyło się w auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego, abp Stanisław Budzik wskazał kierunki pracy w roku katechetycznym. Za najważniejsze wydarzenie, jakie przeżywać będziemy w najbliższym czasie, uznał kanonizację bł. Jana Pawła II. – To szczególna okazja do przypomnienia osoby i dziedzictwa Ojca Świętego, który przez pracę na KUL-u tak mocno związany był z naszym miastem – mówił. Metropolita lubelski wskazał też na przygotowania do Światowych Dni Młodzieży i 1050. rocznicy chrztu Polski, zachęcając do aktywizacji młodzieży w parafiach.

Odwołując się do spotkania z liderami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, jakie odbyło się w minionym tygodniu, arcybiskup wyraził pragnienie potrojenia ilości parafialnych oddziałów w naszej archidiecezji. Mówił także o sile modlitwy i spotkania, jakie zwiane są z peregrynacją krzyża ŚDM. Zapowiedział również misje ewangelizacyjne w parafiach, jakie rozpoczną się w przyszłym roku, i związaną z nimi peregrynację kopii Krzyża Trybunalskiego z umieszczonymi w nim relikwiami Drzewa Krzyża. Trosce katechetów powierzył również modlitwę o powołania do życia zakonnego i kapłańskiego. O potrzebie modlitwy i tworzenia życzliwej atmosfery wokół spraw powołaniowych mówił także ks. dr Marek Słomka, rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. W kontekście obchodzonego w przyszłym roku jubileuszu 300-lecia seminarium zachęcał do szczególnej obecności uczniów w dziele powołanego z inicjatywy śp. abp. Józefa Życińskiego Towarzystwa Przyjaciół Seminarium.

W dorocznym spotkaniu katechetycznym, jak zawsze, uczestniczyli przedstawiciele władz oświatowych. Lubelski kurator Krzysztof Babisz, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Miasta Lublin Ewa Dumkiewicz – Sprawka oraz dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Andrzej Zieliński podkreślali niezastąpioną rolę katechetów w wychowaniu i edukacji młodego pokolenia.

bu / Lublin
http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=480784

------------------------

 

Duszpasterskie Wykłady Akademickie 2013


W dniach 29-30 sierpnia 2013 r. na KUL odbędą się Duszpasterskie Wykłady Akademickie pod hasłem Polskie Drogi Nowej Ewangelizacji, organizowane przez Specjalizację Teologii Praktycznej KUL przy współpracy Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.


To już 72 edycja otwartych wykładów, które zainicjował w 1935 roku rektor KUL - ks. Antoni Szymański. DWA przyciągały duchowieństwo z całej Polski, nie tylko z racji aktualności podejmowanej problematyki, ale też ze względu na przestrzeń wolności i swobodnej wymiany myśli, które dawała katolicka uczelnia. Tegoroczne DWA poświęcone są nowej ewangelizacji w kontekście obecnych przemian społeczno-kulturowych w Polsce. Co to jest nowa ewangelizacja? Jak przebiega w realiach współczesnego polskiego społeczeństwa? Jakie formy przekazu zastosować, aby mimo szybkich zmian skutecznie głosić niezmienną prawdę Ewangelii?.


Miejsce: Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

Program:


Czwartek, 29 sierpnia

10.00 Otwarcie: abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL; ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

10.15-11.30 Sesja I
Aktualne uwarunkowania nowej ewangelizacji w Polsce - ks. dr hab. Kazimierz Święs, KUL
Nowa ewangelizacja w cieniu współczesnych zagrożeń - ks. dr hab. Robert Biel, UPJPII
Kerygmatyczne szkoły nowej ewangelizacji - ks. dr Waldemar Szlachetka, Poznań

11.30 - 12.00 Przerwa

12.00 - 13.00 Sesja II
Świat mediów areopagiem nowej ewangelizacji - o. dr hab. Witold Kawecki CSsR, prof. UKSW
Public relations w nowej ewangelizacji - dr Monika Przybysz, UKSW
13.00 Dyskusja i zakończenie
14.00 Spotkanie księży dziekanów (Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie)

 

Piątek, 30 sierpnia

9.00 Msza św., Kościół Akademicki KUL, przewodniczenie: abp prof. Stanisław Budzik
Referaty:
11.00 Duszpasterz moderatorem nowej ewangelizacji - bp dr hab. Grzegorz Ryś, UPJPII
11.30 Nowa ewangelizacja w sferze kultury wizualnej - o. dr hab. Witold Kawecki CSsR, prof. UKSW

 

źródło i foto